VSE
VSE
Belimo 2

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o tepelnej energetike

Prinášame prehľad schválených zmien v Zákone 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Novelu schválila NR SR na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1071, dňa 20.3.2014.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o tepelnej energetike

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou je vyznačený komentár predkladateľa (MH SR) z dôvodovej správy k zákonu.

657/2004 Z.z.
ZÁKON
z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky podnikania v tepelnej energetike,

b) práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom,

c) hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení,

d) obmedzujúce opatrenia súvisiace so stavom núdze v tepelnej energetike,

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a výkon štátneho dozoru v tepelnej energetike,

f) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom.

g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove.

Komentár MH SR: V § 1 odseku sa doplnením písm. g) pôsobnosť zákona rozširuje aj na práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. Toto rozšírenie súvisí s niektorými povinnosťami, vyplývajúcimi z čl. 9 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

(2) Predmetom podnikania podľa tohto zákona je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla.

(3) Predmetom podnikania podľa tohto zákona nie je

a) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie,

b) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu.1)

c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome1a) alebo ním poverená osoba rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe,

Komentár MH SR: Komentár MH SR: V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktorým sa definuje výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove. Ide o také budovy, v ktorých je inštalované zariadenie na výrobu tepla ako napr. kotol, tepelné čerpadlo alebo slnečný kolektor a v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo ním poverená osoba rozpočítava náklady súvisiace s výrobou tepla konečným spotrebiteľom. Doplnením písmena d) do § 1 odseku 3 sa spresňuje, čo nie je podnikaním v tepelnej energetike a ide o činnosti, ktoré súvisia s výrobou a rozvodom tepla, ale ich cieľom nie je tvorba zisku.

d) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre iné osoby za nákupné ceny paliva na výrobu tepla alebo za cenu nakupovaného tepla

1a) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) výrobou tepla fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na účel jeho predaja na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné tepelnoenergetické využitie,

b) výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla podľa tohto zákona,

c) zariadením na výrobu tepla zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych zdrojov foriem energie na teplo; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie,

d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, výrobu tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi,

e) odberateľom koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo na rozvod tepla alebo množstvo dodaného tepla rozpočítava konečnému spotrebiteľovi,

f) konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej dodávateľ dodáva teplo priamo alebo ktorej dodávateľ alebo odberateľ množstvo dodaného tepla rozpočítava a ktorý dodané teplo ktorá teplo rozpočítané koncovým odberateľom alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva činnosť podľa §1 ods. 3 písm. c) využíva výlučne na vlastnú spotrebu,

g) povolením oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla,

h) pomerovým rozdeľovačom tepla prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo ich snímače,

i) dodávkou tepla predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla v teplej úžitkovej vode, predaj tepla na výrobu chladu alebo predaj tepla na iné využitie,

Komentár MH SR: V § 2 písm. i) sa pojem dodávka tepla rozširuje aj na predaj tepla na výrobu chladu. Rozšírenie súvisí s transpozíciou čl. 2 smernice 2012/27/EÚ.

j) distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi,

k) rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi,

l) sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla,

m) verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na dodávku určená na dodávku tepla viacerým odberateľom,

n) tepelnou prípojkou časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu tepla po odberné miesto na dodávku tepla jedinému odberateľovi tepla koncovému odberateľovi,

o) odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo2) na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa, alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa,

p) objektom spotreby tepla jedna budova, prípadne viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu tepla, pričom zariadením na spotrebu tepla sa rozumie zariadenie na konečné využitie tepla,

q) vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla,

r) teplom v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy.

s) koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom,

t) inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu tepla súčet menovitých výkonov technologických zariadení na výrobu tepla, z ktorých sa teplo dodáva do spoločného rozvodu tepla,

u) budovou bytová budova a nebytová budova podľa osobitného predpisu,2a) okrem rodinného domu,

v) centrálnym zdrojom tepla v budove zariadenie na výrobu tepla určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre budovu alebo viac budov bez vonkajšieho rozvodu tepla,

w) centrálnym okrskovým zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre viac budov s vonkajším rozvodom tepla,

x) zdrojom tepla v centralizovanom zásobovaní teplom zariadenie na výrobu tepla , ktoré slúži pre centralizované zásobovanie teplom,

y) centralizovaným zásobovaním teplom dodávka tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla,

z) účinným centralizovaným zásobovaním teplom systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou,

aa) teplom z priemyselných procesov teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výrobných alebo technologických procesov, okrem procesov výroby elektriny a tepla,

ab) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy2b) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií.

