Zákon o tepelnej energetike | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Zákon o tepelnej energetike

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základným zákonom, ktorý upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike.

Zákon o tepelnej energetike

Tepelná energetika | Foto: Fotolia

Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu.

Zákon upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike, práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom a hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení. Venuje sa tiež obmedzujúcim opatreniam, ktoré súvisia so stavom núdze v tepelnej energetike, pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí a výkonu štátneho dozoru v tepelnej energetike.

Zákon o tepelnej energetike určuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom.

V zákone o tepelnej energetike definuje niektoré základné pojmy, ako sú výroba a výrobca tepla, zariadenie na výrobu tepla, dodávateľ a odberateľ tepla, konečný spotrebiteľ. Ďalej distribúcia tepla, rozvod tepla, sústava tepelných zariadení, verejným rozvod tepla a ďalšie pojmy.

Druhá časť zákona 657/2004 Z.z. špecifikuje podmienky podnikania v tepelnej energetike. Určuje, čo má byť náležitosťou pre získanie povolenia pre fyzické a právnické osoby pre podnikanie v tepelnej energetike. Zaoberá sa tiež výstavbou sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac.

V tretej časti zákon o tepelnej energetike popisuje práva a povinnosti účastníkov trhu s teplom. Účastníkmi trhu s teplom sú výrobca, dodávateľ, odberateľ a konečný spotrebiteľ. Zákon definuje, čo má obsahovať zmluva o dodávke a odbere tepla. Určuje tiež podmienky skončenia odberu tepla a povinný odber tepla.

Neoprávnený odber tepla je podľa zákona odber tepla bez uzavretej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla, s výnimkou uvedenou zákone, alebo odber v rozpore s uzavretou zmluvou, alebo odber tepla z verejného rozvodu tepla alebo z tepelnej prípojky, ak sa uskutočňuje bez vedomia a súhlasu dodávateľa.

Štvrtá časť sa zaoberá obmedzujúcimi opatreniami v tepelnej energetike. Dodávateľ môže v nevyhnutnom rozsahu obmedziť alebo prerušiť dodávku tepelnej energie. Norma sa tiež venuje stavu núdze v tepelnej energetike.

Piata časť zákona o tepelnej energetike objasňuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce a výkon štátneho dozoru. Nimi sú ministerstvo, Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, obec a štátny dozor.

V šiestej časti zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť dotknuté výkonom práv a povinností účastníkov trhu s teplom.

Správnym deliktom patrí siedma časť zákona, ktorá určuje pokuty až do 33 tisíc eur.

Novela zákona o tepelnej energetike

Prinášame prehľad schválených zmien v Zákone 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike. Novelu schválila NR SR na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1071, dňa 20.3.2014.

Zmeny v novom zákone o energetickej efektívnosti

Prinášame prehľad schválených zmien, ktoré prináša nový zákon o energetickej efektívnosti, oproti pôvodnému zákonu č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti. Zákon schválila NR SR na 39. schôdzi NR SR, parlamentná tlač č. 1114, dňa 21.10.2014.

(Aktualizované 6. októbra 2015)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.