INNOGY
VSDS
INNOGY

Energetická politika

Prehľad aktuálneho diania v oblasti tvorby právnych noriem, analytických materiálov a iných dokumentov v procese tvorby a formovania sa energetickej politiky v SR. Súčasťou energetickej politiky vlády sú okrem prípravy nových právnych noriem aj analytické materiály vlády a organizácií pôsobiacich pri výkone moci. Prehľad aktuálneho diania je zhrnutý v tomto texte.

Energetická politika

Photodune


LEGENDA: PPP – Portál právnych predpisov (portál ministerstva spravodlivosti sleduje celý legislatívny proces: prehliadanie materiálu, jeho histórie, sprievodných dokumentov, prepojení s inými predpismi a jeho prechodu legislatívnym procesom, ako aj relevantné akcie spojené s materiálom) | Vláda – materiál na rokovaní Vlády SR | NR SR – materiál na rokovaní Národnej rady SR | JASPI – finálne zverejnenie na portáli „Jednotný automatizovaný systém právnych informácií“


2015

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.
30. 4. 2015
PPP

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z.
30. 4. 2015
PPP

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
30. 4. 2015
PPP

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
30. 4. 2015
PPP

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby
29. 4. 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014
8. 4. 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o energetickom audite
2. 4. 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
1. 4. 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.
27. 3. 2015
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
PPP

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
19. 3. 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP

Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2014
25. 3. 2015
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
PPP

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
6. 2. 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP

Návrh textu Medzinárodnej energetickej charty
22. 1. 2015
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP

2014

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027
19. 12. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. 12. 2014
PPP -> Vláda -> NR SR -> JASPI (FINAL): Zákon 399/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Energie-portal.sk:
EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o obchodovaní s emisnými kvótami

Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR ako aktualizácia strategického dokumentu Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR
3. 12. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> neukončené

Správa o výsledkoch rokovaní so Svetovou bankou o podmienkach pre prípravu nízko-uhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky
18. 11. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z.
11. 12. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> JASPI: Vyhláška 346/2014 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení vyhlášky č. 196/2014 Z. z. -> JASPI (FINAL): Rek. vyhlášky 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Operačný program Kvalita životného prostredia
7
. 11. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda -> OPŽP (FINAL)
Odpady-portal.sk: Peňazí z únie bude viac, na spaľovne nie

Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky
30. 10. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky
30. 10. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Návrh zákona o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
21. 10. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda -> NR SR -> JASPI (FINAL): Zákon 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Energie-portal.sk: EXKLUZÍVNE: Zmeny v novom zákone o energetickej efektívnosti
Energie-portal.sk: EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o tepelnej energetike novým zákonom o energetickej efektívnosti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
14. 10. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda -> NR SR -> JASPI (FINAL): Zákon 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
22. 9. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> JASPI (FINAL): Vyhláška 270/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 569 z 20. júna 2001 o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave, rozhodnutie vlády SR č. 686 z 18. júla 2001 o privatizácii podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Žiline, rozhodnutie vlády SR č. 645 z 11. júla 2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Košiciach, rozhodnutie vlády SR č. 317 z 11....
4. 8. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a na vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
14. 8. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> JASPI (FINAL): Vyhláška č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie
27. 6. 2014
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
PPP -> neukončené

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie
27. 6. 2014
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
PPP -> neukončené

Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
25. 6. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú spôsob a rozsah informácií predkladaných ministerstvu o zabezpečení štandardu bezpečnosti dodávok plynu, spôsob vyhodnocovania zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu, postup pri ukladaní a vyhodnocovaní opatrení v prípade nedostatočného zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu a podrobnosti o štandarde bezpečnosti dodávok plynu
27. 6. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> neukončené

Informácia o plnení niektorých opatrení na zabezpečenie hlavných cieľov aktualizovanej surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín
17. 4. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2013
31. 3. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (INAL

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
26. 3. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014
7. 4. 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
PPP -> MF SR (FINAL)

Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+
27. 3. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> neukončené

Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti
21. 5. 2014
Úrad jadrového dozoru
PPP -> Vláda (FINAL)

Návrh Akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku
23. 4. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
11. 4. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPP -> JASPI (FINAL): Vyhláška 85/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
20. 3. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda -> NR SR -> JASPI (FINAL): Zákon 100/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Energie-portal.sk: EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o tepelnej energetike

Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby
12. 3. 2014
ÚRSO

PPP -> Vláda (FINAL)

Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie
28. 2. 2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PPP -> Vláda (FINAL)

2013

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.