Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Aké obmedzenia môže štát zaviesť pri krízovej situácii v plynárenstve (PRÁVNY POHĽAD)

Krízová situácia môže byť vyhlásená na celom vymedzenom území alebo len na časti vymedzeného územia. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v septembrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/09.

Obmedzujúce opatrenia aplikovateľné v čase krízovej situácie v plynárenstve

Foto: Depositphotos

 • Publicistika |  13.09.2022 |  Mag. Annamária Tóthová, Mgr. Paulína Šlauková

Vzhľadom na energetickú závislosť Slovenskej republiky od dodávok plynu z Ruska, priniesol ozbrojený konflikt na Ukrajine okrem iného aj obavu z energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a z potenciálneho vzniku krízovej situácie v plynárenstve, ak by došlo k obmedzeniu alebo úplnému prerušeniu dodávok plynu.

Následkom uvedeného by došlo k aktivácii mechanizmov – obmedzujúcich opatrení, ktoré majú za cieľ odstrániť príčiny a dôsledky krízovej situácie.

Krízová situácia v plynárenstve

Krízovú situáciu v plynárenstve vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý vykonáva na danom vymedzenom území plynárenský dispečing1, a to na základe vlastného uváženia alebo na žiadosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „Ministerstvo”). Veľmi zjednodušene, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je plynárenským dispečingom, predstavuje „krízového manažéra” krízovej situácie. Plynárenský dispečing v krízovej situácii úzko spolupracuje s Ministerstvom, má voči nemu viaceré informačné povinnosti a zároveň sa riadi jeho pokynmi.

Krízová situácia môže byť vyhlásená na celom vymedzenom území alebo len na časti vymedzeného územia. Vymedzeným územím sa rozumie územie Slovenskej republiky, na ktorej je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu2. K vyhláseniu krízovej situácie dochádza prostredníctvom verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkov, teda primárne prostredníctvom rozhlasu a televízie, a prostriedkov dispečerského riadenia.

Zákon o energetike stanovuje 3 úrovne krízovej situácie v plynárenstve, a to:

 1. úroveň včasného varovania,
 2. úroveň pohotovosti,
 3. úroveň núdze.

Horeuvedené rozdelenie vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu (ďalej ako „Nariadenie”). Nariadenie zároveň poskytuje presnejší opis jednotlivých úrovní krízovej situácie.

Úroveň včasného varovania je dosiahnutá v prípade, ak existuje konkrétna, závažná a spoľahlivá informácia o tom, že by mohlo dôjsť k situácii, ktorá pravdepodobne výrazne zhorší stav dodávok plynu a môže viesť k prechodu na úroveň pohotovosti alebo stavu núdze.

Úroveň pohotovosti nastáva v prípade, ak dôjde k prerušeniu dodávok plynu alebo k výnimočne vysokému dopytu po plyne, a výrazne zhorší situáciu v oblasti dodávok plynu, ale trh je ešte schopný poradiť si s týmto prerušením alebo dopytom bez toho, aby bolo potrebné uplatniť netrhové opatrenia.

Úroveň núdze nastáva v prípade, že dôjde k výnimočne vysokému dopytu po plyne, výraznému prerušeniu dodávok plynu alebo inému zásadnému zhoršeniu situácie v oblasti dodávok plynu a boli uplatnené všetky relevantné trhové opatrenia, ale dodávky plynu nepostačujú na to, aby uspokojili zostávajúci dopyt po plyne, takže sa musia dodatočne zaviesť netrhové opatrenia, a to najmä s cieľom zachovať dodávky plynu chráneným odberateľom, ktorými sú napríklad domácnosť, malý alebo stredný podnik, sociálna služba, školy a podobne.

Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve

Počas vyhlásenej krízovej situácie majú všetci účastníci trhu s plynom povinnosť participovať na odstránení príčin a dôsledkov krízovej situácie, čo v praxi znamená podrobenie sa obmedzujúcim opatreniam.

