Zákon o regulácii v sieťových odvetviach | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Photodune

Zákon č. 250/2012 (aktuálne novelizované znenie si môžete prečítať tu) o regulácii v sieťových odvetviach upravuje podmienky regulácie v sieťových odvetviach, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia.

Zaoberá sa tiež potvrdeniami o splnení oznamovacej povinnosti alebo registrácii, pravidlami pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, ako aj konania vo veciach podľa tohto zákona.

Norma tiež vymedzuje základné pojmy, ako sú sieťové odvetvia, činnosti v sieťových odvetviach, regulácia, regulovaná činnosť a subjekt, tovar, služba a regulačné obdobie, kompetencie predsedu úradu.

Zámer regulácie

Definuje aj predmet regulácie, ktorým je najmä pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej siete, prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území.

Reguluje sa tiež preprava plynu a distribúcia plynu na vymedzenom území, poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prevádzkovanie sústavy.

K posledným regulovaným činnostiam patrí prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod tepla a prístup do zásobníkov plynu a uskladňovanie plynu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tiež vydáva usmernenia pre regulované subjekty.

Najvýznamnejšou časťou zákona je vymedzenie pôsobnosti Úradu pre regulácií sieťových odvetví. Predmetom regulácie podľa tohto zákona je aj cenová regulácia. K ďalším kompetenciám patrí aj určovanie regulačnej politikyvyhlášok.

regulácia cien

Definície podľa zákona

Na účely tohto zákona sa rozumie niekoľko definícií.

Sieťové odvetvia

Sieťové odvetvia sú tieto:

1. elektroenergetika,

2. plynárenstvo,

3. tepelná energetika,

4. vodné hospodárstvo.

Regulované činnosti

Regulované činnosti sú tieto:

1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,

2. výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

3. výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,

4. výroba, distribúcia a dodávka tepla,

5. výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

6. odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

7. odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,

Ďalšie definície

Regulačné obdobie je obdobie určené regulačnou politikou, počas ktorého sa uplatňuje určený rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie.

Tovar je elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál vodného toku a energetická voda.

Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad.

Primeraný zisk je taký zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, obvyklé podnikateľské riziko, vývoj dopytu na trhu a na ochranu spotrebiteľa a ktorý zohľadňuje aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete.

Maximálna cena je taká cena, ktorú nie je možné prekročiť.

Pevná cena je cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na technickú jednotku.

Dodávka elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti

Rozdeľuje sa na i) dodávku elektriny do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti a ii) dodávku elektriny do odberných miest, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a príslušenstva bytového domu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle.

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.

Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulačná rada.

Predseda úradu a podpredseda úradu

Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.

Predseda úradu je zároveň predsedom rady.

Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov, no tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.

Predseda úradu predovšetkým riadi úrad a koná v mene úradu navonok vo všetkých veciach, vymenúva a odvoláva podpredsedu úradu, rozhoduje v prvom stupni v konaniach a rozhoduje o uložení pokuty v odvolacom konaní.

Rozhoduje tiež o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia.

ÚRSO

Cenová regulácia

Cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha

 • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
 • výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,
 • pripojenie do sústavy,
 • prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
 • prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
 • dodávka elektriny zraniteľným odberateľom,
 • poskytovanie podporných služieb,
 • poskytovanie systémových služieb,
 • výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha:

 • pripojenie do siete,
 • poskytovanie podporných služieb v plynárenstve,
 • prístup do prepravnej siete a preprava plynu,
 • prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu,
 • dodávka plynu zraniteľným odberateľom,
 • dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie,
 • výkup plynárenského zariadenia.

Cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha

 • výroba a dodávka tepla,
 • výroba, distribúcia a dodávka tepla,
 • distribúcia a dodávka tepla.
Aktuálne novelizované znenie zákona si môžete stiahnuť tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška č. 24/2013 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu), ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom.