VSDS
VSDS
INNOGY

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je základnou normou, ktorá predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach.

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Dreamstime

Zákon o ÚRSO (aktuálne novelizované znenie si môžete stiahnuť tu) tiež upravuje zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

V ďalších častiach sa norma venuje podmienka vykonávania regulovaných činností a právam a povinnostiam regulovaných subjektov. Ustanovuje tiež pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom a konanie vo veciach podľa tohto zákona. Zákon tiež vymedzuje správne delikty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Zákon považuje za sieťové odvetvia výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny a s tým súvisiace služby. Ďalej je to výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s týmito činnosťami súvisiace služby, výroba a rozvod tepla, vodné hospodárstvo a hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Regulácia má zabezpečiť nediskriminačný a transparentný výkonu činností v sieťových odvetviach. Má znižovať riziká porušovania pravidiel hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia na trhu s tovarom a službami tak, aby sa chránili práva a povinnosti oprávnených odberateľov a domácností. Regulácia zahrňuje aj uplatňovanie opatrení na zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovarov a služieb, opatrení na ochranu spotrebiteľov.

Regulovaná činnosť je vykonávanie činností v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie alebo osvedčenie podľa zákona o ÚRSO.

Za regulovaný subjekt považuje zákon fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva regulovanú činnosť alebo ktorej práva a povinnosti upravuje tento zákon.

Služba v sieťových odvetviach je činnosť, ktorá súvisí s dodaním tovaru, odberom povrchových vôd, odberom energetickej vody z vodných tokov a využitím hydroenergetického potenciálu vodného toku. Regulačné obdobie je obdobie, počas ktorého sa uplatňuje stanovený spôsob regulácie.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.