Energetické hodnotenie budovy | ENERGIE-PORTAL.SK
INNOGY
INNOGY
INNOGY

Energetické hodnotenie budovy

Energetické hodnotenie budovy (EHB) je súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Energetické hodnotenie budovy

Rozlišuje sa:

 • projektové hodnotenie – na základe projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov budovy (používa sa vo fáze navrhovania a projektovania stavby),

 • normalizované hodnotenie – vykonáva sa na základe normalizovaných vstupných údajov o vonkajšom prostredí (klíma, slnečné žiarenie, veternosť atď.), vnútornom prostredí (teplota, vlhkosť atď.) a na základe skutočných vlastností stavebných konštrukcií, technického a energetického vybavenia budovy (používa sa v energetickej certifikácii) 

 • prevádzkové hodnotenie – hodnotenie skutočného stavu a prevádzky budovy (používa sa v energetickej certifikácii)

 • upravené hodnotenie – obsahuje návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

Čo sa vykonáva v energetickom hodnotení budovy?

V EHB sa hodnotia štyri oblasti:

 1. tepelná ochrana budovy (tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií)

 2. vykurovanie a príprava teplej vody

 3. vetranie a klimatizácia

 4. elektroinštalácie a osvetlenie

Jednotlivé hodnotenia vykonávajú spôsobilé osoby s príslušným certifikátom od štátu.

Termovízia budovy

Na zistenie, meranie a praktickú vizualizáciu tepelných strát budov sa často používa termovízia (použitie infračervenej termografickej kamery).

Termovízia budovy sa realizuje zvonku aj vo vnútri - tepelné mosty môžu byť viditeľné zvonku a ľahko sa dajú indikovať aj vo vnútri. Chlad jasne vystupuje na steny, podkrovia, rohy na podlahe alebo na okenné rámy. Rovnako sa stanú viditeľné vyhrievané telesá v stenách i v podlahe. Je možné presne určiť ich pozíciu, či dĺžku.

Je možné nájsť únik alebo zle pripojené vykurovanie, nesprávne osadenú izoláciu alebo skryté diery medzi tehlami, ktoré boli len omietnuté a nezaizolované. Fotografie zhotovené termografickou kamerou (termografy) sú často zobrazené spolu s klasickými fotografiami rovnakého objektu a je možné ich použiť aj pri historickom vyhodnocovaní - porovnaní tepelnotechnických vlastností budovy tesne po jej výstavbe a po niekoľkých rokoch používania. (Je tak napr. možné zistiť degradáciu izolácií a stavebných materiálov.)

Súvisiaca legislatíva

 • Smernica č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a rady zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov

 • Zákon č. 555/2005 (z 8.novembra 2005) o energetickej hospodárnosti budov

 • Vyhláška č. 625/2006 (z 22.novembra 2006), ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

 • Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. zo 4. novembra 2008

 • Vyhláška MVRR SR č. 311/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu

 • Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z. o postupoch pre energetické audity v priemysle

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit je odborné zhodnotenie súčasného reálneho energetického stavu prevádzky (komplexu objektov a budov výrobného areálu – výrobných objektov aj prevádzkových objektov spoločnosti ako sú sociálne zariadenia, administratívna budova a pod.).


Čítajte: Rozdiely medzi energetickou certifikáciou a energetickým auditom


Energetický audit nielen hodnotí energetickú náročnosť výroby a výrobných objektov, ale aj hľadá možné energetické úspory a navrhuje opatrenia, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti budovy, komplexu, areálu a tiež vyčísli ich ekonomickú náročnosť a návratnosť. Výsledkom sú teda konkrétne výstupy o výške energetických úspor, uvažovaných investičných nákladoch, o ekonomickom prínose energetických úspor, o environmentálnych prínosoch navrhnutých opatrení a pod.

Energický audit slúži ako nástroj predovšetkým projektantom, aby už vo fáze projektovania stavby optimalizovali projekt z hľadiska energetickej náročnosti. Slúži taktiež pri rozhodovaní o investíciách do rekonštrukcie budovy.