Obmedzujúce opatrenia vyhlasuje prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu, a to v súlade s poradím obmedzujúcich opatrení, tak ako ich stanovuje zákon o energetike3 a Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z.4 (ďalej ako „Vyhláška”). Okrem toho je plynárenský dispečing povinný postupovať v súlade s núdzovým plánom prijatým Ministerstvom.

Zákon o energetike ustanovuje nasledovné poradie:

 1. obmedzenie odberu plynu u odberateľov, ktorí prevádzkujú výrobu alebo poskytujú služby náročné na spotrebu plynu,
 2. prerušenie odberu u odberateľov uvedených v bode 1.,
 3. obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre ostatných odberateľov okrem chránených odberateľov,
 4. postupné obmedzenie a prerušenie dodávok plynu pre chránených odberateľov.

Chráneným odberateľom sú napríklad domácnosti, malé podniky, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školy a podobne. K obmedzeniu a prerušeniu dodávok plynu nedôjde automaticky u všetkých chránených odberateľov naraz, ale zákon o energetike určuje poradie aj v tomto prípade. Odberateľom plynu v domácnosti je prerušená alebo obmedzená dodávka plynu ako posledným. Prevádzkovateľ zásobníka a výrobca plynu nie sú subjektom obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.

Druhy obmedzujúcich opatrení v plynárenstve

Druh aplikovaných opatrení závisí najmä od úrovne krízovej situácie. Obmedzujúce opatrenia aplikovateľné v prípade úrovne včasného varovania a úrovne pohotovosti sú definované najmä v prílohe č. 4 Vyhlášky. Táto ráta najmä s využitím dostupných trhových mechanizmov, pričom rozlišuje medzi opatreniami na strane dodávky a opatreniami na strane spotreby.

Netrhové opatrenia sa uplatňujú až v čase úrovne núdze, keď plynárenské podniky nie sú schopné zvládnuť riešenie vyhlásenej krízovej situácie. Medzi netrhové opatrenia sa radia:

 1. obmedzenie odberových stupňov, a to u odberateľov, u ktorých viac ako 50 % ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia,
 2. obmedzenie vykurovacích kriviek, a to u odberateľov, u ktorých 50 % a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia,
 3. havarijný odberový stupeň pre všetkých odberateľov.

Obmedzenie odberových stupňov, ako aj obmedzenie odberu plynu vykurovacími krivkami sa odvodzuje od určitej základnej hodnoty, ktorá reprezentuje odber plynu bez obmedzenia, týmito sú základný odberový stupeň a základná vykurovacia krivka.

Vyhláška ustanovuje súbor odberateľov, ktorí znižujú odber plynu na odberných miestach len na úroveň bezpečnostného minima. Medzi týchto sa radia napríklad odberatelia zabezpečujúci bezpečnosť štátu, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení a podobne.

Osobitná úprava sa aplikuje aj pri obmedzení vykurovacích kriviek, a to v prípade odberateľov plynu, ktorí využívajú časť odberu plynu na vykurovanie zdravotníckeho zariadenia, vykurovanie bytov alebo technologické potreby výrobných zariadení.

Havarijný odberový stupeň, ktorým je stupeň 10, predstavuje nulový odberový stupeň, čo v praxi znamená, že dodávka plynu je prerušená pre všetkých odberateľov.

Bezodkladne po obmedzujúcich opatreniach pristúpi plynárenský dispečing a prevádzkovatelia sietí k opatreniam na odstránenie stavu núdze, ktorých cieľom je obnovenie riadnej prevádzky prepravnej a distribučnej siete v najkratšom možnom čase. Tieto sú vykonávané v súlade so schváleným havarijným plánom, pokynmi plynárenského dispečingu a pokynmi vlastného dispečingu prevádzkovateľov sietí.


1 Slovenský plynárenský dispečing: https://www.spp-distribucia.sk/kontakty/ostatne-kontakty/slovensky-plynarensky-dispecing/
2 § 2 písm. a) bod 2. Zákona o energetike
3 § 21 ods. 5 Zákona o energetike
4 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie.

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X