Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových zdrojov elektriny (píše Annamária Tóthová) | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových zdrojov elektriny

Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.

Uvoľnenie obmedzenia pripájania nových zdrojov elektriny

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.05.2021 |  Mag. Annamária Tóthová

Po viac ako siedmich rokoch prichádza k uvoľneniu stop-stavu, teda obmedzenia pripájania nových zdrojov na výrobu elektriny do distribučných sústav, resp. možnosti zvyšovania inštalovaného výkonu už existujúcich zdrojov.

Výroba zelenej energie predstavuje jeden zo strategických cieľov Európskej únie. Z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 20301 vyplýva záväzný cieľ na úrovni Európskej únie, ktorým je dosiahnutie podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe „aspoň 32 %, pričom podiel OZE v doprave musí byť v každom členskom štáte aspoň 14 %, národný príspevok v oblasti energetickej efektívnosti aspoň 32,5 % a prepojenosť elektrických sústav na úrovni minimálne 15 %.“

Každý členský štát vrátane Slovenskej republiky, ktorá má do konca roka 2030 dosiahnuť 19,2 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov, je povinný participovať na tomto cieli2.

Podpora elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej spolu ako „OZE“) bola zavedená v roku 2009 zákonom o OZE3. Zavedenie tejto podpory však spôsobilo aj viaceré problémy, ktoré vyústili do tzv. stop-stavu.

Najskôr bol len na stránke spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.4 (ďalej ako „SEPS“) zverejnený oznam, že „nie je možné z pohľadu bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy SR až do obdobia ďalšieho zvýšenia prenosovej kapacity na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile uvažovať s ďalšou výstavbou nových zdrojov“.

Následne koncom roka 2013 všetci traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav zaviedli obmedzenia pripájania nových zdrojov. Tento stop-stav trval až doteraz, hoci pôvodne mal byť ukončený novými aukciami, ktoré sa však z dôvodu pandémie nepodarilo zrealizovať5.

Uvoľnenie stop-stavu umožnilo zavedenie do prevádzky nových vedení 2x 400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x 400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. apríla 2021.

V rovnaký deň nadobudlo účinnosť Usmernenie k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do ES SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do ES SR6 (ďalej ako „Usmernenie“).

Usmernenie k uvoľneniu stop-stavu

Usmernenie, ktoré je na znak zhody hlavných aktérov v energetike podpísané zo strany Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „Ministerstvo“), SEPS a všetkých troch regionálnych distribučných spoločností, má za cieľ poskytnúť podrobnejšie informácie k spoločnej webovej platforme zriadenej na stránke SEPS na účely kontroly napĺňania stanovených voľných inštalovaných výkonov nových zdrojov pripájaných do sústavy7.

Na účely uvoľnenia stop-stavu boli posúdené vplyvy pripájania nových zdrojov na elektrizačnú sústavu, resp. zvyšovania výkonu existujúcich zdrojov, a to hlavne z pohľadu zaistenia jej bezpečnosti.

Na základe vypracovaných analýz bolo možné dospieť k záveru, ktorý stanovil voľný inštalovaný výkon pre celú Slovenskú republiku vo výške 1 837 MW, pričom je rozdelený na jednotlivých prevádzkovateľov sústav nasledovne:

Inštalované výkony uvedené v tabuľke platia aj pre žiadosti o pripojenie do miestnych distribučných sústav, ktoré sú pripojené do regionálnych distribučných sústav a majú uzatvorené príslušné zmluvy.

SEPS bude pravidelne analyzovať vplyv pripájania nových zdrojov na bezpečnosť prevádzky sústavy a dopredu avizovať prípadné obmedzenia z pohľadu flexibility a priepustnosti elektrizačnej sústavy, ako aj návrhy opatrení na ich odstránenie.

Fotovoltické a veterné elektrárne

Výkon vyhradený pre fotovoltické a veterné elektrárne v jednotlivých distribučných sústavách môže byť v prípade potreby na základe žiadosti adresovanej SEPS navýšený výkonovými balíkmi vo výške 10 MW, najviac však do výšky 407 MW pre celé územie Slovenskej republiky.

