Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Upravíme pravidlá trhu. Nová vyhláška pomôže OZE, avizuje šéf ÚRSO (ROZHOVOR)

V teplárenstve nanovo otvárame cenové konania, pretože teplárom, ktorí nakupujú plyn na spote, výrazne klesli náklady, hovorí Andrej Juris.

Andrej Juris

Andrej Juris / Foto: Energie-portal.sk

 • Publicistika |  18.08.2023 |  Radovan Potočár, Radka Rosenbergová

Zdraženie elektriny spôsobilo, že podpora obnoviteľných zdrojov prostredníctvom doplatkov zlacnela. Tým v systéme vznikol prebytok, ktorý slúži na splácanie historického dlhu. Na druhej strane vyššie ceny na trhu s elektrinou negatívne ovplyvnili náklady na trhu podporných služieb, keďže väčšina poskytovateľov podporných služieb pôsobí na oboch trhoch.

Tak vníma situáciu v slovenskej energetike predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris. „Problémom je, že v súčasnosti máme pomerne malý počet poskytovateľov podporných služieb. Chceme ich viac, aby medzi sebou mohli súťažiť v aukciách, ktoré má na starosti SEPS. Čím bude viac poskytovateľov podporných služieb, tým budú ceny nižšie,“ vysvetľuje. V rozhovore sme však otvorili aj ďalšie témy.

Predsedu ÚRSO sme sa pýtali:

 • prečo ÚRSO posúval referenčné obdobie pri výpočte regulovaných cien,
 • čo je so zámerom deregulovať dodávky energií,
 • ako ÚRSO rieši historický dlh vo vzťahu k distribučkám,
 • prečo chcú novelizovať nedávno vydané pravidlá trhu,
 • čo upraví špeciálna vyhláška o pripájaní zdrojov,
 • ako sa etablujú noví účastníci trhu.

Nová analýza ukáže, či deregulovať

Koncom júla ÚRSO vzbudil pozornosť prognózou budúcoročných regulovaných cien energií. Zostaňme však pri aktuálnom roku a aktuálnych cenách. Úrad vlani opakovane posúval referenčného obdobie pre výpočet regulovaných cien elektriny na rok 2023. Napokon ho zúžil na dva mesiace, kedy trhové ceny zhodou okolností lámali všetky rekordy. Ako k tomu došlo?

Úrad reguluje niekoľko typov cien v energetike, kde mnohé z nich majú svoje špecifické referenčné obdobie. Jedno referenčné obdobie nie je aplikovateľné pre všetkých, každá regulovaná činnosť má svoje špecifiká či spôsob fungovania. Preto referenčné obdobie zohľadňuje aj špecifiká danej činnosti.

Referenčné obdobie v prípade elektriny v minulom roku pripadalo na druhý a tretí kvartál. Úrad berie do úvahy indexovú cenu na stanovanie maximálnej ceny za dodávku elektriny, a to ako priemer trhových cien kalendárnych forwardov, s ktorými sa obchoduje na burze od 1. apríla do 30. septembra predchádzajúceho roka. Referenčné obdobie pre plyn je dokonca 12-mesačné. 

V prípade elektriny došlo minulý rok k posunu, pričom dôvodom boli neistoty okolo prípravy memoranda o poskytnutí lacnej elektriny zo Slovenských elektrární pre domácnosti a iných zraniteľných odberateľov. Podľa memoranda mala byť cena elektriny v roku 2023 rovnaká ako v roku 2022. Už v tom čase, február-marec 2022, bolo ustanovené referenčné obdobie od 1. apríla 2022, pričom s blížiacim sa termínom sa dodávatelia elektriny dotazovali úradu, či referenčné obdobie platí alebo nie.

S ministerstvami hospodárstva a financií, ktoré boli signatármi memoranda s SE a.s., sme priebežne komunikovali, kde sme ich upozorňovali na riziká blížiaceho sa referenčného obdobia a informovali o predpokladom vývoji regulovaných cien a poplatkov na rok 2023. V marci minulého roka memorandum ešte nebolo implementované právne záväznou formou, a obdržali sme informáciu, že štát by potreboval viac času na prípravu. Preto sme posunuli referenčné obdobie, aby sme zabránili hospodárskym škodám pre štát, vytvorili priestor na implementáciu memoranda a umožnenie stabilizácie cien elektriny pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov.

