Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

energetika

Foto: Fotolia

Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu.

Zákon upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike.

Venuje sa aj opatreniam, ktoré sú zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom, práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Zákon o energetike sa v prvej časti venuje výkladu pojmov, v druhej podnikaniu v energetike, ako aj trhu s elektrinou a trh s plynom, ochrane odberateľov elektriny a plynu a zaisteniu bezpečnosti dodávok elektriny a plynu.

Tretia časť je venovaná elektroenergetike. Rozoberá práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou osobitným formám výroby elektriny (výroba elektriny z domáceho uhlia) a technickým zariadeniam. Štvrtá čas pojednáva o plynárenstve: právam a povinnostiam účastníkov trhu s plynom a technickým zariadeniam.

Základné ustanovenia

Energetikou je elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Bezpečnosť dodávky elektriny a plynu je schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti

Vnútorný trh je trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie.

Univerzálna služba je služba pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti alebo malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu.

Inteligentným meracím systémom je súbor zložený z určených meradiel4) a ďalších technických prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo spotrebe elektriny alebo plynu, ako aj poskytovanie týchto údajov účastníkom trhu,


Prečítajte si tiež:

-> Dodávatelia elektriny v SR. Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

-> Dodávatelia elektriny: regulačný úrad zverejnil porovnanie cien. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil porovnanie maximálnych cien za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2011 (€/kWh). Zo zverejnených údajov vyplýva, že v roku 2011 na trhu pôsobí 38 firiem, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny.


Podnikanie v energetike

Podnikanie v energetike je

 • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 • činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
 • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Nie je ním výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu.

Tiež zaň nemožno považovať dodávku elektriny vrátane zabezpečenia prenosu elektriny, distribúciu elektriny a ostatné služby spojené s dodávkou elektriny a dodávka plynu.

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. Vzdelanie a prax sa preukazujú dokladmi o ukončení príslušného vzdelania podľa zákona.

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

elektroenergetika

Oprávnenie na podnikanie v energetike

Podnikať v energetike možno len na základe a v súlade s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.

Povolenie sa vyžaduje na

 • výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny,
 • činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Podmienkou na vydanie povolenia fyzickej osobe je vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti, úplná spôsobilosť na právne úkony, pobyt na území SR. Tiež bezúhonnosť a odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností.

Trh s elektrinou a plynom

Účastníci trhu s elektrinou

Účastníkom trhu s elektrinou je výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny, odberateľ elektriny a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Napríklad na rok 2013 úrad vydal cenové rozhodnutia na dodávku elektrickej energie pre domácnosti pre 42 regulovaných subjektov, čo je o štyri viac ako v roku 2011.

Účastníci trhu s plynom

Účastníkmi trhu s plynom sú podľa zákona č. 251/2012 Z. z. výrobca plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, dodávateľ plynu, odberateľ plynu.

V piatej časti zákon určuje podmienky prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy, prevádzkovania zariadení na plnenie tlakových nádob a prevádzkovania zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Šiesta časť sa zaoberá výkonom štátnej správy v energetike.

Dodávateľ poslednej inštancie

Zákon o energetike definuje dodávateľa poslednej inštancie, ktorý je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn alebo dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom.

Elektroenergetika

Zmluvou o dodávke elektriny sa zaväzuje dodávateľ elektriny dodávať elektrinu v dohodnutom množstve a v dohodnutom časovom priebehu výkonu odberateľovi elektriny a odberateľ elektriny sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi elektriny cenu za dodanú elektrinu.

Zmluvou o pripojení do prenosovej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy pripojiť do prenosovej sústavy zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnuté technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy vo výške podľa zmluvy.

Výrobca elektriny

Má právo:

 • pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy
 • uzatvoriť zmluvu o prístupe do sústavy
 • dodávať elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu,
 • navrhnúť na ekonomicky efektívnom princípe prevádzkovateľovi prenosovej sústavy zapojenie vlastných zariadení na výrobu elektriny,
 • zúčastňovať sa organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy

Má právo:

 • zriaďovať a prevádzkovať elektronickú komunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky sústavy
 • nakupovať podporné služby
 • nakupovať elektrinu potrebnú na krytie strát v sústave
 • nakupovať elektrinu pre vlastnú spotrebu
 • zabezpečovať v súlade s medzinárodnými záväzkami regulačnú elektrinu v prípade havarijnej výpomoci a regulačnú elektrinu v systéme spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav,
 • odmietnuť prístup do sústavy z dôvodu nedostatku kapacity sústavy,
 • obmedziť alebo prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu prenos elektriny bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa prenosovej sústavy

plynárenstvo

Plynárenstvo

Zmluvou o dodávke plynu sa zaväzuje dodávateľ plynu dodávať plyn v dohodnutom množstve odberateľovi plynu a odberateľ plynu sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi plynu za dodaný plyn dohodnutú cenu.

Zmluvou o pripojení do prepravnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete pripojiť plynárenské zariadenie žiadateľa do prepravnej siete po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do prepravnej siete.

Zmluvou o pripojení do distribučnej siete sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete pripojiť plynové zariadenie žiadateľa do distribučnej siete po splnení technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej siete.

Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa zaväzuje prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečiť dohodnutú pevnú prepravnú kapacitu.

Zmluva o prístupe do distribučnej siete znamená, že sa ňou zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej siete prideliť účastníkovi trhu s plynom dohodnutú distribučnú kapacitu, poskytnúť prístup do siete a zabezpečiť distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu.

Práva a povinnosti dodávateľa plynu

Dodávateľ plynu má právo

 • predávať plyn odberateľom plynu v rozsahu a za podmienok vymedzených v povolení na dodávku plynu,
 • na prepravu a distribúciu plynu
 • na uskladnenie plynu
 • požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu odberateľovi plynu.

Dodávateľ plynu je povinný

a) ak je dodávateľom plynu poskytujúcim univerzálnu službu

 1. uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu na vymedzenom území s každým odberateľom plynu v domácnosti, ktorý o to požiada
 2. informovať na svojom webovom sídle a na svojich obchodných miestach odberateľa plynu v domácnosti o možnosti uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke plynu, ktorou sa poskytuje univerzálna služba,
 3. vypracovať obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby
 4. zverejniť obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby
 5. poskytovať informácie

b) zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky plynu svojim odberateľom plynu za podmienok dohodnutých v zmluve,

c) poskytovať odberateľom plynu informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky plynu a koncovým odberateľom plynu aj informácie týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu,

d) poskytnúť informácie o právach odberateľov vypracované Komisiou a uverejnené ministerstvom

e) bezodplatne umožniť odberateľovi plynu zmenu dodávateľa plynu,

f) uchovávať údaje o obchodoch medzi dodávateľom plynu a osobami, ktoré nakupujú plyn na účel jeho ďalšieho predaja

Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2012.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

X
X
X
X