Pritom nezáleží, či pôjde o nové zdroje alebo navýšenie výkonu už existujúcich zdrojov. Ak distribučná spoločnosť nevyužije dodatočne pridelené výkonnostné balíky, vráti ich SEPS, ktorá má možnosť ich opäť prerozdeliť.

Webová platforma SEPS

Prehľad o aktuálnych voľných a využitých výkonoch rozdelených podľa regionálnych distribučných sústav, ako aj podľa zdroja, je možné nájsť na stránke Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, a.s. (SEPS), a vyzerá nasledovne:

Množstvo využitého výkonu sa bude vždy posudzovať podľa inštalovaného výkonu bez ohľadu na rezervovanú kapacitu. Zároveň je tiež potrebné upozorniť na skutočnosť, že aj naďalej môžu existovať lokálne obmedzenia, ktoré neumožnia pripojenie nového zdroja alebo zvýšenie výkonu existujúceho zdroja.

Pripájanie zdrojov

Uvoľnenie stop-stavu umožní pripájanie zdrojov v súlade s platnou legislatívou a technickými a obchodnými podmienkami definovanými v Prevádzkových poriadkoch prevádzkovateľov sústav.

Voľné inštalované výkony sú určené pre všetky zariadenia na výrobu elektriny bez ohľadu na ich technológiu výroby, resp. bez ohľadu na typ primárnej technológie, ako aj zdrojov do 10 kW, okrem FVE a VTE, ktoré podliehajú vyššie uvedenému obmedzeniu.

Vyššie uvedené inštalované výkony sú nad rámec kapacít, ktoré v minulosti Ministerstvo zverejnilo podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OZE9. Ak distribučné spoločnosti majú tieto kapacity ešte úplne alebo aspoň čiastočne voľné, je možné čerpať aj z nich. Do budúcnosti bude Ministerstvo vyčleňovať tieto kapacity z už prideleného množstva v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.

Záujemcovia o pripojenie môžu svoje žiadosti smerovať príslušným distribučným spoločnostiam.

Podmienky podpory OZE

Podmienky podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny ostávajú nezmenené a žiadosť o podporu bude posudzovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vzhľadom na súčasné formy a rozsah podpory je uvoľnenie stop-stavu zaujímavé predovšetkým pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu, ako aj elektrinu z vodnej a geotermálnej energie, bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd.


1 https://www.economy.gov.sk/uploads/files/IjkPMQAc.pdf
2 https://www.energie-portal.sk/Dokument/podiel-oze-ma-do-roku-2030-vzrast-na-192-ministerstvo-vycislilo-naklady-na-miliardy-eur-105659.aspx
3 Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4 www.sepsas.sk
5 https://www.energie-portal.sk/Dokument/ministerstvo-meni-plan-aukcia-na-nove-zelene-elektrarne-nebude-106696.aspx
6 https://www.sepsas.sk/media/4666/usmernenie.pdf
7 https://www.sepsas.sk/sk/technicke-udaje/instalovany-vykon/
8 https://www.sepsas.sk/sk/technicke-udaje/instalovany-vykon/
9 https://www.mhsr.sk/uploads/files/WmoM4vy5.pdf

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Andrej Juris: Nadvýnosy z drahej elektriny končia u výrobcov, pri nižších cenách ich dotujeme

Andrej Juris: Nadvýnosy z drahej elektriny končia u výrobcov, pri nižších cenách ich dotujeme

Cenový vývoj na trhu s plynom naznačuje nárast regulovaných cien v roku 2023 o 100 %, zdraženie plynu pre ohrozené skupiny by sa však dalo stlmiť, hovorí vo veľkom rozhovore pre Energie-portal.sk predseda ÚRSO Andrej Juris.

Je povinná fotovoltika na každej novej budove dobrý nápad? (ANKETA)

Je povinná fotovoltika na každej novej budove dobrý nápad? (ANKETA)

Mapovali sme názory odborníkov na najnovšie návrhy Európskej komisie.

Môžu za obrovský rast cien emisných kvót špekulanti?

Môžu za obrovský rast cien emisných kvót špekulanti?

Podniky volajú po zmenách v systéme obchodovania s CO2 kvótami a limitoch pre finančné subjekty.