VSE
VSE
Belimo 2

Novela zákona o energetike má zjednodušiť vstup na energetický trh

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/08 a zameriava sa na vybrané zmeny, ktorých cieľom je zjednodušenie vstupu účastníkov na trh s energiami.

Novela zákona o energetike má zjednodušiť vstup na energetický trh

Foto: Depositphotos

Národná rada schválila dlhoočakávanú veľkú novelu zákona o energetike1. Týmto zákonom dochádza k implementácii zimného energetického balíčka a má za následok rozsiahlu zmenu zákona o energetike.

Pre rozsiahlosť matérie nebolo možné poňať v tomto článku novelu komplexne, preto sme sa zamerali na vybrané zmeny, ktorých cieľom je zjednodušenie vstupu účastníkov na trh s energiami. S touto otázkou súvisí aj problematika nových účastníkov na trhu s energiami, ktorú sme už čiastočne spracovali v našich predchádzajúcich článkoch:2

Zjednodušenie podmienok na výstavbu elektroenergetického zariadenia

Vo všeobecnosti platilo a naďalej bude platiť, že stavať energetické zariadenie je možné iba na základe osvedčenia ministerstva na výstavbu energetického zariadenia.

Z uvedeného pravidla však zákon upravuje výnimky, v zmysle ktorých napríklad nie je potrebné získať dané osvedčenie, ak ide o zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW alebo iné zariadenie na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW.

Podľa novej právnej úpravy sa uvedená výnimka rozširuje, a to tak, že osvedčenie už nebude okrem iného potrebné na zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW. Čo sa týka iných zdrojov energie, v tomto prípade naďalej ostáva výkonnostný limit 1 MW.

V súčasnosti platí pravidlo, že na účely získania osvedčenia ministerstva je zároveň potrebné predovšetkým zaobstarať stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy, resp. siete, a prenosovej sústavy, resp. siete, a zároveň, ak ide o zariadenie s výkonom od 1 MW, aj stanovisko ÚRSO. Podľa novej právnej úpravy sú síce stále povinné stanoviská uvedených prevádzkovateľov, nebude však už potrebné stanovisko od ÚRSO.

Predplatné Energie-portal.sk

S cieľom urýchlenia konania v oblasti vydania osvedčenia zákon o energetike zároveň zavádza fikciu, v zmysle ktorej platí, že ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, distribučnej sústavy alebo distribučnej siete nedoručí žiadateľovi stanovisko v lehote 20 pracovných dní od doručenia jeho žiadosti a žiadateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu, má sa v podstate za to, že stanovisko prevádzkovateľa k výstavbe energetického zariadenia je kladné.

Novelou sa zároveň obmedzí platnosť stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prenosovej sústavy na šesť mesiacov odo dňa jeho vydania, aby nedochádzalo k neprimerane dlhej blokácii využiteľnej distribučnej, resp. prenosovej kapacity.

Stanovisko však nestratí platnosť, ak žiadateľ v danej šesťmesačnej lehote podá žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na ministerstvo. Platnosť stanoviska sa končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o vydanie osvedčenia alebo zamietnutím žiadosti o vydanie osvedčenia.

Pripojenie do sústavy

Novelou dochádza zároveň k zavedeniu transparentnejších podmienok a postupov pripojenia do sústavy a siete.

Novela ustanovuje, že návrh technických podmienok prístupu a pripojenia zverejní nielen príslušný prevádzkovateľ, ale aj ÚRSO, s tým, že novela zakotvuje vyslovené právo účastníkov trhu zasielať ÚRSO podnety k technickým podmienkam.

Technické podmienky nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr, než uplynie 1-mesačná lehota od ich predloženia ÚRSO, v rámci ktorej môže ÚRSO uložiť prevádzkovateľovi povinnosť vykonať zmeny návrhu technických podmienok v prípade, ak sú v rozpore so zákonom. Ak ÚRSO uloží povinnosť vykonať zmeny, technické podmienky nadobudnú účinnosť až vykonaním tejto zmeny.

Čo sa týka technických podmienok prevádzkovateľa sústavy v časti, ktorá upravuje podmienky na pripojenie zariadení na výrobu elektriny a na uskladňovanie elektriny do sústavy, tieto je zo zákona povinný prevádzkovateľ predložiť ÚRSO na schválenie.

Touto úpravou sa transponujú požiadavky smernice EÚ3, ktorá sa však týkala iba prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Slovenský zákonodarca však túto právnu úpravu rozšíril aj na prevádzkovateľov distribučných sústav, a to s cieľom zabezpečenia rovnakej miery požiadaviek na pripájanie nových zdrojov naprieč SR a tiež s cieľom zjednodušenia a transparentnosti procesu pripojenia do sústavy.

Ďalším spôsobom, ako sa zákonodarca snaží zjednodušiť pripojenie do sústavy, je prostredníctvom zakotvenia povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy zaslať návrh zmluvy o pripojenie žiadateľovi do 30 dní od podania žiadosti o pripojenie.

Novela ustanovuje, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný vykonať v sústave úpravy na umožnenie pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny, a to do šiestich mesiacov od uzatvorenia zmluvy o pripojení.

Zároveň sa vyslovene ustanovuje, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy nesmie odmietnuť pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo uskladňovanie elektriny z dôvodu možného budúceho obmedzenia prenosu alebo distribúcie elektriny pre užívateľov sústav alebo vzniku dodatočných nákladov na potrebné zvýšenie kapacity sústavy v mieste pripojenia.

Odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu4 k tejto právnej úprave naznačuje, že cieľom je zvýšenie počtu pripojenia nových zariadení do sústavy, keď uvádza, že „napriek úprave lokálnych zdrojov nedošlo k výraznejšiemu alebo úplnému uvoľneniu kapacít pre pripájanie do distribučných sústav. Navrhovaná úprava ustanovuje právne záväzné lehoty na vybavenie žiadostí o pripojenie a umožnenie pripojenia pre prevádzkovateľov distribučných sústav a presnejšie definuje podmienky na zabránenie odmietaniu pripájania zariadení zo strany prevádzkovateľov distribučných sústav“.

V tejto súvislosti treba upozorniť na to, že prevádzkovateľ má naďalej právo odmietnuť pripojenie z dôvodu nedostatočnej kapacity, preto je otázne, aký vplyv bude mať nová právna úprava na pripájanie nových zariadení do sústavy.

Všetky uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 1. 10. 2022.


1 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike.
2 Pozri napr. SADLOŇOVÁ, M.: Aktívny odberateľ a lokálny zdroj v budúcej právnej úprave. Odpadové hospodárstvo č. 3/2022 alebo SADLOŇOVÁ, M.: Kto je prosumer a aké má postavenie na trhu s energiami? Odpadové hospodárstvo č. 12/2020.
3 Smernica (EÚ) č. 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.
4 Pozmeňujúci návrh poslancov Radovana Kazdu a Mariána Viskupiča.

Mgr. Mária Sadloňová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X