Vyhláška č. 24/2013. Úplné aktualizované znenie | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
VSE

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška č. 24/2013 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu), ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom.

Pravidlá fungovania trhu s elektrinou a plynom

Foto: Fotolia

Vyhlášku v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu.

Základné ustanovenia

Táto vyhláška ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom pre

 • prístup do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
 • cezhraničnú výmenu elektriny,
 • pripojenie do sústavy a siete,
 • prenos elektriny a prepravu plynu,
 • distribúciu elektriny a plynu,
 • uskladňovanie plynu a ponúknutie nevyužitej uskladňovacej kapacity,
 • dodávku elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávku plynu,
 • poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike,
 • poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
 • výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny z domáceho uhlia,
 • prevzatie zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom,
 • vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok sústavy a siete,
 • zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
 • predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete na vymedzenom území a riešenie preťaženia národnej sústavy a siete na vymedzenom území,
 • použitie typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,
 • činnosť plynárenského dispečingu,
 • vyúčtovanie za dodávku elektriny odberateľom elektriny a dodávku plynu odberateľom plynu,
 • vyúčtovanie za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
 • vyúčtovanie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
 • postup pri registrácii účastníkov trhu, pri zmene dodávateľa elektriny, pri zmene subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny,
 • postup pri zmene dodávateľa plynu,
 • rozsah poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účel vedenia centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizačnej sústave,
 • organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
 • centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,
 • správu, zber a sprístupňovanie nameraných údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
 • spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
 • dodávku elektriny a dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,
 • náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,
 • poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase,
 • postup pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti,
 • inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu dát.

Základné pojmy

Bilančná skupina je skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny.

Celková výroba elektriny na vymedzenom území je výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny.


Prečítajte si tiež:

-> Dodávatelia elektriny v SR. Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

-> Dodávatelia elektriny: regulačný úrad zverejnil porovnanie cien. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil porovnanie maximálnych cien za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2011 (€/kWh). Zo zverejnených údajov vyplýva, že v roku 2011 na trhu pôsobí 38 firiem, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny.

Centrálna fakturácia je vyhotovenie dokladov pre fakturáciu obsahujúcich množstvo elektriny podliehajúce tarife za systémové služby, tarife za prevádzkovanie systému a fakturácia platby za systémové služby, platby za prevádzkovanie systému subjektom zúčtovania zo strany organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa tejto vyhlášky.

Cezhraničný profil je súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy.

Cezhraničným tok je elektriny tok elektriny do vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia.

Za denný diagram sa považuje postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v štvrťhodinovom rozlíšení.

Pre diaľkový odpočet platí definícia, že ide o odpočet stavov registrov určeného meradla s využitím telemetrických alebo iných systémov s cieľom zabezpečiť opakovaný odpočet s periódou odpočtu najmenej jeden kalendárny mesiac.

Dosiahnuteľný výkon zariadenia na výrobu elektriny je činný elektrický výkon meraný na svorkách zariadenia na výrobu elektriny technicky dosiahnuteľný v danom období.

Explicitná aukcia je spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie.

Fyzická dodávka elektriny je množstvo odovzdanej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.

Fyzický odber elektriny je množstvo odobratej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.

Koncová spotreba elektriny na vymedzenom území je elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny, ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav a ostatná vlastná spotreba výrobcov elektriny.

vykurovanie

Elektroenergetika

Prístup do sústavy

Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Platbou za prístup do prenosovej sústavy je platba za rezervovanú kapacitu, ktorá zahŕňa aj prenos elektriny a je súčasťou platby za distribúciu elektriny.

Prevádzkovateľovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby elektriny platba za prístup do sústavy neúčtuje.

Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na zariadeniach na výrobu elektriny slúžiacich výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny.

Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku

Pripojenie do sústavy

Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo zmena technických parametrov existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy, ktorú uzatvára vlastník odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy.

Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do sústavy vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo iná oprávnená osoba po vzájomnej dohode s užívateľom sústavy na základe požiadaviek užívateľa sústavy a v súlade s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.

Odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny užívateľa sústavy možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie alebo nákladov za pripojenie do sústavy.

Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do prenosovej sústavy s užívateľmi prenosovej sústavy sa technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy určuje podľa metodiky uverejnenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Ak je do sústavy pripájané odberné miesto pre odber elektriny a na rovnakom elektroenergetickom zariadení bude aj fyzická dodávka elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny, prevádzkovateľ sústavy uzatvorí pre toto miesto pripojenia osobitne zmluvy o pripojení do sústavy zvlášť pre odberné miesto za fyzický odber elektriny a zvlášť pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny.

Prenos elektriny

Prenos elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny uzatvorenej s užívateľom sústavy.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej 21 dní pred začatím prenosu elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.

Meranie v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy.

Pri uzatváraní zmlúv o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s užívateľmi prenosovej sústavy sa kapacita pripojenia do prenosovej sústavy stanovuje podľa metodiky uverejnenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Distribúcia elektriny

Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej s užívateľom sústavy alebo na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s dodávateľom elektriny.

Na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny okrem prípadov pohyblivých odberných miest, ktorými sú elektrické hnacie dráhové vozidlá.

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa doručí príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najmenej 21 dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže odmietnuť distribúciu elektriny k požadovanému termínu.

Zodpovednosť za odchýlku

Účastník trhu s elektrinou si pre každé odberné a odovzdávacie miesto môže zvoliť režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku.

Ak má účastník trhu s elektrinou režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania a zodpovedá za finančné vyrovnanie odchýlky.

Účastník trhu, ktorý uskutočňuje prenos elektriny cez spojovacie vedenia, má režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.

Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Touto zmluvou sa organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaväzuje zabezpečiť vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky subjektu zúčtovania a jeho bilančnej skupiny.

Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finančné vyrovnanie odchýlky na odberných miestach tohto účastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúčtovania, ktorý prevzal túto zodpovednosť.

plynárenstvo

Plynárenstvo

Prístup do prepravnej siete

Prístup do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.

Žiadosť o prístup do prepravnej siete obsahuje najmä

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • dátum začatia prepravy plynu a dátum jej skončenia,
 • vstupné body do prepravnej siete,
 • výstupné body z prepravnej siete,
 • požadovanú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode v MWh,
 • požadovanú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode v MWh,
 • očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,
 • doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete,
 • doklady preukazujúce, že prevádzkovatelia nadväzujúcich prepravných sietí zabezpečia dopravu plynu do vstupného bodu a dopravu plynu z výstupného bodu prepravnej siete v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.

Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do prepravnej siete na svojom webovom sídle.

Spôsob a formu predkladania žiadosti o prístup do prepravnej siete, podmienky pridelenia prístupu do prepravnej siete pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.

Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom požadovanej prepravy.

V prípade krátkodobých zmlúv môže byť po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete táto lehota skrátená tak, že účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom požadovanej prepravy.

Po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete je v prípadoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete možné doručiť aj v lehote kratšej.

Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu s plynom do desiatich dní prepravnú kapacitu pre požadované vstupné body a výstupné body.

Prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2013.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.