Komentár MH SR: V § 2 sa dopĺňajú písmená s) až aa) t.j. definície koncového odberateľa tepla, inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu tepla, centrálneho zdroja tepla v budove, centrálneho okrskového zdroja tepla, zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom ako aj centralizovaného zásobovania teplom a účinného centralizovaného zásobovania teplom. Predmetnými definíciami sa transponuje čl. 9 smernice 2012/27/EÚ.

2a) § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z.

2b) STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie. Národná príloha.

§ 3
Zodpovedný zástupca

(1) Zodpovedným zástupcom podľa tohto zákona je fyzická osoba ustanovená žiadateľom o povolenie alebo držiteľom povolenia, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolených činností podľa tohto zákona, najmä za kvalitné, včasné a správne plnenie povinností výrobcu a dodávateľa tepla uvedených v § 15, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 2, a ktorá s určením do funkcie zodpovedného zástupcu vyslovila písomný súhlas, ak zodpovedným zástupcom nie je sám žiadateľ o povolenie. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu so žiadateľom o povolenie alebo s držiteľom povolenia, v ktorom je upravená jeho osobná zodpovednosť za odborné vykonávanie povolenej činnosti voči žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia.

(2) Zodpovedný zástupca musí spĺňať predpoklad odbornej spôsobilosti a predpoklad bezúhonnosti.

(3) Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu jedného držiteľa povolenia.

(4) Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.

(5) Ak zodpovedný zástupca skončil výkon svojej funkcie, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia, je povinná alebo prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 2 až 4, držiteľ povolenia je povinný do 30 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a bezodkladne to oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ).3)

Komentár MH SR: V § 3 ods. 5 sa spresňuje, kedy držiteľ povolenia na podnikanie v tepelnej energetike má povinnosť ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Ide o prípady, ak doterajší zodpovedný zástupca skončil výkon funkcie alebo prestal spĺňať niektorú z podmienok stanovených pre zodpovedného zástupcu napr. bezúhonnosť alebo odbornú spôsobilosť.

(6) Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa všeobecných predpisov o podnikaní4) ustanovením zodpovedného zástupcu nie sú dotknuté.

§ 4
Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky.

(2) Vzdelanie a prax sa preukazujú kópiou dokladov

a) o ukončení stredného odborného vzdelania technického zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

b) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania technického alebo ekonomického zamerania alebo úplného stredného všeobecného vzdelania so zameraním na prírodné vedy a o vykonaní šesťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

c) o ukončení úplného stredného odborného vzdelania s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní päťročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla,

d) o ukončení vysokoškolského vzdelania5) prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní štvorročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo

e) o ukončení vysokoškolského vzdelania5) druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a o vykonaní trojročnej odbornej praxe v oblasti výroby a rozvodu tepla.

(3) Skúška podľa odseku 1 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ).

(4) Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o povolenie osvedčením o odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva ministerstvo po preukázaní kópií dokladov podľa odseku 2 a po úspešnom vykonaní skúšky podľa odseku 3.

(5) Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za zúčastňovať sa každých päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy, ktorú vykonáva ministerstvo alebo právnicka osoba určená ministerstvom. Držiteľ osvedčania o odbornej spôsobilosti sa prvýkrát zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. O účasti na aktualizačnej odbornej príprave vydá ministerstvo potvrdenie. Po uplynutí piatich rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti povinný preukazovať spolu s osvedčením o odbornej spôsobilosti aj potvrdenie o účasti na aktualizačnej odbornej príprave.

(6) Rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o aktualizačnej odbornej príprave podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY PODNIKANIA
V TEPELNEJ ENERGETIKE

Povolenie
§ 5

(1) Podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia a v súlade s povolením.

Komentár MH SR: V § 5 ods. 1 sa spresňuje, že podnikať v tepelnej energetike možno len na základe povolenia a v súlade s povolením. Pôvodné znenie, že podnikať možno "na základe povolenia", neobsiahlo prípady, že podnikateľ mal síce povolenie na podnikanie, ale v praxi mu nastali určité zmeny a on naďalej podnikal na základe pôvodného povolenia.

