Zákon o Environmentálnom fonde | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo 2

Zákon o Environmentálnom fonde

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) upravuje podmienky získania dotácií na výstavbu súvisiacu so zlepšením životného prostredia.

Zákon o Environmentálnom fonde

Dreamstime

Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu. Environmentálny fond je štátny fond, ktorý slúži na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.

Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Zdrojmi envirofondu sú pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, výnosy z verejných zbierok určených na starostlivosť o životné prostredie, odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody, poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania.

Ďalej sú zdrojmi Environmentálneho fondu nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“), výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb, sankcie za porušenie zmluvných podmienok, príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo a niekoľko ďalších zdrojov.

Na čo možno využiť prostriedky z Environmentálneho fondu

Prostriedky fondu možno podľa zákona č. 587/2004 poskytnúť a použiť najmä na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia.

Tiež na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie, podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží a podporu odstraňovania následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd.

Podpora na zateplenie a zatepľovanie

Z envirofondu možno iež získať peniaze na podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa, zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania.

Ďalej na podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave.

Poskytovanie dotácií na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky

Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie finančných prostriedkov podľa zákona č. 587/2004 Z. z. na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) zákona. Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka.

Kto môže žiadať o podporu z Environmentálneho fondu

Žiadateľom o podporu z envirofondu môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má na území SR trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky.

Ako fond podporuje

Druhy podpory z envirofondu sú úver, alebo dotácia.

Zmluva

Zmluva s Environmentálnym fondom musí v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. obsahovať najmä označenie zmluvných strán, účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov, spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán.

Musí tiež obsahovať spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania, postup a spôsob vrátenia finančných prostriedkov pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie, zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a nepoužitých finančných prostriedkov.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.