INNOGY
INNOGY
INNOGY

Rozsudok Súdneho dvora EÚ ohľadom nezávislosti ÚRSO

Dlhodobé spochybňovanie nezávislosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí nepotvrdil. Píše Mária Sadloňová z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland v prílohe ENERGO v júlovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/07.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ ohľadom nezávislosti ÚRSO

Foto: Fotolia

Slovenská právna úprava ohľadom nezávislosti ÚRSO

V slovenskej odbornej spoločnosti dlhodobo rezonuje názor, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“) nie je nezávislý orgán, a to aj napriek tomu, že zákon o regulácii1 deklaruje v ustanovení § 4 ods. 2 jeho nestrannosť a nezávislosť.

Po novelizácii zákona o regulácii v roku 2017 tieto ohlasy ešte viac zosilneli. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy vymenúval a odvolával predsedu ÚRSO prezident Slovenskej republiky na návrh vlády SR, tak na základe novely2 zákona o regulácii v roku 2017 menuje a odvoláva predsedu ÚRSO priamo vláda SR.

Na základe novely došlo tiež k prijatiu právnej úpravy, podľa ktorej sú účastníkmi niektorých cenových konaní aj Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Ministerstvo životného prostredia SR.

V reakcii na prijatú novelu zákona o regulácii podal vtedajší prezident Andrej Kiska návrh na Ústavný súd SR, aby preskúmal súlad novely zákona o regulácii s Ústavou SR a právom Európskej únie.

Nakoľko požiadavka ohľadom nezávislosti ÚRSO má svoj pôvod v práve EÚ, Ústavný súd SR sa následne obrátil na Súdny dvor EÚ, aby preskúmal zlučiteľnosť novely s právom Európskej únie, a to konkrétne s článkom 35 ods. 4 a 5 smernice č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou („Smernica“).

Právo EÚ ohľadom nezávislosti ÚRSO

Cieľom Smernice je vytvoriť otvorený a konkurencieschopný vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorý umožňuje spotrebiteľom slobodný výber svojich dodávateľov a dodávateľom dáva slobodu zásobovať svojich odberateľov, zaviesť spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže na tomto trhu, zaistiť bezpečnosť dodávok elektriny a bojovať proti klimatickým zmenám.

Jedným z predpokladov dosiahnutia týchto cieľov je, aby regulačné úrady jednotlivých členských štátov mali možnosť prijímať rozhodnutia vo všetkých relevantných regulačných záležitostiach a boli úplne nezávislé od akýchkoľvek iných verejných alebo súkromných záujmov.

Požiadavka nezávislosti regulačných úradov je vyjadrená v článku 35 ods. 4 a 5 Smernice, ktorý okrem iného požaduje, aby ÚRSO, ako regulačný orgán:

  • bol právne a funkčne nezávislý od verejnoprávnych a súkromných subjektov, 
  • konal nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov,
  • pri plnení úloh nepožadoval ani neprijímal akékoľvek pokyny od verejnoprávnych alebo súkromných subjektov,
  • mohol nezávisle od politických subjektov prijímať rozhodnutia.

Na základe iniciovania konania zo strany Ústavného súdu SR posudzoval Súdny dvor EÚ novelu s vyššie uvedenými pravidlami Smernice.

Rozhodnutie Súdneho dvora ohľadom nezávislosti ÚRSO

Súdny dvor EÚ v rozhodnutí C-378/19 zo dňa 11. júna 2020 dospel k záveru, že slovenská právna úprava v danej otázke nie je v rozpore s právom EÚ. Tento záver bol založený na týchto základných východiskách:

  • Smernica výslovne nezakazuje možnosť menovania predsedu regulačného úradu zo strany vlády, táto právomoc sa však musí vykonávať takým spôsobom, aby boli dodržané všetky podmienky stanovené v Smernici ohľadom nezávislosti;
  • Smernica neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by zakazovalo účasť zástupcov vnútroštátnych ministerstiev v konaniach o cenovej regulácii;
  • Smernica ponecháva členským štátom veľkú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o voľbu spôsobov a prostriedkov určených na zabezpečenie prebratia Smernice, s tým, že členské štáty majú zároveň inštitucionálnu autonómiu v rámci organizácie a stanovenia štruktúry svojich regulačných orgánov.

Formálne vs. materiálne naplnenie cieľov Smernice

Súdny dvor EÚ tak dospel k záveru, že slovenská právna úprava z formálneho hľadiska spĺňa podmienky stanovené v Smernici ohľadom nezávislosti ÚRSO ako regulačného orgánu. Aj keď Súdny dvor EÚ uviedol, že vnútroštátna právna úprava musí dodržať ciele stanovené v Smernici, Súdny dvor EÚ tieto ciele hodnotil len formálne, teda na základe znenia zákona.

Súdny dvor EÚ však v rámci konania neposudzoval, či sú ciele Smernice ohľadom nezávislosti ÚRSO aj reálne dosiahnuté, teda či slovenské vnútroštátne predpisy zabezpečujú nezávislosť ÚRSO nielen formálne, ale aj materiálne.


1 Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
2 Zákon č. 164/2017 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Aké sú rozdiely na trhu s elektrinou na Slovensku a v Česku? Prečo sú podobné podmienky iba na veľkoobchodnom trhu?

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

Smart riešenia zjednodušia pripájanie nových zdrojov obnoviteľnej energie do sústavy, hovorí Martin Kečkéš z SPP.

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Vlastníci bytovky v Spišskej Novej Vsi postavili vlastnú plynovú kotolňu a inštalovali solárne kolektory. Náklady na bývanie sa nezvyšovali už 15 rokov.