EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o tepelnej energetike novelou zákona o energetickej efektívnosti | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o tepelnej energetike novelou zákona o energetickej efektívnosti

Prinášame prehľad schválených zmien, ktoré prináša nový zákon o energetickej efektívnosti v zákone č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Zákon schválila NR SR na 39. schôdzi NR SR, parlamentná tlač č. 1114, dňa 21.10.2014.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o tepelnej energetike novelou zákona o energetickej efektívnosti

Photodune

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré sú novým zákonom zrušené, modrou tie, ktoré sú nové/doplnené. Zelenou farbou je vyznačený komentár predkladateľa (MH SR) z dôvodovej správy k zákonu.

Zákon – ak bude potvrdený prezidentom SR – nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
ZÁKON
č. 657/2004 Z.z.
o tepelnej energetike

...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie:

a) výrobou tepla fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na účel jeho predaja na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné tepelnoenergetické využitie,

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

b) výrobcom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába teplo na účel jeho predaja a ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla podľa tohto zákona,

c) zariadením na výrobu tepla zariadenie, ktoré slúži na premenu rôznych foriem energie na teplo; zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenie,

d) dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu tepla, výrobu tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla alebo sa na ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva teplo odberateľovi,

e) odberateľom koncový odberateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo využíva na rozvod tepla,

f) konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá teplo rozpočítané koncovým odberateľom alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) využíva výlučne na vlastnú spotrebu,

g) povolením oprávnenie na podnikanie na výrobu tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla,

h) pomerovým rozdeľovačom tepla prístroj na registráciu časovej integrácie priebehu teploty a indikovanie pomerného množstva tepla odovzdávaného vykurovacími telesami v miestnosti u konečného spotrebiteľa, na ktorých sú namontované rozdeľovače vykurovacích nákladov alebo ich snímače,

i) dodávkou tepla predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla v teplej úžitkovej vode, predaj tepla na výrobu chladu alebo predaj tepla na iné využitie,

j) distribúciou tepla preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi,

k) rozvodom tepla distribúcia tepla a dodávka tepla odberateľovi,

l) sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu, rozvod alebo spotrebu tepla,

m) verejným rozvodom tepla časť sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla určená na dodávku tepla viacerým odberateľom,

n) tepelnou prípojkou časť sústavy tepelných zariadení od verejného rozvodu tepla po odberné miesto na dodávku tepla koncovému odberateľovi,

o) odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo2) na meranie množstva dodaného tepla pre jedného odberateľa, alebo zmluvne dohodnuté miesto na dodávku teplej úžitkovej vody pre jedného odberateľa,

p) objektom spotreby tepla jedna budova, prípadne viac budov alebo iná stavba so zariadením na spotrebu tepla, pričom zariadením na spotrebu tepla sa rozumie zariadenie na konečné využitie tepla,

q) vymedzeným územím územie, na ktorom sa dodávateľovi ukladá povinnosť distribúcie a dodávky tepla,

r) teplom v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy,

s) koncovým odberateľom odberateľ, ktorý dodané teplo využíva na vlastnú spotrebu alebo dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom alebo dodávateľ, ktorý dodané teplo rozpočítava konečným spotrebiteľom,

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu zosúladenia s definíciou účinného systému centralizovaného zásobovania teplom v zmysle smernice 2012/27/EÚ.

t) inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu tepla súčet menovitých výkonov technologických zariadení na výrobu tepla, z ktorých sa teplo dodáva do spoločného rozvodu tepla,

u) budovou bytová budova a nebytová budova podľa osobitného predpisu, 2a) okrem rodinného domu,

v) centrálnym zdrojom tepla v budove zariadenie na výrobu tepla určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre budovu alebo viac budov bez vonkajšieho rozvodu tepla,

w) centrálnym okrskovým zdrojom tepla zariadenie na výrobu tepla s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW určené na ústredné vykurovanie, spoločnú prípravu teplej úžitkovej vody alebo iné využitie pre viac budov s vonkajším rozvodom tepla,

x) zdrojom tepla v centralizovanom zásobovaní teplom zariadenie na výrobu tepla , ktoré slúži pre centralizované zásobovanie teplom,

y) centralizovaným zásobovaním teplom dodávka tepla prostredníctvom verejného rozvodu tepla z jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla,

z) účinným centralizovaným zásobovaním teplom systém centralizovaného zásobovania teplom, ktorým sa dodáva aspoň 50 % tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselných procesov, 75 % tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombináciou,

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

aa) teplom z priemyselných procesov teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt výrobných alebo technologických procesov, okrem procesov výroby elektriny a tepla,

ab) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy podľa technickej normy2b) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií.

