VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Cesta k čistejšej budúcnosti? Nový plán EÚ pre odstraňovanie uhlíka (PRÁVNY POHĽAD)

V neúnavnej snahe o zmiernenie zmeny klímy sa Európska únia stala priekopníkom a zamerala sa na inovatívne stratégie odstraňovania uhlíka. Píše Simona Makúchová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.

Cesta k čistejšej budúcnosti? Nový plán EÚ pre odstraňovanie uhlíka (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  19.01.2024 |  JUDr. Simona Makúchová

Technológie na odstraňovanie uhlíka ako kľúčová súčasť širšej klimatickej agendy sa dostali do centra pozornosti v rámci záväzku EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Tento záväzok sa zhmotnil v podobe navrhovaného certifikačného rámca určeného na kvantifikáciu, monitorovanie a overovanie úsilia o odstraňovanie uhlíka v celom regióne. Keďže Európsky parlament (ďalej ako „EP“), sa aktívne zapája do legislatívnych diskusií, táto iniciatíva znamená nielen kľúčový krok smerom k udržateľnej budúcnosti, ale vytvára aj podmienky pre zmenu paradigmy v prístupe EÚ k odstraňovaniu uhlíka v rámci jej hraníc.

V nadväznosti na uznesenie z apríla 2023 o udržateľných uhlíkových cykloch, ktoré odrážalo hlas zodpovednosti voči budúcnosti planéty, sa aktuálne vynárajú nové obzory v podobe certifikačného rámca EÚ pre odstraňovanie uhlíka. Dňa 21.11.2023 sa na plenárnom zasadnutí EP prebehla debata, v rámci ktorej sa zohľadnili nielen ambície dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, ale aj potreba prekonať výzvy, ktoré nám kladie neúprosná realita klímy. Výsledkom tejto debaty bolo prijatie stanoviska k návrhu nového certifikačného rámca EÚ pre technologické a prírodné odstraňovanie uhlíka s cieľom pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050.

Predmetný certifikačný rámec predstavuje zriadenie systému na zlepšenie schopnosti EÚ kvantifikovať, monitorovať a overovať odstraňovanie uhlíka. Účelom systému na odstraňovanie uhlíka by malo byť zvýšenie využívanie tohto nástroja, budovanie dôvery so zainteresovanými stranami a priemyslom a boj proti environmentálne klamlivej reklame, tzv. „greenwashingu“.

Dôraz na udržateľnosť a obehové hospodárstvo

V prijatom stanovisku poslanci odsúhlasili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pôvodného návrhu Európskej komisie (ďalej ako „Komisia“). Medzi najpodstatnejšie patrí povinnosť súladu systému na odstraňovanie uhlíka s medzinárodnými normami a potreba zriadiť „register EÚ“ s cieľom zabezpečiť transparentnosť, poskytovať informácie verejnosti a zabrániť riziku podvodov a dvojitého započítania odstraňovania uhlíka. Tzv. „register EÚ“ by mala zriadiť a viesť Komisia, pričom register by mal byť interoperabilný a verejný s prehľadným a jednoduchým vyhľadávaním všetkých evidovaných informácií.

V návrhu, ktorý prešiel prvým čítaním v EP sa kladie dôraz tiež na udržateľnosť a inovatívne technológie odstraňovania uhlíka. Ukladanie uhlíka vo výrobku by malo mať prinajmenšom neutrálny vplyv na každý z týchto cieľov udržateľnosti a malo by vytvárať vedľajšie prínosy, ako napríklad predchádzanie riziku úniku uhlíka v tretích krajinách, prispôsobenie sa zmene klímy, udržateľné využívanie a ochrana a/alebo zlepšenie kvality vody a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo vrátane efektívneho využívania biologických materiálov z udržateľných zdrojov, prevencia a kontrola znečistenia, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

Uhlíkové poľnohospodárstvo

Podľa navrhovaného certifikačného rámca EÚ by sa činnosti, ktoré za normálnych okolností zabezpečujú trvalé ukladanie atmosférického alebo biogénneho uhlíka na niekoľko storočí prostredníctvom geologického ukladania CO2, ako je bio-energia so zachytávaním a ukladaním uhlíka a priame zachytávanie a ukladanie uhlíka v ovzduší, alebo prostredníctvom trvalo viazanej mineralizácie uhlíka, mali považovať za trvalé odstraňovanie uhlíka.

Oproti pôvodnému návrhu z dielne Komisie bolo sprecizované vymedzenie pojmu "uhlíkové poľnohospodárstvo" (tzv. carbon farming), pod čím si môžeme predstavviť činnosť súvisiacu s obhospodarovaním pôdy, pobrežným hospodárstvom alebo chovom zvierat vedúcu k sekvestrácii uhlíka alebo k zníženiu emisií z hospodárenia s uhlíkom počas obdobia najmenej piatich rokov.

