Zákon č. 314/2012 Z.z. Aktuálne znenie zákona o kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

vykurovací systém

Flickr

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.

§ 1

Tento zákon upravuje

 • postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti,
 • odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému v budove,
 • spôsob overovania správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizačného systému (ďalej len „správa z kontroly“) v budove,
 • povinnosti vlastníka budovy.

Tento zákon sa vzťahuje na

 • vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčším ako 20 kW, ktorý spaľuje tuhé alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn a je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budov a prípravu teplej vody v budove,
 • klimatizačný systém s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.

Zákon sa nevzťahuje na

 1. vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol, na ktorom sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto,
 2. vykurovací systém a klimatizačný systém v budove podľa osobitného predpisu.

§ 2

Definície

Na účely tohto zákona sa rozumie

 • kotlom zariadenie na výrobu tepla, najmä teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelný výkon kotla vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom,
 • vykurovacím systémom kombinácia prvkov na výrobu, distribúciu a odovzdávanie tepla, ktoré zabezpečujú v jednotlivých miestnostiach budovy predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,
 • klimatizačným systémom kombinácia prvkov potrebných na zabezpečenie úpravy vnútorného vzduchu, pri ktorej sa riadi teplota vzduchu a jeho vlastnosti sa môžu upravovať vetraním, vlhčením a čistením,
 • menovitým výkonom klimatizačného systému najvyšší nepretržitý chladiaci výkon klimatizačného systému vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom,
 • budovou zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia; budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.

§ 3

Vlastník budovy je povinný

 • zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému,
 • uchovávať správu z kontroly do prevzatia nasledujúcej správy z kontroly,
 • pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi,
 • pri prenájme budovy, vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému odovzdať kópiu poslednej správy z kontroly nájomcovi.

(2) Vlastník budovy môže povinnosti podľa odseku 1 previesť zmluvou na

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 • správcu budovy,
 • správcu vykurovacieho systému alebo
 • správcu klimatizačného systému.

(3) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktorí neprevedú povinnosti podľa odseku 1, zodpovedajú za splnenie povinností spoločne a nerozdielne.


Čítajte tiež:

-> Kotly na drevo. Pozrite si náš výber z kotlov na drevo od viacerých výrobcov, ktorí ponúkajú kotly na Slovensku.

-> Kondenzačné kotly sú riešenie pre domácnosť. Ako si vybrať kotol na plyn, jeho výhody a nevýhody pre vykurovanie.

-> Všetko o kotloch. Povieme vám všetko, čo potrebujete vedieť o kotloch a vykurovaní.


§ 4

Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému

v závislosti od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy je uvedený v prílohe č. 1.

Ak je súčasťou vykurovacieho systému kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj rozšírená kontrola vykurovacieho systému podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 8.

§ 5

 • Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému je uvedený v prílohe č. 2.
 • Pravidelná kontrola klimatizačného systému sa vykoná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 8.

§ 6

Oprávnená osoba

Podnikateľ, ktorý má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému (ďalej len „oprávnená osoba“), oznámi požiadavky na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe podľa § 3 ods. 2 najmenej desať pracovných dní pred dňom vykonania pravidelnej kontroly.

Požiadavkami na prípravu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému na vykonanie pravidelnej kontroly sú najmä:

 • prevádzkyschopnosť vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 • zabezpečenie dostatočného množstva paliva,
 • prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 • dostupnosť projektovej a prevádzkovej dokumentácie budovy a vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému.

Oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje odborne spôsobilá osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s touto oprávnenou osobou.

Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému slúžiaceho na zabezpečenie bezpečnosti štátu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému a klimatizačného systému v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba vyhotoví správu z kontroly, ktorá obsahuje

 • postup vykonania pravidelnej kontroly,
 • použité výpočty,
 • výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom systéme alebo klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
 • dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
 • identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 9 písm. a),
 • technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému,
 • meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
 • dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly,
 • iné dôležité údaje alebo zistenia.

Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v štátnom jazyku4) vlastníkovi budovy alebo príslušnej osobe podľa § 3 ods. 2 do 30 dní odo dňa vykonania pravidelnej kontroly.

Oprávnená osoba zasiela správu z kontroly v elektronickej podobe Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr do 31. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola pravidelná kontrola vykonaná.

Ministerstvo eviduje správy z kontroly v monitorovacom systéme efektívnosti pri používaní energie.

Ministerstvo kontroluje štatisticky významný percentuálny podiel správ z kontroly odovzdaných každý rok, minimálne však jednu správu z kontroly od každej oprávnenej osoby, ktorá správu z kontroly zaslala.

Ministerstvo vypracuje zo správ z kontroly odovzdaných oprávnenými osobami hodnotiacu správu za predchádzajúci rok.

Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví postup pre odborne spôsobilú osobu pri

a) pravidelnej kontrole vykurovacieho systému vrátane posúdenia účinnosti kotla a jeho výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy a návrhu opatrení zameraných na účinnosť, spoľahlivosť a účel využitia,

b) rozšírenej kontrole vykurovacieho systému vrátane návrhu opatrení o nahradení kotla alebo alternatívnych riešeniach a iných úpravách vykurovacieho systému,

c) pravidelnej kontrole klimatizačného systému vrátane posúdenia jeho účinnosti a výkonu vzhľadom na potrebu chladu budovy, návrhu opatrení o nahradení klimatizačného systému alebo alternatívnych riešeniach a iných úpravách klimatizačného systému.

§ 7

Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému je živnosťou podľa osobitného predpisu;5) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je osvedčenie.

Osvedčenie vydá ministerstvo na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia podnikateľovi, ktorý má v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu odborne spôsobilú osobu zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb; to neplatí pre fyzickú osobu – podnikateľa, ktorá je sama odborne spôsobilou osobou zapísanou v zozname odborne spôsobilých osôb.

Odborne spôsobilou osobou môže byť fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Žiadosť o vydanie osvedčenia obsahuje

 • meno a priezvisko alebo názov žiadateľa, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
 • meno, priezvisko a trvalé bydlisko alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, odborne spôsobilej osoby, ktorú má žiadateľ v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu,
 • rozsah osvedčenia podľa odseku 5,
 • súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním jeho osobných údajov.

K žiadosti o vydanie osvedčenia sa priloží kópia pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy preukazujúcej obdobný pracovný vzťah k odborne spôsobilej osobe.

Osvedčenie sa vydáva na pravidelnú kontrolu

 • vykurovacieho systému,
 • klimatizačného systému,
 • vykurovacieho systému a klimatizačného systému.

Osvedčenie obsahuje

 • názov ministerstva,
 • meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, ktorej sa osvedčenie vydáva,
 • evidenčné číslo osvedčenia,
 • rozsah osvedčenia podľa odseku 5,
 • dátum a miesto vydania osvedčenia,
 • odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.

Platnosť osvedčenia zaniká

 • zánikom oprávnenia prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu
 • na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo
 • dňom skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu odborne spôsobilej osoby u oprávnenej osoby.
Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam oprávnených osôb, ktorý obsahuje

a) meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) rozsah osvedčenia podľa odseku 5 a

c) identifikačné údaje odborne spôsobilej osoby podľa odseku 9.

Ministerstvo vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktorý obsahuje

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • dátum vykonania skúšky,
 • dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy.

§ 8

Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.

Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho písomnej žiadosti.

Uchádzač o vykonanie skúšky musí mať ukončené

 • stredné odborné vzdelanie technického zamerania,
 • úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo
 • vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zo skupiny študijných odborov informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie, konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie alebo prírodné vedy so zameraním študijného odboru na fyziku alebo chémiu.

Uchádzač v žiadosti o vykonanie skúšky uvedie

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu.

Uchádzač k žiadosti o vykonanie skúšky priloží kópiu dokladu o ukončení vzdelania podľa odseku 3. Ministerstvo vydá doklad o vykonaní skúšky a zapíše odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb najneskôr do 15 dní odo dňa úspešného vykonania skúšky.

Uchádzač vykonáva skúšku v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje ministerstvo. Skúška pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti. Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie znalostí právnych predpisov a technických predpisov v oblasti vykurovacích systémov a klimatizačných systémov.

Podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 9

Ministerstvo zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb aj osobu, ktorá predloží doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému vydaný v iných členských štátoch Európskej únie a uznaný podľa osobitného predpisu.

Odborne spôsobilá osoba je povinná absolvovať raz za päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu, ktorú organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.

Podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, ak

 • odborne spôsobilá osoba písomne o to požiada,
 • odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
 • odborne spôsobilá osoba neabsolvuje aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 2,
 • bolo pri výkone pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému kontrolou podľa § 6 ods. 6 zistené nedodržiavanie všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 6 ods. 8.

Ministerstvo opätovne zapíše odborne spôsobilú osobu do zoznamu odborne spôsobilých osôb po úspešnom vykonaní skúšky.

Ak bola odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 4 písm. a), vykonanie skúšky sa nevyžaduje, ak neuplynulo päť rokov, odkedy táto osoba vykonala skúšku alebo absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Ak bola odborne spôsobilá osoba vyčiarknutá zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 4 písm. d), ministerstvo ju opätovne zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb po uplynutí piatich rokov od vyčiarknutia a po úspešnom vykonaní skúšky.

§ 10

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona vykonáva Štátna energetická inšpekcia podľa osobitného predpisu.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška č. 24/2013 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu), ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom.