VSE
VSE
Belimo 2

Batériové úložiská, uskladňovanie elektriny a podmienky vstupu na trh s elektrinou

Článok Kataríny Majtásovej a Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v novembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/11.

Batériové úložiská, uskladňovanie elektriny a podmienky vstupu na trh s elektrinou

  • Publicistika |  11.11.2022 |  JUDr. Katarína Majtásová, Mgr. Sylvia Berová

Zariadenia na uskladňovanie elektriny (batériové systémy alebo batériové úložiská) sú novým prvkom na trhu s elektrinou a novela zákona o energetike1 im definovala nové právne postavenie a podmienky vstupu na trh.

Hlavným cieľom akumulácie elektriny je časové riadenie spotreby elektriny vyrobenej novými zdrojmi energie, teda vyrovnanie rozdielnych okamihov výroby elektriny a potreby jej spotreby, prípadne uskladnenie elektriny pre vlastnú potrebu výrobcu elektriny. Uskladňovanie elektriny nebolo v minulosti prioritou EÚ pri koncipovaní strategických zámerov rozvoja energetiky a problematika akumulácie sa skôr neriešila zo strany EÚ ani legislatívne.

Podnikanie s uskladňovaním elektriny

Uskladňovaním elektriny je v zmysle novely zákona o energetike2 odloženie spotreby elektriny na neskorší čas, ako bola vyrobená, alebo premena elektriny na takú formu energie, ktorú možno uskladňovať, uskladňovanie takej energie a následná spätná premena takejto energie na elektrinu v rámci jedného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta.

V ponímaní novely je zariadenie na uskladňovanie elektriny „elektroenergetickým podnikom“ a uskladňovanie elektriny je podnikaním v energetike, pre ktoré je potrebné povolenie na podnikanie v energetike (konkrétne je potrebné získať buď oprávnenie na uskladňovanie elektriny, alebo oprávnenie na výrobu elektriny, prípadne oba typy oprávnenia), ale až za predpokladu naplnenia určitých kritérií.

Pre zariadenia na uskladňovanie elektriny (ďalej len „zariadenie“) s celkovým inštalovaným výkonom do 11 kW nebude povolenie potrebné, keďže v zmysle zákona o energetike uskladňovanie elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 11 kW nie je podnikaním v energetike. Povolenie nebude potrebné ani pre zariadenia s inštalovaným výkonom do 1 MW (prevádzka zariadenia do 1 MW podlieha oznamovacej povinnosti).

Zároveň sa povolenie nevyžaduje ani pre zariadenia do 1 MW, ktorých prevádzkovateľom bude tzv. aktívny odberateľ alebo energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov pre potreby svojich členov, keďže prevádzkovanie takéhoto zariadenia sa nebude považovať za podnikanie v energetike.

Ďalej sa ustanovuje výnimka pre zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktoré sú prevádzkované na odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny výrobcu. Ak je inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie nižší ako inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny, nevyžaduje sa osobitné povolenie na uskladňovanie elektriny, ale také zariadenie na uskladňovanie je možné prevádzkovať z titulu a oprávnenia výrobcu elektriny. V takom prípade je nutné splniť len jednoduchú oznamovaciu povinnosť3.

Cieľom navrhovaného konceptu je znížiť zbytočnú administratívu, keď v prípade zariadenia na uskladňovanie elektriny prevádzkovaného spoločne so zariadením na výrobu elektriny možno predpokladať, že inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny bude vždy nižší ako inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny, a preto by malo postačovať oprávnenie na výkon činnosti výroby elektriny. Inak by v prípade žiadosti o osobitné povolenie na uskladňovanie elektriny bolo nutné splniť rovnaké podmienky, aké už boli danou osobou splnené v prípade žiadosti o povolenie na výrobu elektriny.

