Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Rozdiely medzi energetickou certifikáciou a energetickým auditom

Aký je rozdiel medzi energetickou certifikáciou a energetickým auditom? Prinášame Vám prehľadnú tabuľku rozdielov medzi oboma – pre mnohé podnikateľské subjekty povinnými – činnosťami.

Rozdiely medzi energetickou certifikáciou a energetickým auditom

  • Slovník |  27.08.2012 |  Laura Marton

Parameter

Energetická certifikácia

Energetický audit budov

Legislatívne predpisy EÚ

Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov

Smernica č. 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách

Legislatívne predpisy SR

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

+ Vyhláška MVRR SR č. 311/2009 Z. z.

+ Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (o energetickej efektívnosti)

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie

+ Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z.

Zameranie

(Nevýrobné) budovy vrátane systémov techniky prostredia súvisiace s budovami v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.

- povinné pre vlastníkov pri dokončení novej alebo významne obnovenej budovy, pri predaji a prenájme budovy podľa zákona

Všeobecné (t. j. budovy vrátane výrobných budov a ich systémov, sústavy CZT, výrobné technológie, priemyselné podniky, verejné osvetlenie …)

- povinné pre spotrebiteľov energie v priemysle a pôdohospodárstve podľa zákona

Účel

Zabezpečenie dokladu o kvalitatívnych vlastnostiach budov – energetickej hospodárnosti a možnostiach zlepšenia budov a systémov techniky prostredia v nich prostredníctvom návrhu opatrení

Informácia objednávateľa o možnostiach energetických úspor a ekonomických parametroch opatrení potrebných na ich dosiahnutie

Výsledok procesu

Energetický certifikát budovy a energetický štítok
(pre budovy definované v zákone)

- spracovaný na základe výpočtu energetickej hospodárnosti budovy podľa noriem súvisiacich so smernicou č. 2002/91/ES resp. zákonom č. 555/2005 Z. z. so zaradením budovy do energetickej triedy podľa škály určenej pre  jednotlivé kategórie budov všeobecne záväzným právnym predpisom;

- nové budovy musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť (trieda B);

- budovy významne obnovované musia spĺňať minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť iba vtedy,

- ak je to technicky, ekonomicky a funkčne možné;

- správa z hodnotenia s uvedením vstupných údajov na výpočet

Správa z energetického auditu

Platnosť výsledku procesu

Maximálne 10 rokov

- (ak sa skôr nevykonali také stavebné úpravy a zásahy do stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktoré majú významný vplyv na energetickú hospodárnosť)

Nie je stanovená

- spotrebiteľ energie v priemysle a pôdohospodárstve je povinný ho zopakovať raz za päť rokov v zmysle zákona

Vykonávateľ činnosti

Odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu v zmysle zákona – osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI),

- (školiaci kurz ponúka SKSI; skúšky odbornej spôsobilosti vykonáva SKSI  podľa zákona č. 138/1992 Zb.)

- energetický audítor môže vykonávať energetickú certifikáciu budov len v prípade, že je aj odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona školiaci kurz ponúka Slovenská komora stavebných inžinierov SKSI

Energetický audítor (legislatívna úprava v zákone o efektívnosti pri používaní energie)

- (školiaci kurz Energetický audítor ponúka Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA))

 


Diskusia (1)

  1. KRISTOF KOLLER12.11.2012 (12:49)
    VELKA HLAVA MALE TELO VOLA JU HO GULOMELO

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X