Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Ako sa brániť proti nedodržiavaniu Nariadenia Rady (EÚ) 2022/2577 zo strany orgánov verejnej moci SR? (PRÁVNY POHĽAD)

Všetky orgány členských štátov, správne orgány a súdy sú povinné uplatňovať toto nariadenie. Píše Sylvia Berová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Ako sa brániť proti nedodržiavaniu Nariadenia Rady (EÚ) 2022/2577 zo strany orgánov verejnej moci SR?

Foto: Depositphotos

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577, ktorým bol stanovený rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, nadobudlo účinnosť dňa 30. 12. 2022 (ďalej len „Nariadenie“).

Nariadenie má všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.1 Podľa čl. 291 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ „Členské štáty prijmú všetky opatrenia vnútroštátneho práva potrebné na vykonanie právne záväzných aktov Únie.“ To znamená, že všetky orgány členských štátov, správne orgány a súdy sú povinné Nariadenie uplatňovať (t. j. aj napr. obce vykonávajúce pôsobnosť stavebných úradov, Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR2).

Nariadenie:

a) zavádza fikciu udelenia povolenia na inštaláciu solárnych zariadení s výkonom 50 kW alebo menej, ak príslušné orgány neposkytnú žiadateľovi vyjadrenie do jedného mesiaca od podania žiadosti.3

Žiadateľ teda môže začať s inštaláciou solárneho zariadenia po uplynutí jedného mesiaca od podania žiadosti, ak sa príslušné orgány k jeho žiadosti nevyjadrili, a to bez toho, aby mohol byť zo strany príslušných orgánov právne postihnutý za inštaláciu solárneho zariadenia „bez povolenia“.

b) stanovuje lehoty povoľovacích procesov, ktoré nesmú byť zo strany príslušných orgánov prekročené, pričom Nariadením nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy, ktoré stanovujú kratšie lehoty.

Ako uvádza článok4 zverejnený dňa 4.4.2023 na webe energie-portal.sk vplyv Nariadenia sa doposiaľ na Slovensku „prakticky neprejavil.“ Podľa uvedeného článku sa Ministerstvo hospodárstva SR vyjadrilo, že „interne vyhodnotilo potrebu prijatia legislatívnych úprav v rámci predpisov, ktoré sú v jeho gescii a požiadalo ostatné relevantné rezorty, úrady s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, aby sa Nariadenie uplatňovalo pri procesoch povoľovania, ktoré sú buď priamo v ich kompetencii, alebo ktoré spadajú do kompetencií ich podriadených organizácií.“

Aké možnosti má teda účastník správneho konania, resp. žiadateľ o pripojenie do sústavy (ďalej len „Navrhovateľ“) v praxi, ak príslušný orgán, resp. prevádzkovateľ sústavy lehoty stanovené Nariadením nedodržiava?

Navrhovateľ môže:

 1. podať sťažnosť na nečinnosť orgánu verejnej správy podľa zákona o sťažnostiach5 V prípade nečinnosti prevádzkovateľa sústavy je podľa nášho názoru najvhodnejšie podať jednak sťažnosť na prieťahy v konaní priamo prevádzkovateľovi sústavy a zároveň podať podnet na ÚRSO na jeho nečinnosť vo veci neprijatia adekvátnych úprav predpisov v jeho pôsobnosti vzťahujúcich sa na prevádzkovateľov sústavy, ktoré spôsobili nedodržiavanie lehôt stanovených Nariadením zo strany prevádzkovateľov sústavy.

  Alternatívne namiesto sťažnosti na nečinnosť môže Navrhovateľ podať podnet na prokuratúru6 alebo na nadriadený správny orgán podľa správneho poriadku7.

 2. podať žalobu na nečinnosť orgánu verejnej správy8, pričom predpokladom podania žaloby je vyčerpanie vyššie spomínanej možnosti podania sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach alebo podnetu na prokuratúru, ktoré neviedli k náprave stavu.

  Je potrebné si uvedomiť, že správny orgán má na vybavenie samotnej sťažnosti lehotu až 60 pracovných dní9.

  Skôr ako urýchlenie konania zo strany orgánu verejnej moci je teda reálne očakávať riešenie situácie a aspoň čiastočné uspokojenie Navrhovateľa prostredníctvom náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci.10„Štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Za nesprávny úradný postup sa považuje aj porušenie povinnosti orgánu verejnej moci urobiť úkon alebo vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, nečinnosť orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci, zbytočné prieťahy v konaní alebo iný nezákonný zásah do práv, právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb.11

  V konečnom dôsledku si teda Navrhovateľ bude môcť uplatniť nárok na náhradu škody od štátu. Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom je potrebné vopred predbežne prerokovať s príslušným orgánom.

 3. v neposlednom rade môže podať sťažnosť Európskej komisii (ďalej len „Komisia“), ktorá zabezpečuje uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ v prospech všetkých občanov, spotrebiteľov a podnikov v súlade s Oznámením Komisie, Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva (2017/C 18/02).12 Komisia je teda zodpovedná za to, aby všetky krajiny EÚ správne uplatňovali právne predpisy EÚ.

  Ak členský štát nenapraví údajné porušenia práva EÚ, Komisia môže iniciovať formálne konanie vo veci porušenia, pričom od daného členského štátu požaduje, aby informoval Komisiu o prijatých opatreniach. Ak členský štát naďalej porušuje právo EÚ, Komisia sa môže rozhodnúť predložiť vec Súdnemu dvoru.

1 čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ
2 ďalej len „ÚRSO
3 Fikcia sa uplatňuje na solárne zariadenia, ktorých výkon nepresahuje existujúcu kapacitu pripojenia do distribučnej sústavy.
4 https://www.energie-portal.sk/Dokument/povolovacie-procesy-obnovitelne-zdroje-nariadenie-109913.aspx
5 Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
6 § 28 zákoa č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
7 § 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
8 § 242 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
9 § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
10 Zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
11 § 9 ods. 1 prvá veta zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.