INNOGY
VSDS
Belimo 2

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) a vysoko účinnej kombinovanej výroby vytvára legislatívny rámec pre získanie podpory na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Fotolia

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie si môžete prečítať tu. Zákon ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výroboua  biometánu. Zákon tiež definuje práva a povinnosti výrobcov elektriny z OZE, elektriny kombinovanou výrobou, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu.

K ďalším ustanoveniam zákona patrí definícia práv a povinností ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom a práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely.

Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje: vodná energia, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, biometán, aerotermálna energia a hydrotermálna energia.

Základné definície zákona sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie, elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Zákon definuje tiež biomasu, bioplyn a biometán.

Prečítajte si tiež
Predajne solárnych panelov
Zoznam predajcov a inštalatérov fotovoltických zariadení na Slovensku.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov energie je elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny, ktoré využíva iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny. Za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni.

Výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie.

Biomasoa je biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva.

Bioplyn je plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou. Biometán je upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu.

Geotermálna energia je energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom. 

Značky
Zákony

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.