NO DIG konferencia
VSE
Belimo 2

Prichádzajú nové pravidlá trhu. ÚRSO rozdelilo vyhlášku na dva predpisy (PRÁVNY POHĽAD)

Pôvodné pravidlá trhu už stratili účinnosť, ÚRSO nepripravilo novú legislatívu včas. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 2023/02.

Prichádzajú nové pravidlá trhu. ÚRSO rozdelilo vyhlášku na dva predpisy (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Energie-portal.sk

Dôvodom vypracovania nových „pravidiel trhu“ bola predovšetkým novelizácia zákonov o regulácii v sieťových odvetviach č. 250/2012 Z. z. a o energetike č. 251/2012 Z. z., ktorými bola vykonaná transpozícia balíka opatrení „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (Clean Energy for all Europeans Package)1 do primárnej legislatívy SR a ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 10. 2022. Keďže zmeny primárnej legislatívy bolo potrebné zohľadniť aj v sekundárnej legislatíve, ÚRSO pristúpilo k vypracovaniu nových „pravidiel trhu“, v ktorých zohľadnilo aj zmeny a potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.

S ohľadom na špecifické aspekty oboch trhov ÚRSO oproti doterajšej právnej úprave pristúpilo k rozdeleniu pôvodnej Vyhlášky č. 24/2013 Z. z.2 na dva samostatné predpisy, a to na pravidlá trhu s elektrinou3 a pravidlá trhu s plynom.4

Hoci ÚRSO podľa vlastných vyjadrení z marca 2023 iniciovalo prípravu nových pravidiel trhu ešte na jar 20225, sekundárnu legislatívu nepripravilo včas. Pôvodné pravidlá trhu totiž stratili platnosť a účinnosť dňa 31. 3. 2023.6

S účinnosťou od 1. 5. 2023 bola schválená novela zákona o tvorbe právnych predpisov7, v zmysle ktorej právny predpis, ktorý má vplyv na podnikateľské prostredie, môže nadobudnúť účinnosť len 1. 1. alebo 1. 7. príslušného kalendárneho roka.

Keďže pravidlá trhu sú právnym predpisom, ktorý má vplyv na podnikateľské prostredie, nové pravidlá trhu môžu nadobudnúť účinnosť až dňa 1. 7. 2023. Legislatívne vákuum úpravy správania účastníkov na trhu s elektrinou a trhu s plynom tak bude trvať do 30. 6. 2023. Toto vákuum v podstate umožňuje všetkým účastníkom trhu s elektrinou a s plynom, teda nielen dodávateľom, výrobcom a obchodníkom, ale zároveň napr. aj regulovaným subjektom majúcim monopolné postavenie na trhu, správať sa v duchu zásad „čo nie je zakázané, je dovolené“, resp. „in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného) alebo aj „nullum crimen sine lege“ (protiprávnym konaním je iba také konanie, ktoré je výslovne upravené v zákone).

S ohľadom na rozsah tohto článku stručne rozoberieme len Vyhlášku ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá na fungovanie vnútorného trhu s elektrinou8 (ďalej len „Vyhláška“) a ktorá v čase písania tohto článku bola podľa verejne dostupných informácií predložená na rokovanie poradných orgánov vlády SR.

Povinnosti prevádzkovateľa

Vyhláškou sa mení definícia maximálnej rezervovanej kapacity v mieste pripojenia do distribučnej sústavy, vymedzuje sa postavenie nových účastníkov trhu s elektrinou (aktívneho odberateľa a energetického spoločenstva), namiesto zraniteľných odberateľov Vyhláška používa pojem závislý odberateľ.

Prevádzkovateľ sústavy bude povinný v zmluvách o pripojení pri stanovovaní alebo dohadovaní hodnôt maximálnych rezervovaných kapacít, kapacít pripojenia alebo iných zmluvných hodnôt výkonu zohľadniť inštalované a dosiahnuté výkony zariadení a technologickú vlastnú spotrebu pri výrobe elektriny.

Vyúčtovanie za poskytnutie flexibility sa navrhuje odovzdávať iba na žiadosť poskytovateľa flexibility, najmenej jedenkrát ročne.

