VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Kto je prosumer a aké má postavenie na trhu s energiami?

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v decembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/12.

Kto je prosumer a aké má postavenie na trhu s energiami?

Foto: Pixabay

V poslednej dobe sa čoraz viac skloňujú nové typy účastníkov na trhu s energiami, ktoré doposiaľ náš právny poriadok nepoznal, a to predovšetkým tzv. prosumeri.

V tomto článku si priblížime, aké základné typy prosumerov poznáme a aké práva im budú právnym poriadkom priznané.

Právna úprava a jej účel

Nových účastníkov na trhu s energiami zavádza Zimný energetický balíček, a to konkrétne Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov1 („Smernica o OZE“) a Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou2 („Smernica o pravidlách trhu s elektrinou“).

Cieľom je transformácia trhu s energiami prostredníctvom samotných spotrebiteľov energie, ktorí sa majú dostať do srdca energetickej únie. K tejto transformácii má dôjsť tak, že z pasívnych odberateľov, teda osôb, ktoré energiu iba spotrebúvajú, sa majú stať aktívni participanti na trhu s energiami, teda osoby, ktoré energiu zároveň aj produkujú.

Prosumer – samospotrebiteľ a aktívny odberateľ

Na úvod treba povedať, že pojem prosumer3 je hovorový pojem, nakoľko v smerniciach sa v tejto súvislosti zavádzajú pojmy samospotrebiteľ (self-consumer) a aktívny odberateľ (active customer). Kým samospotrebiteľ je upravený v Smernici o OZE, tak aktívny odberateľ je upravený v Smernici o pravidlách trhu s elektrinou.

Aj napriek tomu, že ide o dva samostatné typy účastníkov, so samostatnými definíciami4 a zdrojmi právnej úpravy, povahovo sú si veľmi podobní.

V obidvoch prípadoch ide o koncového odberateľa energie, a to buď fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá energiu nie len spotrebúva, ale ju aj vyrába. Ak ide o podnikateľa, výkon práv spojených s jeho statusom prosumera však nesmie predstavovať jeho hlavnú podnikateľskú činnosť, z čoho vyplýva, že síce môže v danej oblasti podnikať, musí však ísť o vedľajšiu činnosť popri inej podnikateľskej činnosti.

Základným právom oboch uvedených účastníkov je energiu vyrábať, a to buď priamo, alebo prostredníctvom agregátora5, pričom vyrobenú energiu môžu sami spotrebovať, uskladniť alebo predať na trhu.

V súvislosti so zavedením nového typu účastníctva si je potrebné uvedomiť, že len z toho dôvodu, že sa z odberateľa stane samospotrebiteľ či aktívny odberateľ, odberateľ nestratí svoje postavenie odberateľa. Odberateľ má naďalej všetky práva, ktoré mu právny poriadok ako odberateľovi (a aj spotrebiteľovi) priznáva, teda právo na zmenu dodávateľa, právo na informácie atď.

Na druhej strane však zastávame názor, že postavenie samospotrebiteľa, resp. aktívneho odberateľa, treba posudzovať v závislosti od konkrétneho právneho vzťahu, v ktorom sa nachádza. V situácii, keď bude vystupovať ako podnikateľ, ktorý bude predávať vyrobenú elektrinu na trhu, nie je dôvod chrániť ho ako koncového odberateľa.

Samospotrebiteľ

Jedným zo základných rozdielov medzi samospotrebiteľom a aktívnym odberateľom je, že samospotrebiteľ vyrába energiu, a to len energiu z obnoviteľných zdrojov, pričom aktívny odberateľ vyrába len elektrinu, avšak aj z iných zdrojov než z obnoviteľných zdrojov.

Samospotrebiteľ má zákonné právo pripojiť sa do sústavy, s tým, že ak pôjde o zariadenie s výkonom do 10,8 kW, má právo žiadať o pripojenie na základe jednoduchého oznámenia, a to do 1 mesiaca od podania žiadosti.

Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy nerozhodne o možnosti pripojiť sa do 1 mesiaca, vzniká samospotrebiteľovi automaticky právo na pripojenie.

