Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako je to s urýchleným povoľovaním OZE a čo hovorí nariadenie? (PRÁVNY POHĽAD)

Schválením Nariadenia Rady (EÚ) 2022/2577 z 22. decembra 2022 bol stanovený rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Píše Sylvia Berová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Depositphotos

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/2577 (ďalej len „Nariadenie“) nadobudlo účinnosť dňa 30. decembra 2022 a uplatňovať by sa malo do 30. júna 2024. Nariadenie stanovuje dočasné pravidlá núdzovej povahy na urýchlenie povoľovacieho procesu1 vzťahujúceho sa na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Nariadenie sa vzťahuje na všetky povoľovacie procesy, ktoré sa začali v priebehu doby jeho uplatňovania a nie sú ním dotknuté vnútroštátne predpisy, ktoré stanovujú kratšie lehoty ako Nariadenie. Členské štáty môžu uplatňovať Nariadenie aj na prebiehajúce povoľovacie procesy, v ktorých nebolo do 30. decembra 2022 prijaté konečné rozhodnutie.

Podľa Nariadenia povoľovací proces inštalácie solárnych zariadení2 a spoločne umiestnených zariadení na uskladňovanie energie, vrátane solárnych systémov integrovaných v budovách a solárnych zariadení na strechách budov, nemá presiahnuť tri mesiace za predpokladu, že primárnym cieľom takýchto konštrukcií nie je výroba elektriny zo slnečnej energie.

Takéto inštalácie solárnych zariadení sú v zmysle Nariadenia v prípade potreby oslobodené od požiadavky určenia, či si projekt vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie, alebo od požiadavky vykonať osobitné posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Nariadenie zavádza fikciu udelenia povolenia na inštaláciu solárnych zariadení s výkonom 50 kW alebo menej, ak príslušné orgány neposkytnú žiadateľovi vyjadrenie do jedného mesiaca od podania žiadosti. Táto fikcia sa uplatňuje na solárne zariadenia, ktorých výkon nepresahuje existujúcu kapacitu pripojenia do distribučnej sústavy. Členské štáty môžu rozhodnúť, že fikcia udelenia povolenia inštalácie sa bude uplatňovať na solárne zariadenia s nižším výkonom, najmenej však 10,8 kW.

Vo vzťahu k modernizácii elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov Nariadenie stanovuje, že povoľovacie procesy na projekty modernizácie zariadení vrátane povoľovacích procesov súvisiacich s modernizáciou zariadení potrebných na ich pripojenie do sústavy, ak má modernizácia za následok zvýšenie výkonu, nesmú presiahnuť šesť mesiacov, a to vrátane posúdení vplyvov na životné prostredie, ak ich príslušné právne predpisy vyžadujú.

Ak výsledkom modernizácie nie je zvýšenie výkonu elektrárne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov o viac ako 15 % a bez toho, aby bola dotknutá potreba posúdiť akékoľvek potenciálne vplyvy na životné prostredie, povolenia na pripojenie do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa príslušnému subjektu vydajú do troch mesiacov od podania žiadosti, pokiaľ neexistujú opodstatnené bezpečnostné obavy alebo technická nezlučiteľnosť s komponentmi systému.

Povoľovacie procesy na inštaláciu tepelných čerpadiel s elektrickým príkonom menej ako 50 MW nesmú presiahnuť jeden mesiac a v prípade tepelných čerpadiel na získavanie geotermálnej energie tri mesiace.

Pokiaľ neexistujú odôvodnené bezpečnostné obavy, nevyžadujú sa ďalšie práce v súvislosti s pripojeniami do sústavy ani neexistuje technická nezlučiteľnosť komponentov systému, povolenia na pripojenie do prenosovej alebo distribučnej sústavy sa vydávajú na základe oznámenia príslušnému subjektu v prípade:

  • tepelných čerpadiel s elektrickým výkonom do 12 kW
  • tepelných čerpadiel inštalovaných samospotrebiteľom energie z obnoviteľných zdrojov s elektrickým príkonom do 50 kW za predpokladu, že elektrický výkon zariadenia samospotrebiteľa elektriny z obnoviteľných zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov dosahuje aspoň 60 % elektrického príkonu tepelného čerpadla.

1 na účely Nariadenia sa „povoľovacím procesom“ rozumie proces zahŕňajúci všetky príslušné administratívne povolenia vydané na výstavbu, modernizáciu a prevádzku zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov; povoľovací proces začína dňom prijatia kompletnej žiadosti príslušným orgánom a končí oznámením konečného rozhodnutia zo strany príslušného orgánu

2 na účely Nariadenia sa „solárnym zariadením“ rozumie zariadenie, ktoré premieňa energiu zo slnka na tepelnú energiu alebo elektrinu, vrátane slnečných tepelných a fotovoltických zariadení.

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.