VSE
VSE
Belimo 2

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokátka Sylvia Berová z Eversheds Sutherland vysvetľuje, aké náležitosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky, resp. malého zdroja na výrobu elektriny.

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Depositphotos

S cieľom znížiť náklady na elektrinu zvažujú aj domácnosti a malé firmy inštaláciu tzv. fotovoltických panelov, t. j. zariadenia využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu. Koncept fotovoltických panelov je štandardne založený na výrobe elektriny v tzv. lokálnom zdroji.1 Na účely výroby elektriny v domácnosti je však dostatočný tzv. malý zdroj, ktorým sa rozumie zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kW.2 Prostredníctvom malého zdroja môže domácnosť vyrábať elektrinu pre svoju potrebu a zároveň dodávať prebytky z vyrobenej elektriny napríklad do virtuálnej batérie.

Výhodou výroby elektriny v malom zdroji je to, že pripojenie a prístup malého zdroja do distribučnej sústavy (v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom), je bez poplatkov (za predpokladu, že celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze).3

Predplatné Energie-portal.sk

V prípade pripojenia malého zdroja zároveň nie je potrebné splniť oznamovaciu povinnosť voči URSO, ani plniť povinnosti voči Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Pre úplnosť uvádzame, že pri výrobe elektriny vo fotovoltických paneloch, sa celkovým inštalovaným výkonom zariadenia rozumie súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia.4

1. Postup pripojenia domácej fotovoltiky do sústavy:

1.1
podanie Žiadosti o pripojenie malého zdroja príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) (súčasťou žiadosti je aj žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite)

1.2
do 10 pracovných dní od obdržania úplnej žiadosti doručí PDS žiadateľovi stanovisko k rezervovanej kapacite. Stanovisko PDS k rezervovanej kapacite je platné 6 mesiacov. Záleží od konkrétneho PDS, či spolu s týmto stanoviskom zašle žiadateľovi aj podpísaný návrh Zmluvy o pripojení, resp. Zmluvy o prístupe do sústavy a o distribúcii elektriny, alebo návrh Zmluvy zašla samostatne neskôr.5

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, požadovaná úprava rozvádzača elektromera, nastavenie ochrany), ktoré sú pre žiadateľa o pripojenie aj pre príslušného PDS, v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Zmluvu o pripojení podpísanú žiadateľom je potrebné doručiť PDS najneskôr do doby uplynutia platnosti stanoviska PDS k rezervovanej kapacite. Ak PDS nebude doručená žiadateľom podpísaná zmluva v tejto lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a žiadateľ je povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

V prípade, ak sa žiadateľ rozhodol dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy (napr. virtuálne batérie), je potrebné:

  1. aby uzatvoril Zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny,
  2. aby mal zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou.

1.3
Jednofázové pripojenie malého fotovoltického zariadenia s výkonom do 3,68 kW a trojfázové pripojenie s výkonom zdroja do 10,8 kW je podľa zákona bezplatné.

Na základe Zmluvy o pripojení a o prístupe nevzniká v zmysle v súčasnosti platných právnych predpisov pre výrobcu so zdrojom do 10,8 kW povinnosť platiť cenu za prístup do sústavy.

1.4
Žiadateľ je povinný vybudovať malý zdroj v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení.

Platnosť Zmluvy o pripojení je 6 mesiacov od dátumu jej podpísania zo strany PDS. Ak v uvedenej lehote nebude malý zdroj v súlade s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v Zmluve o pripojení vybudovaný, PDS má právo od zmluvy odstúpiť.

Funkčná skúška sa pre malý zdroj nevyžaduje; to neplatí, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne požiada výrobcu elektriny z malého zdroja o vykonanie funkčnej skúšky z dôvodov uvedených v zákone č. 309/2009 Z.z.

1.5
Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky - Výrobca elektriny (žiadateľ) oznámi PDS najneskôr 2 dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.

1.6
Oznámenie o prevádzke malého zdroja - Výrobca elektriny z malého zdroja doručí PDS oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle PDS do 5 pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska PDS k rezervovanej kapacite.

1.7
Pripojenie zdroja - PDS vykoná bezplatnú montáž určeného meradla (ak na odberom mieste určené meradlo nie je namontované), resp. výmenu/odpočet elektromera.

