Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Agregátor a poskytovanie flexibility – nový fenomén na trhu s elektrinou (PRÁVNY POHĽAD)

Zákon o energetike definuje agregátora ako osobu, ktorá má povolenie na dodávku elektriny a ktorá vykonáva činnosť agregácie. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v decembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/12.

Agregátor a poskytovanie flexibility – nový fenomén na trhu s elektrinou

Foto: Depositphotos

 • Publicistika |  12.12.2022 |  JUDr. Katarína Majtásová, Mgr. Sylvia Berová

Novým účastníkom trhu s elektrinou je agregátor. Novela zákona o energetike obsahuje komplexnú právnu úpravu činnosti agregácie, ktorou sa transponuje smernica (EÚ) 2019/9441. Cieľom novej právnej úpravy je rozvoj nových služieb v oblasti riadenia spotreby, flexibility aj ponuky nových produktov na poskytovanie podporných služieb.

Agregátor je schopný cielene meniť aktuálnu spotrebu (odber elektriny zo sústavy) alebo naopak dodávku elektriny do sústavy. Tento potenciál sa nazýva flexibilita. Každá firma potrebuje na svoju prevádzku energiu, ale v rôznych časoch jej môže potrebovať rôzne množstvo.

Príkladmi využívania flexibility vo výrobe alebo spotrebe je napr. akumulácia chladu alebo tepla, využívanie priemyselných čerpadiel, batériových úložísk atď. Vyrovnávanie rozdielov môže zabezpečiť agregátor, ktorý na svoju činnosť potrebuje poskytovanie flexibility zo strany výrobcov elektriny, prevádzkovateľov zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo aktívnych odberateľov.

Agregáciou sa v zmysle novely zákona o energetike rozumie činnosť, pri ktorej agregátor zlučuje flexibilitu z viacerých odberných miest a odovzdávacích miest na účel ponuky a predaja agregovanej flexibility na organizovaných trhoch s elektrinou alebo na trhu s podpornými službami alebo na účel minimalizácie odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregátora.

V súvislosti s agregáciou a jej rozvojom v budúcnosti je nevyhnutné zaviesť tzv. inteligentné meracie systémy (IMS), keďže tieto by mali napomôcť k lepšiemu informovaniu o tokoch v jednotlivých častiach elektrizačnej sústavy a ich optimalizácii. 

Novela zákona o energetike umožňuje pôsobenie dvoch typov agregátorov: integrovaný agregátor a nezávislý agregátor.

Integrovaný agregátor je súčasne aj dodávateľom elektriny.

Nezávislý agregátor na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste poskytovateľa flexibility využíva flexibilitu odberu, dodávky alebo výroby elektriny a súčasne nepreberá v tomto odbernom alebo odovzdávacom mieste zodpovednosť za odchýlky spôsobené dodávkou alebo odberom elektriny v čase, v ktorom nie je aktivovaná flexibilita (nie je subjektom zúčtovania v danom odbernom alebo odovzdávacom mieste).

Agregátori majú v zmysle zákona o energetike obdobné práva a povinnosti ako dodávatelia elektriny, zároveň im zákon priznáva ich postaveniu na trhu špecifické práva a povinnosti, ktoré vychádzajú zo smernice (EÚ) 2019/944.

Poskytovanie flexibility

Predpokladom na výkon činnosti agregátora je poskytnutie flexibility zo strany výrobcu elektriny, koncového odberateľa alebo iného subjektu, pokiaľ agregátor nie je sám výrobcom elektriny.

Poskytovateľom flexibility môže byť prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia alebo odberného elektrického zariadenia so schopnosťou flexibility. Predpokladom je, aby tento prevádzkovateľ zariadenia aktivoval flexibilitu vo svojom výrobnom/odbernom mieste.

Znamená to, že aktiváciou flexibility bude umožnená riadená zmena odberu elektriny zo sústavy alebo riadená zmena dodávky elektriny do sústavy vyvolaná reakciou na trhové signály vrátane zmien trhových cien elektriny v čase alebo platieb hradených ako odmena za zmenu odberu alebo dodávky elektriny.