Obsah a postup spracovania energetického auditu

A. Základný popis súčasného stavu energetického hospodárstva

 1. identifikácia objektu (zozbieranie pôvodnej projektovej dokumentácie jednotlivých profesií, vyúčtovanie spotreby energií z predchádzajúcich rokov),

 2. prehliadka existujúceho stavu budovy, komplexu a technických zariadení v budove,

 3. diskusia s vlastníkom a dohovor o ďalšom postupe

B. Návrh energeticky úsporných opatrení a ich vyhodnotenie

 1. vypracovanie najmenej 2 variantných riešení s navrhovanými opatreniami (na základe získaných podkladov). Každý variant opatrení obsahuje záverečnú energetickú bilanciu (po zrealizovaní súboru opatrení) a porovnanie so súčasnou energetickou bilanciou, stanovenie investičných nákladov, úsporu nákladov na energiu, porovnanie prevádzkových nákladov po realizácii s prevádzkovými nákladmi súčasného stavu, ekonomické, environmentálne hodnotenie, emitované množstvo za kalendárny rok predchádzajúci spracovaniu energetického auditu a predpokladaný stav po realizácii súboru.

 2. písomná správa (všetky zozbierané informácie, popis hodnoteného objektu, vyhodnotenie energetickej bilancie súčasného a navrhovaného stavu s výpočtami, stanovenie potenciálu dosiahnuteľných úspor energie a možných úspor nákladov na energiu)

Poznámka: V energetickom audite nie sú spracované detailné technické riešenia. To už je úlohou konkrétnych vykonávacích projektov (stavebných, TZB a pod.), ktoré práve vychádzajú z energetickej koncepcie odporúčanej v energetickom audite.

Audit sa vypracúva podľa Vyhlášky č. 429/2009.


Čítajte: Energetickí audítori


Legislatívna povinnosť podľa zákona č. 476/2008 absolvovať energetický audit:

 • pre spotrebiteľov energie v priemysle a v pôdohospodárstve, vykonávajúcich činnosti zapísané v štatistickej klasifikácii ekonomických činností podľa SK NACE[1] , ktorí nakupujú energiu pre vlastnú spotrebu a vykonávajú akúkoľvek činnosť zaradenú do skupín:
  A (Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov),
  C (Priemyselná výroba),
  D (dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu),
  E (Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov)
  F (Výstavba ciest a železníc).

 • podľa celoročnej spotreby energie:
  - od 5500 MWh ročne pre priemyselné podniky
  - od 2500 MWh ročne pre pôdohospodárske podniky

Vyňaté spod povinnosti sú:

 • energetické podniky, ktoré sa venujú výhradne distribúcii elektriny, plynu, a nenakupujú elektrinu a plyn pre vlastnú spotrebu, ale za účelom ich distribúcie konečným spotrebiteľom

 • vodárenské spoločnosti.

(Pre tieto spoločnosti sú relevantné iné paragrafy Zákona č. 476/2008 Z. z., ktoré upravujú ich povinnosti v súvislosti s hospodárnym využívaním energie.)

Lehoty prvého hodnotenia energetickej náročnosti podľa priemernej celkovej ročnej spotreby energie za tri roky alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky:

 • Priemysel:
  - od 5 500 do 20 000 MWh: do 31. decembra 2011
  - nad 20 000 MWh: do 31. decembra 2013

 • Pôdohospodárstvo:
  - od 2 500 do 10 000 MWh: do 31. decembra 2011
  - nad 10 000 MWh: do 31. decembra 2011

Potom je spotrebiteľ energie povinný aktualizovať energetický audit raz za päť rokov. Spracovanie energetického auditu nie je ešte primárne povinné.

Povinnosť zaslať súbor údajov z každého zo zrealizovaných energetických auditov má podľa zákona energetický audítor, ktorý ich zrealizoval najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku. Spoločnosti, v ktorej bol audit realizovaný, z toho nevyplývajú žiadne povinnosti spojené so zasielaním údajov.

Vykonávatelia energetickej certifikácie budov – energetickí audítori:

Skúšky odbornej spôsobilosti vykonáva a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská inovačná a energetická Agentúra (www.siea.sk).

Zoznam energetických audítorov vedie Ministerstvo hospodárstva SR, priebežne aktualizované ho nájdete i na energie-portal.sk.

[1] Toto rozdelenie činností je zverejnené na stránke Štatistického úradu http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1924 , časť Štatistická klasifikácia ekonomických činností, Rev. 2 (2008) – Vysvetlivky


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Energetickí audítori

Energetickí audítori

Zoznam energetických audítorov v SR.