VSE
VSE
Belimo

Vyhláška 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Vykonávacia vyhláška k zákonu č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Vyhláška 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie

Vyhláška č. 88/2015 Z. z. Ministerstva hospodárstva SR z 13. apríla 2015, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie, upravuje:

a) spôsob výpočtu energetickej účinnosti premeny energie a hodnoty energetickej účinnosti premeny energie a

b) rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti prenosu a distribúcie elektriny, energetickej náročnosti prepravy a distribúcie plynu a prepravy pohonných látok a ropy, energetickej účinnosti rozvodu tepla a energetickej náročnosti prevádzky verejného vodovodu a prevádzky verejnej kanalizácie.

Vyhláška vznikla na základe § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Energetická účinnosť premeny energie sa podľa vyhlášky určí pri štandardných podmienkach okolia, ktorými sú teplota 15 °C, tlak 1,013 bar a relatívna vlhkosť 60 %, pre prevádzkované zariadenia na

a) výrobu elektriny ako množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok, merané na svorkách generátora, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jej výrobu,

b) výrobu tepla ako množstvo využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia na výrobu tepla, delené súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na jeho výrobu,

c) kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako súčet množstva elektriny vyrobenej za kalendárny rok, meranej na svorkách generátora, a množstva využiteľného tepla vyrobeného za kalendárny rok, meraného na výstupe zariadenia, delený súčinom výhrevnosti a množstva paliva použitého na ich výrobu; využiteľným teplom sa na účely tejto vyhlášky rozumie teplo určené na vykurovanie vrátane vykurovania budov výrobcu elektriny alebo výrobcu tepla, prípravu teplej vody a technologické účely okrem tepla potrebného na výrobu tepla alebo výrobu elektriny v zariadení, pre ktoré sa ustanovuje účinnosť premeny energie.

Hodnoty energetickej účinnosti premeny energie pre zariadenia na

a) výrobu elektriny sú uvedené v prílohe č. 1,

b) výrobu tepla sú uvedené v prílohe č. 2,

c) kombinovanú výrobu elektriny a tepla sú uvedené v prílohe č. 3.

Pre zariadenia podľa odseku 1 písm. a) a c) poskytujúce podporné služby a dodávku regulačnej elektriny sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o rozdiel hodnoty energetickej účinnosti premeny energie dosahovanej v režime dodávky bez podporných služieb a v režime dodávky s podpornými službami; rozdiel hodnoty musí byť potvrdený energetickým auditom.

Pre zariadenia podľa odseku 1 prevádzkované menej ako 200 hodín ročne sa hodnota energetickej účinnosti premeny energie môže znížiť najviac o 50 %.

Ak sa pri premene energie v zariadeniach podľa odseku 1 využívajú viaceré palivá, energetická účinnosť premeny energie sa určí váženým priemerom podľa percentuálneho podielu jednotlivých palív.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti

a) prenosu elektriny je uvedený v prílohe č. 4,

b) distribúcie elektriny je uvedený v prílohe č. 5.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti

a) prepravy a distribúcie plynu je uvedený v prílohách č. 6 a 7,

b) prepravy pohonných látok a ropy je uvedený v prílohách č. 8 a 9.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla je uvedený v prílohe č. 10.

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej náročnosti

a) prevádzky verejného vodovodu je uvedený v prílohe č. 11,

b) prevádzky verejnej kanalizácie je uvedený v prílohe č. 12.

Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. mája 2015 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.