(2) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydá rozhodnutie o povolení úrad na základe písomnej žiadosti a po splnení podmienok uvedených v § 6 ods. 1. Úrad po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.5a)

(3) Fyzická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a) meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu 6) na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu 7) na území Slovenskej republiky a miesto trvalého prevádzkovania činnosti v tepelnej energetike, o povolenie ktorej žiada; ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,

c) technický popis zariadenia na výrobu alebo rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,

d) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,

e) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa písmena a), ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,

f) návrh na vymedzené územie.

(4) K žiadosti o vydanie povolenia fyzická osoba dokladá

a) doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

b) výpis z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom, nie starší ako tri mesiace,

c) osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu,

(5) Právnická osoba v žiadosti podľa odseku 2 uvedie

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,

b) rozsah a miesto predmetu podnikania v tepelnej energetike,

c) technický popis zariadenia na výrobu a rozvod tepla, na ktorom bude vykonávať predmet podnikania, a jeho celkový inštalovaný výkon alebo prepravný výkon, ak ide o zariadenie na rozvod tepla,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, a ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná právnická osoba, musí mať sídlo alebo organizačnú jednotku, na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

e) dobu, na ktorú sa požaduje vydanie povolenia,

f) údaje o zodpovednom zástupcovi v rozsahu podľa odseku 3 písm. a),

g) návrh na vymedzené územie.

(6) K žiadosti o vydanie povolenia právnická osoba dokladá

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace; právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, doklad o zápise do štatistického registra,

b) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu nie starší ako tri mesiace; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov, 8)

c) doklad podľa osobitného predpisu, 9) ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba, a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je zahraničná osoba,

d) osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.

(7) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odseku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj

a) záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je koncepcia rozvoja obce súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 31,

Komentár MH SR: V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a). Pre vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike sa nebude vyžadovať záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Záväzné stanovisko obce bude postačovať pri výstavbe sústavy tepelno technických zariadení.

b) a) u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,

c) b) u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 5 7.

(8) Vzor žiadosti o vydanie povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

(9) Žiadosť podľa odseku 2 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta9a) (ďalej len "jednotné kontaktné miesto"). Úrad bez zbytočného odkladu informuje jednotné kontaktné miesto o vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

§ 6

(1) Úrad vydá povolenie do 30 dní od doručenia žiadosti o povolenie, ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 5 a štatutárny zástupca žiadateľa a jeho zodpovedný zástupca spĺňajú tieto podmienky:

a) majú plnú spôsobilosť na právne úkony,

b) preukážu bezúhonnosť preukázanú podľa § 5 ods. 4 a 6.

(2) Na účely tohto zákona sa za bezúhonnú osobu považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku alebo za iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa tohto zákona, alebo ak sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený. 10)

§ 7

(1) V povolení vydanom fyzickej osobe sa uvedie

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo pobyt a miesto trvalej prevádzky sústavy tepelných zariadení alebo jej časti a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predmet podnikania zodpovedného zástupcu,

b) obchodné meno a miesto podnikania,

c) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

d) rozsah a miesto predmetu podnikania, na ktorý sa vydáva povolenie,

e) doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,

f) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak fyzická osoba, ktorej sa povolenie vydáva, sama nie je odborne spôsobilá,

g) stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty,

h) vymedzené územie na podnikanie.

(2) V povolení vydanom právnickej osobe sa uvedie

a) obchodné meno,

b) identifikačné číslo,

c) sídlo,

d) meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, jeho trvalý pobyt alebo pobyt a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

e) sídlo organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky, ak sa povolenie vydáva takejto osobe,

f) rozsah predmetu podnikania, na ktoré sa vydáva povolenie,

g) doba začatia výkonu predmetu podnikania a doba platnosti povolenia,

h) miesto výkonu predmetu podnikania,

i) stručný technický popis sústavy tepelných zariadení, na ktorých môže podnikať, a ich výkonové hodnoty,

j) vymedzené územie,

k) meno, priezvisko, bydlisko alebo pobyt konateľov alebo členov štatutárneho orgánu.

(3) Žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie (ďalej len držiteľ povolenia ), je povinný podať návrh na zápis tejto činnosti do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 90 dní od právoplatnosti povolenia.