Právna úprava požaduje, aby samospotrebiteľ vyrábal energiu v prvom rade pre vlastnú spotrebu, prípadné prebytky elektriny však môže buď uskladniť, alebo predať na trhu. Pre účely skladovania má taktiež právo inštalovať si zariadenie na uskladnenie elektriny.

V prípade uskladnenia elektriny platí pravidlo, že za elektrinu skladovanú v jeho priestoroch mu nemôžu byť uložené žiadne dvojité poplatky vrátane sieťových poplatkov. Čo sa týka samovyrobenej elektriny, ktorá ostala v priestoroch samospotrebiteľa, za takúto elektrinu mu nemôžu byť účtované žiadne poplatky6.

V prípade, ak sa samospotrebiteľ rozhodne vyrobenú elektrinu predať na trhu, má právo predávať ju za trhovú cenu, pričom môže byť reflektovaná dlhodobá hodnota elektriny z hľadiska siete, spoločnosti a životného prostredia.

Samospotrebiteľ má nárok na podporu len v rámci existujúcich systémov podpory, ktoré má právo využiť, ak spĺňa príslušné podmienky. Za predanú elektrinu mu môžu byť uložené len také poplatky, ktoré sú transparentné, nediskriminačné a odrážajú reálne náklady.

Aktívny odberateľ

Ako bolo uvedené vyššie, keďže aktívny odberateľ je upravený v Smernici o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, na rozdiel od samospotrebiteľa môže vyrábať len elektrinu, a to z akýchkoľvek zdrojov.

Aktívny odberateľ môže mať v porovnaní so samospotrebiteľom širšie pole pôsobenia, keďže sa môže podieľať aj na schémach flexibility a energetickej efektívnosti.

Čo sa týka sieťových poplatkov, aktívny odberateľ môže podliehať len takým poplatkom, ktoré odrážajú len reálne náklady, pričom musia byť účtované osobitne pre elektrinu dodanú do sústavy a elektrinu spotrebovanú zo sústavy.

Aktívny odberateľ taktiež nesmie podliehať dvojitému spoplatneniu za uskladnenú elektrinu, ktorá zostala v jeho priestoroch a rovnako nepodlieha dvojitému spoplatneniu, ak poskytuje služby flexibility prevádzkovateľov sústav.

Transpozícia do slovenského právneho poriadku

Nakoľko vyššie uvedené nové typy účastníkov sú zatiaľ prijaté iba na úrovni príslušných smerníc Európskej únie, je potrebné danú právnu úpravu ešte transponovať do slovenského právneho poriadku.

Samospotrebiteľ má byť zakomponovaný do nášho právneho poriadku v rámci transpozície Smernice o OZE najneskôr do 30. 6. 2021 a aktívny odberateľ v rámci transpozície Smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou najneskôr do 31. 12. 2020. Na základe dostupných informácií však Slovenská republika uvedené termíny pravdepodobne nestihne.

Záverom treba dodať, že niektoré formy nového účastníctva je už možné nájsť aj v našom právnom poriadku (napr. lokálne zdroje, malé zdroje, agregátor), z hľadiska právneho poriadku im však nie sú priznané také práva a postavenie, aké na základe Zimného energetického balíčka európska legislatíva požaduje, takže pre účely zakotvenia samospotrebiteľov a aktívnych odberateľov si naša právna úprava bude vyžadovať podstatné prepracovanie.


1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ.
3 Anglický pojem, ktorý vznikol z kombinácie slov produce (produkovať) a consume (konzumovať).
4 Samospotrebiteľ bol pôvodne definovaný prostredníctvom odkazu na definíciu aktívneho odberateľa (s určitým odchýlkami), v priebehu legislatívneho procesu sa však tieto dva pojmy úplne separovali.
5 Agregátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zlučuje viacero odberných miest alebo vyrobenej elektriny na účely predaja, nákupu alebo aukcie na akomkoľvek trhu s elektrinou.
6 Smernica o OZE v tejto súvislosti však upravuje v článku 21 ods. 3 niekoľko výnimiek, napríklad v závislosti od kapacity zariadenia.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.