Cieľom úpravy návrhu je zabezpečiť, aby činnosti súvisiace s uhlíkovým poľnohospodárstvom nemali negatívny vplyv na potravinovú bezpečnosť Únie a neviedli by k zaberaniu pôdy alebo prípadným špekuláciám s pôdou.

Vzhľadom na neistoty v metodikách merania a monitorovania v súvislosti s mnohými potenciálnymi možnosťami využitia ukladania uhlíka vo výrobkoch, by sa v počiatočných fázach vývoja mala certifikácia ukladania uhlíka vo výrobkoch spočiatku obmedziť na výrobky z vyťaženého dreva alebo stavebné materiály, v ktorých sa ukladá atmosférický a biogénny uhlík uložený najmenej päť desaťročí.

Pozmenený návrh schválený EP vyzýva na zriadenie Platformy pre odstraňovanie uhlíka, uhlíkového poľnohospodárstva a ukladania uhlíka v činnostiach súvisiacich s výrobkami (tzv. „Platform on Carbon Removal, Carbon Farming and Carbon Storage in Product Activities“), ktorá by mala okrem iného

(i) poskytovať Komisii poradenstvo o technických metodikách certifikácie vrátane minimálnych požiadaviek na udržateľnosť, ako aj o prípadnej potrebe aktualizovať tieto metodiky certifikácie,

(ii) analyzovať vplyv metodík technickej certifikácie z hľadiska potenciálnych nákladov a prínosov ich uplatňovania a 

(iii) monitorovať trendy na úrovni EÚ a členských štátov, pokiaľ ide o odstraňovanie uhlíka a uhlíkové poľnohospodárstvo, a pravidelne o nich informovať Komisiu.

V zmenenom a doplnenom znení návrhu poslanci EP zdôraznili, že certifikačný systém by mal určiť certifikačný orgán vykonávajúci certifikačný audit s cieľom overiť, či sú požadované informácie presné a spoľahlivé. Ak sa na úrovni poľnohospodárskeho podniku vykonáva viacero rôznych činností súvisiacich s uhlíkovým poľnohospodárstvom, certifikačné audity sa môžu vykonať pri jednej príležitosti. Pravidelné recertifikačné audity by sa mali vykonávať aspoň každých 5 rokov pre činnosti súvisiace s uhlíkovým poľnohospodárstvom a aspoň každých 10 rokov pre ostatné činnosti, pričom by sa mal uplatňovať prístup založený na riziku.

V neposlednom rade považovali poslanci EP za potrebné rozlišovať medzi vymedzeniami pojmov, kritériami kvality a pravidlami týkajúcimi sa odstraňovania uhlíka, uhlíkového poľnohospodárstva a ukladania uhlíka vo výrobkoch vzhľadom na ich rozdiely a vplyv na životné prostredie.

Ďalej bol do pôvodného návrhu zaradené nové ustanovenie o pravidlách vydávania a používania jednotiek s tým, že jednotky na sekvestráciu uhlíka v poľnohospodárstve a zníženie emisií by sa mali vydávať každoročne do 31. decembra za predpokladu, že ročná monitorovacia kontrola nepreukáže žiadne nedodržanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení a nepreukáže zvrat. Certifikačný orgán by mal byť zodpovedný za ročnú monitorovaciu kontrolu založenú na spoľahlivých reálnych údajoch.

EP v rámci pozmeňovacích pripomienok navrhuje, aby Komisia posudzovala na základe najnovších vedeckých poznatkov možné prínosy a kompromisy začlenenia ďalších produktov na ukladanie uhlíka s dlhou životnosťou. Komisia by mala do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto predpisu predložiť EP a Rade správu o stanovení cieľov Únie v oblasti trvalého odstraňovania uhlíka a sekvestrácie v pôde ako neoddeliteľnej súčasti rámca Únie v oblasti klímy po roku 2030.

V rámci štádia legislatívneho procesu bol návrh pozmenený a prijatý EP v prvom čítaní vrátený do výboru zodpovednému za medziinštitucionálne rokovania, a to Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Výsledkom legislatívneho procesu bude zavedenie nového certifikačného rámca pre odstraňovanie uhlíka vo forme nariadenia, pričom konkrétna podoba návrhu sa bude odvíjať od posúdenia pozmeneného návrhu Radou a prípadným ďalším schvaľovaním v rámci druhého čítania v EP.

JUDr. Simona Makúchová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (1)

  1. pavolkosa1959@gmail.com24.01.2024 (11:02)
    Prepáčte, ale to je úplné obludárium. Typický technokratický prístup EÚ "poručíme větru dešti" . Takže peňazí na inžinierske hovadiny je dosť a dosť. Keby som bol mladší tak sa hneď vysťahujem z EÚ. Skúste si prečítať knihu od Charlesa Eisensteina KLÍMA: NOVÝ PRÍBEH, Nejde o udržateľnosť, ale čo chceme udržať. Potom skúste porozmýšľať nad obsahom článku.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.