§ 8
Zmeny v povolení

(1) Držiteľ povolenia pri zmene údajov uvedených v povolení je povinný písomne požiadať úrad o vykonanie zmeny do 30 dní od vzniku zmeny.

(2) Držiteľ povolenia k písomnej žiadosti podľa odseku 1 je povinný priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú.

(3) Úrad vykoná zmeny v povolení do 30 dní od doručenia žiadosti.

§ 9
Zánik a zrušenie povolenia

(1) Povolenie zanikne

a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané,

b) ak držiteľ povolenia nepodá návrh na zápis predmetu podnikania uvedeného v povolení do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 90 dní od právoplatnosti povolenia, ak predmet podnikania uvedený v povolení už nie je zapísaný v obchodnom registri alebo v inom príslušnom registri podľa doterajších predpisov,

c) smrťou fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom povolenia alebo vyhlásením tejto osoby za mŕtvu, 11)

d) výmazom z obchodného registra alebo výmazom z iného príslušného registra.

(2) Úrad rozhodne o zrušení povolenia, ak držiteľ povolenia

a) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia podľa § 6,

b) porušil povinnosti ustanovené v § 10 ods. 2 písm. a), b) a d),

c) písomne požiada o zrušenie povolenia najmenej dvanásť mesiacov pred požadovaným termínom zrušenia,

d) nedodržal dobu začatia predmetu podnikania podľa § 7 ods. 1 písm. e) alebo § 7 ods. 2 písm. g),

e) prestal vykonávať činnosti nevykonáva počas troch rokov žiadnu z činností, na ktoré má povolenie,

f) porušil povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 5,

g) nemá vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká,

h) porušil povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. c) nevykonal opatrenia uložené úradom na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou.

Komentár MH SR: V § 9 odseku 2 písm. e) a h) sa spresňuje, kedy ÚRSO rozhodne o zrušení povolenia. v súvislosti s nevykonávaním činností, na ktoré bolo vydané povolenie. Doterajšia úprava nestanovuje ako dlho je potrebné nevykonávať činnosť, aby ÚRSO rozhodlo o zrušení povolenia. V predloženom návrhu je stanovená lehota 3 roky, počas ktorej nemôže ÚRSO rozhodnúť o zrušení povolenia z dôvodu nevykonávania činnosti.

(3) Ak povolenie zanikne alebo ak úrad rozhodol o zrušení povolenia, držiteľ povolenia alebo jeho právny nástupca je povinný v lehote 15 dní od zániku alebo zrušenia povolenia vrátiť povolenie úradu.

(4) Pri zániku povolenia alebo zrušení povolenia úrad navrhne súdu, aby rozhodol o tom, že vlastník sústavy tepelných zariadení alebo jeho časti, ak sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom, 12) je povinný poskytnúť na prevádzkovanie a zabezpečenie zásobovania teplom na vymedzenom území, uvedenom v zaniknutom alebo zrušenom povolení, svoju sústavu tepelných zariadení alebo jej časť inému, v rozhodnutí určenému držiteľovi povolenia, ak vlastník sústavy tepelných zariadení, ktorému zaniklo alebo bolo zrušené povolenie, sa nedohodne s iným držiteľom povolenia o prevzatí zásobovacej povinnosti na vymedzenom území držiteľa povolenia, ktorému povolenie zaniklo alebo bolo zrušené.

§ 10
Práva a povinnosti držiteľa povolenia

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Ako určiť plochu a počet solárnych kolektorov pre ohrev vody v rodinnom dome

Koľko slnečných kolektorov je treba na pokrytie úplnej potreby teplej vody v dome v Bratislave počas šiestich mesiacov roka?

Domov v Poloninách dostal fotovoltické panely, zníži si tak účty za elektrinu (+video)

Domov v Poloninách dostal fotovoltické panely, zníži si tak účty za elektrinu (+video)

VSE darovala technológiu poháňanú slnečnými lúčmi zariadeniu pre seniorov v obci, kde slnko na Slovensku vychádza ako prvé.

Pri zavádzaní internetu vedia pomôcť energetici. Zorganizovali stretnutie so samosprávami

Pri zavádzaní internetu vedia pomôcť energetici. Zorganizovali stretnutie so samosprávami

Témou Regionálneho dňa VSD bolo aj internetové pripojenie prostredníctvom optickej nadstavby distribučnej sústavy.