Vo vzťahu k podporným službám Vyhláška dopĺňa princíp, že ak je poskytovateľ podporných služieb pripojený so svojím zariadením, s ktorým má záujem poskytovať podporné služby, do regionálnej distribučnej sústavy alebo miestnej distribučnej sústavy, poskytovanie podporných služieb je možné len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa (nadradenej) regionálnej distribučnej sústavy.

Každý účastník trhu musí mať naďalej zabezpečenú zodpovednosť za odchýlku, pričom si môže vybrať režim vlastnej alebo režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku. Za odchýlku aktivovanej flexibility po dobu aktivácie agregovanej flexibility v odberných alebo odovzdávacích miestach zodpovedá agregátor, ktorý si tiež môže zvoliť režim vlastnej alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku.

Vyhláška obsahuje úpravu na umožnenie reťaziť prenesenie zodpovednosti za odchýlku.

Zodpovednosť za odchýlku odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta bude možné preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou, ak nejde o odberné miesto alebo odovzdávacie miesto, ktoré je registrované na agregátora.

Odberné miesto alebo odovzdávacie miesto môže byť registrované iba na jedného agregátora a v jednej skupine zdieľania elektriny.

Proces zmeny bilančnej skupiny by mal byť rozdelený na dve časti, na procesy predchádzajúce technickej zmene a samotnú technickú zmenu bilančnej skupiny. Namiesto prevádzkovateľov distribučných sústav má proces zmeny bilančnej skupiny a zmenu subjektu zúčtovania zabezpečovať OKTE.

Aj proces zmeny dodávateľa elektriny sa bude realizovať v dvoch krokoch, a to technická zmena dodávateľa elektriny a procesy predchádzajúce technickej zmene dodávateľa elektriny. Samotnú technickú zmenu dodávateľa elektriny bude vykonávať prevádzkovateľ sústavy.

Podmienkou registrácie odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora bude uzatvorenie zmluvy o agregácii s agregátorom pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto poskytovateľa flexibility, pričom platí, že na obdobie, na ktoré sa požaduje registrácia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta na agregátora, môže mať poskytovateľ flexibility uzavretú zmluvu len s jedným agregátorom.

Vyhláška upravuje možnosť poskytovania flexibility nielen na úrovni jednotlivých odberných alebo odovzdávacích miest, ale aj na úrovni jednotlivých energetických zariadení pripojených v danom odbernom alebo odovzdávacom mieste.

Vyhláškou sa upravuje spôsob hodnotenia subjektu zúčtovania a užívateľa sústavy a ich zaradenie do hodnotiacich skupín. Zjednocuje sa metodika kreditného hodnotenia subjektov zúčtovania a užívateľov distribučných sústav. Rozhodným kritériom na zaradenie do jednej zo skupín je priemerná dĺžka omeškania s úhradou akýchkoľvek platieb za posledných šesť mesiacov.

Vyhláška obsahuje novú úpravu stanovenia výšky finančnej zábezpeky pre užívateľa distribučnej sústavy vrátane definovania variantov plnenia požadovaného finančného zabezpečenia.

Vyhláška taktiež upravuje náležitosti zmlúv na trhu s elektrinou, vymedzuje obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľov sústavy a OKTE.


1 Balík opatrení tvorilo najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ.
2 Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá fungovania vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
3 Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy
4 Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete
5https://www.urso.gov.sk/urso-nove-pravidla-trhu-s-elektrinou-a-plynom-su-v-poslednej-faze-legislativneho-procesu/
6 V zmysle § 45i ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.
7 Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/49

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Každý business case poskytuje inú návratnosť, vysvetľuje Tomáš Rajčan.

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Prírodné podmienky neumožňujú, aby slnko vyrábalo elektrinu spôsobom, ako to požadujú zákazníci teda 24/7, píše Andrej Hanzel.

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Kým krátkodobo sa ceny energií možno zastabilizujú, súčasne sa v energetike na Slovensku prestane investovať, píše Karol Galek.

X
X
X
X