Upozorňujeme, že štandardné elektromery na odberných miestach, na ktorých nie je legálne pripojený a prevádzkovaný zdroj na výrobu elektriny, sú už z továrne výrobcom nastavené tak, aby všetku elektrinu ktorá nimi pretečie v akomkoľvek smere zarátali do odberu, teda do spotreby elektriny. V zmysle platnej legislatívy teda takéto meradlo meria správne, a teda stavy na číselníku sa považujú za správne. Nelegálne pripojený a prevádzkovaný zdroj, teda zdroj pripojený „načierno“, pri ktorom nebol dodržaný zákonom vyžadovaný postup, nemá vymenený elektromer, a preto všetky prebytky zo zdroja dodané do distribučnej sústavy sú pripočítané do spotreby domácnosti, resp. malej firmy.

Po výmene elektromera PDS oznámi výrobcovi pripojenie malého zdroja do sústavy.

IPESOFT

2. Oznamovacia povinnosť voči ÚRSO

Výroba elektriny v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 11 kW nie je podnikaním v energetike a na výkon týchto činností netreba povolenie, ani žiadne potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.6

3. Ďalšie náležitosti

3.1 Stavebné povolenie/ohlásenie stavebnému úradu

Stavebná povolenie nie je potrebné, keďže sa umiestnením panelov na strechu „podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby oproti účelu, na ktorý bola pôvodná stavba povolená a neohrozujú sa záujmy spoločnosti“.

Síce to nie je jednoznačne uvedené v stavebnom zákone, ale stavebné ohlásenie tiež nie je potrebné. Stavebné ohlásenie sa nevyžaduje pri udržiavacích prácach, ako (okrem iného) opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie.

Od 1. apríla 2024 nadobudne účinnosť nový zákon o výstavbe7, ktorý prináša mnohé zmeny. Preto sú vyššie uvedené informácie ohľadom stavebného povolenia platné len do 31. marca 2024.

3.2 Osobitné povinnosti

Každá osoba (bez ohľadu na to, či sa jedná o podnikateľa alebo domácnosť), ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení (fotovoltaické panely) s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kW, je povinná registrovať sa na colnom úrade. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Elektrina vyrobená fotovoltaickým zariadením je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny len v prípade, ak výrobca disponuje tzv. zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Tento doklad vystavuje Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Ak výrobca preukáže výrobu elektriny zárukou o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie dodatočne, môže požiadať colný úrad o vrátenie už zaplatenej spotrebnej dane z elektriny.

3.3 Sankcie

Neoprávneným dodávaním elektriny do sústavy je:

- pripojenie zariadenia na výrobu elektriny bez uzavretej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,

- dodávka elektriny užívateľom sústavy bez zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, bez určeného meradla alebo meranej určeným meradlom,

- dodávanie elektriny výrobcom elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.8

Neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy je zakázané. Ak prevádzkovateľovi sústavy vznikne škoda, túto škodu je povinný zaplatiť účastník trhu, ktorý neoprávnene dodával elektrinu do sústavy.

Pri neoprávnenom dodávaní elektriny do sústavy má PDS zároveň právo odpojiť zariadenie od sústavy bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku odpojenia zariadenia na výrobu elektriny od sústavy, ako aj prerušiť distribúciu elektriny do odberného miesta, ktoré je pripojené do sústavy v rovnakom mieste pripojenia ako zariadenie na výrobu elektriny, z ktorého je uskutočňované dodávanie elektriny do sústavy, a to bez nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prerušenia distribúcie elektriny.


1 V zmysle § 3 ods. 2 písm. n) zákona č. 309/2009 Z.z. lokálnym zdrojom sa rozumie zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta.
2 § 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 309/2009 Z.z.
3 § 4a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z.z.
4 §2 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009
5 Podľa medializovaných informácií URSO pripravuje vyhlášku, ktorá zjednotí proces pripájania OZE do sústavy: https://www.energie-portal.sk/Dokument/pripajanie-oze-vyhlaska-urso-110248.aspx
6 § 4 ods. 9 posledná veta zákona č. 309/2009 Z.z.
7 Zákon č. 201/2023 Z.z. o výstavbe
8 § 46a zákona č. 251/2012 Z.z.

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Európa už nikdy nebude vystavená energetickému vydieraniu zo strany Ruska ani iného štátu, píše eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson.

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Európa rieši, odkiaľ vziať vodík. Môžeme mať potrubia, no chýba zdroj. Harmonogramy vodíkových stratégií sú mimo realitu, upozorňuje vedec.

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štát okrem toho dotuje aj elektrinu a plyn. Zo schém pritom neprofitujú len domácnosti.