§ 16

(1) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi je povinný zabezpečiť dodávku tepla teplo v určenom čase, v určenej kvalite a v súlade so schválenou alebo určenou cenou.14) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) je povinná zabezpečiť teplo v určenom čase a v určenej kvalite.

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

(2) Určený čas a určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorú je potrebné zaviesť z dôvodu výroby a distribúcie tepla, ktoré nie je podnikaním.

§ 17

(1) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, je povinný

a) merať množstvo spotrebovaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody určeným meradlom2) v mieste jej prípravy,

b) merať množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste určeným meradlom2) ak o to požiadajú všetci odberatelia, ktorým dodávateľ dodáva teplú úžitkovú vodu z jedného spoločného miesta jej prípravy do jedného roka od doručenia žiadosti,

c) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,

d) na vstupe do ohrievača teplej úžitkovej vody merať určeným meradlom2) množstvo dodanej studenej vody,

e) umožniť odberateľovi alebo zástupcovi konečného spotrebiteľa vykonať kontrolu množstva dodanej studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody,

f) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

(2) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

(3) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.

(4) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní

a) dodržiavať určenú teplotu teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa,

b) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom, 2)

c) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,

d) využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,

e) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania.

(5) Konečný spotrebiteľ je povinný umožniť koncovému odberateľovi, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c)

a) vykonávanie jeho povinností uvedených v odseku 4 písm. a) a b) a § 25 ods. 3,

b) odčítanie údajov z určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody v čase oznámeného termínu,

c) chrániť určené meradlo množstva teplej úžitkovej vody pred neoprávneným zásahom,

d) prístup k určenému meradlu množstva teplej úžitkovej vody s cieľom jeho kontroly na nevyhnutnú dobu v termíne dohodnutom s dodávateľom alebo s odberateľom.

(6) Teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad ministerstvo.

Ustanovuje sa, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode vydá ministerstvo. Týmto ustanovením prechádza kompetencia v tejto oblasti z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na ministerstvo. Cieľom tejto úpravy je obmedzenie právomocí úradu pri vykonávaní regulácie tepla v bytových domov.

(7) Dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode poskytne odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zobrazuje zaznamenáva aj časový priebeh spotreby tepla, ak sa teplo v teplej úžitkovej vode dodáva do

a) budovy, pre ktorú je potrebné nahradiť existujúce určené meradlo2), ak je to technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne,

b) novej budovy,

c) existujúcej budovy, ktorá je významne obnovená.14b)

Spresňuje sa funkcionalita určeného meradla s časovým priebehom, ktoré má zaznamenávať časový priebeh spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody. Časový interval záznamu by nemal byť kratší ako intervaly, v ktorých má dodávateľ tepla povinnosť informovať odberateľa tepla o jeho skutočnej t.j. nameranej spotrebe tepla podľa zákona o energetickej efektívnosti.

Ide o legislatívno-technickú úpravu z dôvodu doplnenia odseku 8 do § 17.

(8) Ak odberateľ písomne oznámi dodávateľovi, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode, že existujúca budova bola významne obnovená14b) a súčasťou obnovy boli aj opatrenia na zníženie spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, poskytne dodávateľ, ktorý dodáva teplo v teplej úžitkovej vode odberateľovi určené meradlo2) podľa odseku 1, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla zaznamenáva aj časový priebeh spotreby tepla, najneskôr do jedného roka od doručenia písomného oznámenia o významnej obnove budovy.14b)

Novým odsekom 8 sa spresňuje do akého termínu je potrebné inštalovať určené meradlo, ktoré zaznamenáva časový priebeh spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v prípade, že budova bola významne obnovená v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Aby sa zbytočne neobmedzovala dodávka teplej úžitkovej vody najmä obyvateľstvu, navrhuje sa obdobie jedného roka.

§ 18

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (2)

  1. Borotok02.11.2014 (23:11)
    Je to zajimave..
  2. Kecitka02.11.2014 (23:13)
    Kdyz  myslis :]

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Napriek rastúcej obľúbenosti čerpadiel záujem o plynové kotly neopadá

Napriek rastúcej obľúbenosti čerpadiel záujem o plynové kotly neopadá

Používatelia volia kondenzačné kotly pre nižšiu cenu, jednoduchšiu inštaláciu aj lacnejší servis.

EE Club: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla? (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla? (Pozvánka na diskusiu)

Denník Energie-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.