Ak by totiž referenčné obdobie zostalo v platnosti od 1. apríla, dodávatelia by s veľkou pravdepodobnosťou začali nakupovať elektrinu. Pokiaľ by im vláda následne ponúkla zlacnenú elektrinu, ktorej cenu musia dodávatelia premietnuť do koncovej ceny pre domácnosti, štát by musel platiť vysoké kompenzácie za už nakúpenú elektrinu.

Viete to aj vyčísliť?

Keď sme v marci 2022 posunuli referenčné obdobie, odhad vývoja očakávaných nákladov bol okolo 500 miliónov eur, čo by štát musel kompenzovať. Druhý posun nastal o tri mesiace, keď trhové ceny ešte stúpli. Odhad potenciálnych kompenzácií vtedy predstavoval približne miliardu eur.

V júli 2022 ministerstvo hospodárstva požiadalo dodávateľov, aby nenakupovali elektrinu pre domácnosti. Dodávatelia tak elektrinu nenakúpili na trhu a štát ich nemusel kompenzovať.

Na druhej strane pri regulácii cien plynu nedošlo k žiadnemu posunu referenčného obdobia. Odhadované kompenzácie štátu predstavujú okolo 1,7 miliardy eur, ale to je dôsledkom zastropovania koncových cien vládnym nariadením.

Andrej Juris | Foto: Energie-portal.sk

ÚRSO od začiatku roka opakovane otvoril tému kompenzácií dodávateľov. Vláda napokon mechanizmus tento rok v júni upravila. Zmenil sa podľa vás tak, že lepšie zohľadňuje reálne náklady dodávateľov?

Úrad nemá informácie o tom, či je tento model vyhovujúci alebo nie. Nevyplácame kompenzácie, to všetko zabezpečuje ministerstvo hospodárstva. My hovoríme, že treba zohľadňovať čisté náklady nielen v dodávke elektriny, ale aj plynu, a to z niekoľkých dôvodov.

V roku 2022 bolo viacero legislatívnych zmien, ktoré umožnili novým skupinám odberateľov, aby sa z nich stali regulovaní, respektíve zraniteľní odberatelia. Tí sa mohli prihlásiť do regulovanej dodávky na rok 2023 dokonca až k 31. decembru 2022. Takýchto odberateľov bolo pomerne dosť, najmä z hľadiska objemu. Preto je nemožné, aby dodávateľ nakúpil v dávno skončenom referenčnom období energie pre odberateľov, ktorých ešte v tom čase nemal a ani o nich netušil.

Pokiaľ nakupovali dodávatelia elektrinu a plyn v čase prihlasovania odberateľov do regulovanej dodávky v decembri 2022, tak najskôr mohli elektrinu a plyn nakupovať v januári nasledujúceho roka. Vtedy boli trhové ceny zásadne nižšie ako v lete.

Skutočné náklady dodávateľov sú s vysokou pravdepodobnosťou nižšie ako nastavené podmienky kompenzácií. Ministerstvo hospodárstve sme na to upozorňovali koncom minulého roka, keď ešte pripravovalo opatrenia. Podľa nás by sa mal použiť parameter čistých nákladov, na základe ktorého by dodávatelia preukázali svoje reálne náklady na nákup elektriny aj plynu. Tieto faktory by mali byť stanovené aj pri podmienkach kompenzácií.

V priebehu roka 2023 ÚRSO nanovo otvára niektoré cenové konania v teplárenstve. V akom štádiu je tento postup? Ktorým dodávateľom upravujete ceny?

V teplárenstve sme otvorili niekoľko desiatok cenových konaní. Dôvodom bolo, že pri štandardných cenových konaniach dotknutý subjekt prezentuje a predkladá zmluvu na nákup paliva. Cena môže byť fixná po celý čas trvania zmluvy alebo variabilná, viazaná na krátkodobý trh.