Povolenie na podnikanie v agregácii elektriny

Agregátor potrebuje na výkon činnosti agregácie povolenie na dodávku elektriny2 zo strany ÚRSO. Novela zákona o energetike teda nezavádza nový osobitný typ oprávnenia na agregáciu. V prípade zahraničných agregátorov z členských krajín EÚ, ktorí majú záujem pôsobiť na území Slovenskej republiky, sa navrhuje postupovať rovnakým spôsobom ako v prípade zahraničných dodávateľov elektriny, pričom podmienkou je platné povolenie na dodávku elektriny v domovskom členskom štáte EÚ.

Práva a povinnosti agregátora

Agregátor má právo3:

 • poskytovať službu agregácie flexibility výrobcovi elektriny, prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo aktívnemu odberateľovi,
 • ponúkať a predávať agregovanú flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou vrátane poskytovania podporných služieb,
 • zúčastňovať sa s ponukou agregovanej flexibility organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

Agregátor je povinný:

 • uzatvoriť so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlky, ktorá obsahuje povinnosť zložiť finančnú zábezpeku; táto povinnosť sa nevzťahuje na agregátora, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou,
 • uzatvoriť s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o poskytovaní údajov,
 • bezodplatne umožniť poskytovateľovi flexibility zmenu agregátora,
 • poskytnúť poskytovateľovi flexibility v postavení koncového odberateľa elektriny v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením zmluvy o agregácii písomné informácie o obsahu navrhovanej zmluvy a oboznámiť ho s dôsledkami aktivácie flexibility podľa navrhovanej zmluvy,
 • poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy údaje o agregovanej flexibilite na vymedzenom území a obmedziť aktiváciu agregovanej flexibility podľa pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
 • poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy informácie o zariadení so schopnosťou flexibility, ktoré je predmetom agregácie, a technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy,
 • dodržiavať pokyny dispečingu a dispečingu prevádzkovateľa príslušnej sústavy.

Zmluva o agregácii a zmluva o poskytovaní flexibility

Medzi typy zmlúv na trhu s elektrinou sú po novom zaradené zmluva o agregácii4 a zmluva o poskytovaní flexibility. Náležitosti oboch typov zmlúv upravia bližšie pravidlá trhu, ktoré vydá ÚRSO. Tieto zmluvy musia mať písomnú formu.

Zmluvou o agregácii sa poskytovateľ flexibility zaväzuje poskytnúť agregátorovi flexibilitu na účel jej agregácie a agregátor sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi flexibility za poskytnutie flexibility dohodnutú cenu.

Zmluvou o poskytovaní flexibility sa poskytovateľ flexibility zaväzuje poskytnúť flexibilitu inému účastníkovi trhu s elektrinou okrem agregátora a iný účastník trhu s elektrinou okrem agregátora sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnutú flexibilitu. Cieľom tejto zmluvy je priame poskytovanie flexibility, nie prostredníctvom agregácie.

Poskytnutie flexibility je možné dohodnúť aj v zmluve o dodávke elektriny a v zmluve o združenej dodávke elektriny5.

Koncový odberateľ elektriny má taktiež právo ponúkať a predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou. V tomto prípade pôsobí ako aktívny odberateľ a pri výkone danej činnosti sa na neho budú vzťahovať práva a povinnosti príslušného účastníka trhu s elektrinou. Koncový odberateľ elektriny má právo zmeniť agregátora bezodplatne, pričom agregátor nesmie požadovať za zmenu finančnú úhradu ani žiadne iné obdobné alebo súvisiace platby6. Podmienky a postup pri zmene agregátora, vrátane ukončenia zmluvného vzťahu s pôvodným agregátorom, upravia pravidlá trhu.

V zmysle dôvodovej správy k novele je primárna legislatíva iba prvý nevyhnutný krok. Rozhodujúce budú pravidlá trhu ÚRSO a úpravy prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav. Nové procesy na trhu s elektrinou budú integrované v projekte pripravovaného Energetického dátového centra (EDC), ktorý sa stane centrálnou platformou pre efektívnu dátovú výmenu všetkých účastníkov trhu s elektrinou.


1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (prepracované znenie)
2 § 6 ods. 4 zákona o energetike
3 § 34a zákona o energetike, pričom práva a povinnosti sa vzťahujú na oba typy agregátorov, teda nezávislého agregátora, ako aj integrovaného agregátora
4 Transpozícia čl. 13 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/944
5 § 26 ods. 1 a 9 Zákona o energetike
6 § 17 ods. 10 Zákona o energetike

JUDr. Katarína Majtásová, advokátka
Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.