VSE
VSE
Belimo

Ako má fungovať nový systém obchodovania s emisnými kvótami EU ETS 2 (PRÁVNY POHĽAD)

Zavedenie nového systému obchodovania s emisnými kvótami je súčasťou zámeru EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Píše Sylvia Berová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Nový systém obchodovania s emisnými kvótami EU ETS 2 (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Unsplash

Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami - European Union Emission Trading Scheme (tzv. EU ETS) je jedným z nástrojov dekarbonizácie EÚ a boja proti nepriaznivým klimatickým zmenám. Ide o mechanizmus, ktorý je založený na princípe, že znečisťovatelia by za poškodzovanie životného prostredia mali platiť, ako aj a princípe „cap and trade“1.

Hlavným nástrojom EU ETS sú emisné kvóty (povolenky). Okrem krajín EÚ sa EU ETS uplatňuje aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Základom EU ETS je smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Podstata fungovania EU ETS spočíva v tom, že producenti emisií musia prostredníctvom nákupu tzv. emisných povoleniek preukázať, že vyprodukované emisie (skleníkové plyny) majú v príslušnom rozsahu pokryté emisnými povolenkami. Jedna emisná kvóta (povolenka) pritom oprávňuje producenta vypustiť jednu tonu CO2.

Systém EU ETS v súčasnosti zahŕňa emisie z výroby energie, rafinácie ropy, výroby ocele, hliníka, cementu, papiera a skla, od roku 2024 aj emisie z lodnej dopravy (hovoríme o tzv. EU ETS 1).

Keďže zníženie emisií v sektoroch spadajúcich do EU ETS 1 doteraz nepostačovalo na to, aby sa EÚ pevne priblížila k svojmu cieľu klimatickej neutrality do roku 2050, bol v EÚ Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 z 10. mája 20232 (ďalej len „Smernica 2023/959“) zavedený nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – EU ETS 2, ktorý bude pokrývať a riešiť emisie CO2 zo spaľovania palív v budovách, cestnej dopravy a ďalších odvetví (najmä v malom priemysle, na ktoré sa nevzťahuje existujúci systém EU ETS 1). Cena uhlíka stanovená v rámci ETS2 bude trhovým stimulom pre investície do obnovy budov a nízkoemisnej mobility.

EU ETS 1 a EU ETS 2 sú teda dva samostatné paralelné systémy s povolenkami, ktoré by sa nemali navzájom ovplyvňovať, t.j. vysoký dopyt po povolenkách zo strany napríklad ťažkého priemyslu (ktorý patrí do EU ETS 1) nespôsobí nárast cien povoleniek napríklad pre cestnú dopravu (ktorá patrí do EU ETS 2).

Systém ETS2 začne plne fungovať v roku 2027, avšak v prípade mimoriadne vysokých cien plynu alebo ropy v roku 2026 by sa začiatok systému EU ETS2 mohol odložiť na rok 2028.

V rámci EU ETS 2 budú subjektami povinnými monitorovať a nahlasovať svoje emisie dodávatelia palív, a nie koneční spotrebitelia, ako sú domácnosti alebo používatelia automobilov. Obdobne ako v EU ETS 1 aj v EU ETS 2 budú povinné subjekty spadajúce do EU ETS2 musieť odovzdať dostatočné množstvo kvót na pokrytie svojich emisií. Regulované subjekty budú tieto kvóty nakupovať na aukciách. Cieľom EU ETS2 je zníženie emisií do roku 2030 o 42 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005.

Všetky emisné kvóty v rámci EU ETS2 sa budú predávať formou aukcie, a časť týchto príjmov bude smerovať do sociálno klimatického fondu, ktorý bude fungovať od roku 2026 do roku 2032 a z ktorého budú financované opatrenia a investície na podporu domácností a mikropodnikov. Zvyšné príjmy zo systému EU ETS2 budú členské štáty povinné použiť na opatrenia v oblasti klímy a sociálne opatrenia a budú podávať správy o tom, ako sa tieto peniaze vynakladajú.

Pokiaľ ide o samotné fungovanie EU ETS 2, prvým krokom bude monitorovanie a nahlasovanie emisií, ktoré sa začne 1. januára 2025. Avšak regulované subjekty budú povinné nahlásiť emisie za rok 2024 a zároveň predložiť svoje plány monitorovania ešte predtým, keďže regulované subjekty, na ktoré sa vzťahuje systém ETS2, budú musieť mať do 1. januára 2025 vydané povolenie na emisie skleníkových plynov, ako aj schválený plán monitorovania na monitorovanie a nahlasovanie svojich ročných emisií (plány monitorovania sú súčasťou povolení na emisie skleníkových plynov). Preto je vhodné, aby sa príslušné ustanovenia týkajúce sa nového systému obchodovania s emisiami začali uplatňovať od 1. júla 2024.3

Systém ETS2 bude fungovať s osobitnou rezervou stability trhu, ktorej cieľom je zmierniť nedostatočnú alebo nadmernú ponuku kvót na trhu, a teda v priebehu roka 2027 sa bude na aukciách dražiť o 30 % vyšší objem kvót, aby sa zabezpečila likvidita trhu.

Ak počas prvých troch rokov fungovania ETS2 (t.j. do 31.12.2029) cena kvót prekročí 45 EUR, môžu byť z rezervy stability trhu ETS2 uvoľnené ďalšie kvóty na riešenie nadmerného nárastu cien. Kvóty sa môžu z tejto rezervy uvoľniť aj v prípade, že cena kvót vzrastie príliš rýchlo. Pravidlá a podmienky takéhoto uvoľňovania sú uvedené v Smernici 2023/9594.

Subjekty spadajúce do systému EU ETS 2 budú povinné každoročne do 30. apríla predložiť správu o emisiách za predchádzajúci rok. Od roku 2026 bude musieť údaje za daný rok overovať akreditovaný overovateľ. Od roku 2028 budú musieť regulované subjekty po nahlásení overených ročných emisií odovzdať zodpovedajúci počet kvót do 31. mája daného roka.5

Európska komisia vypracovala usmernenia a vzory s cieľom uľahčiť implementáciu systému EU ETS 2. Dokumentáciu si môžete nájsť tu.


1 princíp kombinácie stropu pre celkové emisie (cap) s voľným obchodovaním (trade) medzi jednotlivými emitentmi skleníkových plynov
2Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii
3bod 37 recitálu Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2122 z 12. októbra 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2066, pokiaľ ide o aktualizáciu monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
4Čl. 30h Smernice 2023/959
5https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X