Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Aktívny odberateľ a lokálny zdroj v budúcej právnej úprave

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland venovaný novele zákona o OZE a zákona o energetike vyšiel v prílohe ENERGO v marcovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/03.

Aktívny odberateľ a lokálny zdroj v budúcej právnej úprave

Foto: Depositphotos

V legislatívnom procese sa momentálne nachádza novela zákona o OZE1 a zákona o energetike2, ktorými má dôjsť k transpozícii Zimného energetického balíčka.

Tieto novely okrem iného zavádzajú do nášho právneho poriadku nových účastníkov na trhu s energiami. Týmito účastníkmi sú predovšetkým aktívni odberatelia, energetické spoločenstvá, komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, prevádzkovatelia zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor3.

Dôjde taktiež k zmene právnej úpravy lokálneho zdroja, ktorý má spolu s aktívnym odberateľom predstavovať skupinu tzv. prosumerov. V tomto článku si priblížime novú právnu úpravu lokálneho zdroja a aktívneho odberateľa.

1. Aktívny odberateľ

Aktívny odberateľ je podľa navrhovanej právnej úpravy koncový odberateľ elektriny, ktorý zároveň vykonáva aspoň jednu z uvedených činností:

a) spotrebúva alebo uskladňuje elektrinu vyrobenú v jeho zariadení na výrobu elektriny,
b) dodáva vlastnú vyrobenú elektrinu,
c) poskytuje flexibilitu.

Na to, aby išlo o aktívneho odberateľa, musí byť zároveň splnená podmienka, že vyššie uvedené činnosti nepredstavujú hlavnú podnikateľskú činnosť príslušného koncového odberateľa. To, či ide o hlavnú podnikateľskú činnosť, sa bude posudzovať podľa výšky príjmov.

Ak príjmy z výkonu vyššie uvedených činností v súčte za posledné účtovné obdobie nebudú presahovať príjmy z inej podnikateľskej alebo hospodárskej činnosti, nepôjde o hlavnú podnikateľskú činnosť. Ak ju budú prevyšovať, pôjde o hlavnú podnikateľskú činnosť a príslušný koncový odberateľ nebude mať status aktívneho odberateľa.

Aktívny odberateľ bude mať všetky práva koncového odberateľa elektriny a zároveň bude mať predovšetkým právo elektrinu vyrábať, uskladňovať alebo dodávať inému koncovému odberateľovi.

Na základe uvedeného sa na neho budú vzťahovať aj práva výrobcu elektriny a niektoré povinnosti výrobcu elektriny, a taktiež niektoré práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny a dodávateľa elektriny, v závislosti od toho, ktorú z týchto činností bude vykonávať.

Jednou z výhod statusu aktívneho odberateľa je, že ak bude vyrábať elektrinu v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovať elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW alebo vykonávať dodávku elektriny, nebude táto činnosť predstavovať podnikanie v energetike.

Preto pre dané účely aktívny odberateľ nebude potrebovať povolenie. V prípade, ak by aktívny odberateľ vyrábal alebo uskladňoval elektrinu v zariadení s inštalovaným výkonom nad 10,8 kW alebo elektrinu dodával, vzťahovala by sa na neho iba zjednodušená oznamovacia povinnosť, ktorá je momentálne upravená v § 4 ods. 7 zákona o energetike.

2. Lokálny zdroj

V dôsledku transpozície Zimného energetického balíčka dôjde aj k zmene právnej úpravy lokálneho zdroja, ktorý má predstavovať tzv. samospotrebiteľa v zmysle Smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov4. Podľa aktuálne platného zákona o OZE je lokálnym zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie,:

a) ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a

b) ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.

V tejto súvislosti dôjde k zmene, nakoľko dôjde k zrušeniu podmienky, že celkový inštalovaný výkon musí byť do 500 kW. To znamená, že jediným obmedzením celkového inštalovaného výkonu bude maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta.

Zároveň dôjde k zmene definície výrobcu elektriny v lokálnom zdroji. Podľa novely bude výrobcom elektriny v lokálnom zdroji aktívny odberateľ, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy.

Z uvedeného vyplýva, že výrobca musí spĺňať definičné prvky aktívneho odberateľa, ktoré boli opísané vyššie, vrátane toho, že musí ísť o koncového odberateľa, ktorý danú činnosť v energetike nevykonáva ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Aj napriek tomu, že aktívny odberateľ má právo dodávať elektrinu koncovým odberateľom, pokiaľ ide o lokálny zdroj, predaj vyrobenej elektriny v lokálnom zdroji bude možný naďalej len v prípade, ak má výrobca elektriny oprávnenie na dodávku elektriny.

Ak teda výrobca elektriny z lokálneho zdroja nemá povolenie, resp. potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, dodávka do sústavy by predstavovala neoprávnenú dodávku (s výnimkou dodávky z dôvodu technických problémov).

Na druhej strane však dôjde k uvoľneniu limitu, podľa ktorého môže teraz výrobca elektriny, ktorý má oprávnenie na dodávku elektriny, predať vyrobenú elektrinu maximálne v rozsahu 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja. Podľa novej právnej úpravy bude možná maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja predstavovať až 50 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja.

Tým, že dôjde k uvoľneniu limitu celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, dôjde zároveň aj k limitácii oslobodenia od platenia tarify za prevádzkovanie systému. Podľa novej právnej úpravy bude platiť, že na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a spotrebovanú v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja sa síce nebude uplatňovať tarifa za prevádzkovanie systému, ale najviac v rozsahu 600 MWh ročne.

3. Účinnosť noviel

Novela zákona o OZE a zákona o energetike sa momentálne nachádza v legislatívnom procese, preto je možné, že dôjde ešte k zmene niektorých z vyššie uvedených zmien.

Plánovaná účinnosť novely zákona o OZE je v zmysle návrhov plánovaná na 1. júl 2022 a účinnosť novely zákona o energetike je plánovaná na 1. októbra 2022, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť pravdepodobne až 1. januára 2023.


1 Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 Tento subjekt náš právny poriadok už pozná, konkrétne je upravený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z.
4 Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov č. 2018/2001.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.