Tým, že minulý rok bola nízka likvidita na forwardových trhoch, tak viaceré subjekty nakupovali plyn, ktorého cena sa odvíjala od vývoja na krátkodobom trhu. Ceny na krátkodobom trhu plynu v priebehu tohoto roka zásadne klesli, momentálne sa pohybujú okolo 50 eur/MWh. Na prelome rokov to bolo okolo 100 eur/MWh. Regulované subjekty tak majú nižšie náklady. My sme pristúpili k ex-offo konaniam, teda ku konaniam z iniciatívy úradu, v tých prípadoch, kedy regulované subjekty nakupujú komoditu za krátkodobé ceny. V cenových konaniach vypočítavame úsporu nákladov a premietame ju do zníženia cien za teplo. Ku koncu júna bolo vydaných 31 nových rozhodnutí o cene tepla, kde sme zohľadnili znížené náklady na nákup zemného plynu.

rozhovore pre Energie-portal.sk pred tromi rokmi ste avizovali „citlivú a postupnú“ dereguláciu cien za dodávku energií. Vnímate aktuálnu situáciu na trhu ako argument v prospech budúceho uvoľnenia regulácie v dodávkach energií alebo naopak?

Úrad má podľa zákona povinnosť analyzovať a vyhodnotiť trh dodávky elektriny a plynu a zhodnotiť potrebu regulácie na tomto trhu, prípadne upraviť rozsah regulácie dodávky, ak je situácia na trhu priaznivá.

Robiť závery bez takejto analýzy je z nášho pohľadu nezodpovedné. Otázku vám budem vedieť zodpovedať až po analýze.

Táto téma je však dôležitá, mala by byť dôsledne analyzovaná. Chceme, aby k analýze mala prístup aj odborná verejnosť a pripomienkovala ju. Téma je širokospektrálna s veľkým dopadom na odberateľov aj na celý energetický trh. Po analýze budeme mať konkrétne závery.

Treba viac poskytovateľov podporných služieb

Celková suma doplatkov podporovaným výrobcom elektriny z OZE vlani výrazne klesla z dôvodu vyšších cien elektriny. Na druhej TPS zostala v rovnakej výške v priebehu celého roka 2022. V systéme podpory OZE a VÚ KVET tak vznikol prebytok. Slúži na krytie tzv. historického dlhu na strane distribučných spoločností, ako ste už dávnejšie avizovali?

Vysoké trhové ceny majú pozitívny dopad na náklady na podporu OZE a VÚ KVET. Čím sú vyššie trhové ceny, tým nižšie sú nároky na doplatky. Tie totiž predstavujú rozdiel medzi trhovou cenou elektriny a fixnými cenami na výkup, ktoré boli pre OZE a VÚ KVET stanovené na 15 rokov podľa platnej legislatívy.

Andrej Juris | Foto: Energie-portal.sk

Za rok 2022 boli pomerne vysoké prebytky v podpore OZE a VÚ KVET. Podpora OZE a VÚ KVET je však len jednou z položiek v nákladoch na TPS. Ďalej sú to aj náklady na samotné OKTE, hoci tie tvoria len malú časť celkových nákladov na TPS a sú pomerne stabilné. Ďalšou položkou sú náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia, ktoré vlani výrazne vzrástli. Úprava legislatívy v minulom roku zároveň umožnila aj využitie TPS na krytie nákladov na systémové služby a na straty v sústavách.

V roku 2022 sme prebytok použili na vyrovnanie historických dlhov distribučných spoločností a OKTE a.s., ktoré v systéme TPS vznikli v rokoch 2018, 2019 a 2020 v hodnote takmer 400 miliónov eur. Z toho okolo 180 miliónov eur zafinancovala dotácia zo štátneho rozpočtu (transfer distribučným spoločnostiam v roku 2020 – pozn. red.). Zvyšný dlh sme museli dorovnať z prostriedkov systému TPS. Rozložili sme ho do štyroch rokov, čo vytvorilo právne záväzný systém nakladania s týmto dlhom, ktorý bol transparentný a predvídateľný pre všetkých účastníkov trhu. 

 
 

Zostáva vám 42% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X