Pokiaľ by prevádzkovateľ zariadenia vykonával aj ďalšie súvisiace činnosti, môže byť potrebné, aby získal aj oprávnenie na výrobu elektriny, a pokiaľ by vykonával aj činnosť agregátora, bude potrebovať oprávnenie na dodávku elektriny. Pri legislatívnom zámere sa pracovalo s princípom, že skladovanie elektriny sa nebude považovať za konečné užitie elektriny, ale za odloženú spotrebu4.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

Prevádzkovateľ zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW5 bude musieť vopred získať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia. Osvedčenie udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Zmluva o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

Novela zavádza nový typ zmluvy o poskytovaní služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny6. Touto zmluvou sa prevádzkovateľ zariadenia zaväzuje poskytnúť účastníkovi trhu s elektrinou kapacitu zariadenia, výkon na uskladnenie elektriny do zariadenia a výkon na dodanie elektriny zo zariadenia a účastník trhu s elektrinou sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny

Prevádzkovateľ zariadenia má právo7 pripojiť zariadenie do sústavy, ak spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy; dodávať ním uskladnenú elektrinu do prenosovej, resp. distribučnej sústavy a odoberať elektrinu z prenosovej, resp. distribučnej sústavy; využívať elektrinu uskladnenú vo vlastnom zariadení na uskladňovanie elektriny pre vlastnú spotrebu.

Prevádzkovateľ zariadenia môže ponúkať podporné služby na trhu s podpornými službami, a to priamo, prostredníctvom agregácie alebo prostredníctvom tretej osoby. Môže sa zúčastňovať organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, ak je subjektom zúčtovania a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

Prevádzkovateľ zariadenia môže poskytovať služby; nakupovať elektrinu na jej uskladňovanie, na krytie vlastných strát v zariadení na uskladňovanie elektriny alebo pre vlastnú spotrebu, ponúkať alebo predávať flexibilitu na organizovaných trhoch s elektrinou vrátane poskytovania podporných služieb; uzatvoriť zmluvu o agregácii alebo zmluvu, ktorej predmetom je aj poskytnutie flexibility, a poskytovať flexibilitu prostredníctvom agregácie jednému zvolenému agregátorovi podľa uzatvorenej zmluvy.

Na druhej strane je prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny povinný uzatvoriť zmluvu o pripojení do distribučnej, resp. prenosovej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej, resp. prenosovej sústavy, ak bude dodávať elektrinu do sústavy, a umožniť prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojené, montáž určeného meradla v mieste pripojenia zariadenia na uskladňovanie elektriny do sústavy a montáž zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k týmto zariadeniam.

Musí splniť všetky technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa sústavy, byť v súlade s prevádzkovým poriadkom daného prevádzkovateľa, ako aj mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Následne je povinný poskytovať prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy.

Maximálna rezervovaná kapacita

Pri pripájaní zariadenia na uskladňovanie elektriny na mieste, na ktorom je už prevádzkované zariadenie na výrobu elektriny, bude platiť, že maximálna rezervovaná kapacita zodpovedá celkovému inštalovanému výkonu toho zo zariadení, ktorého celkový inštalovaný elektrický výkon je vyšší. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy teda pri pripájaní nesčíta rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny. Nie je však vylúčená dohoda výrobcu elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vyššej hodnote.

Financovanie výstavby zariadenia

Výstavba nových zariadení na uskladnenie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie bude podporovaná z verejných zdrojov a je možné uchádzať sa o finančnú podporu z Plánu obnovy a odolnosti či iných eurofondov v rámci jednotlivých výziev.

Najbližšiu výzvu plánovalo zverejniť Ministerstvo hospodárstva SR na jeseň 2022, kde bude vyčlenených spolu 15 miliónov eur. (V čase uzávierky časopisu nebola výzva zverejnená, pozn. red.). Podpora sa bude poskytovať v rámci schém zameraných na konkrétne technológie pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti.


1 Zákon č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, účinný od 1. 10. 2022
2 § 2 písm. b) č. 45 ZoE
3 Oznamovacia povinnosť podľa § 4 ods. 9 ZoE
4 Dôvodová správa k novele ZoE
5 § 12 ods. 2 písm. j) ZoE
6 § 26 ods.19 ZoE
7 § 27a ZoE

JUDr. Katarína Majtásová, advokátka
Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X