Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo

Pravidlá aukcie na nové zdroje na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Dňa 3. 2. 2020 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej ako „Ministerstvo“) dlhoočakávanú výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na zariadenia výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov s právom na podporu. Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/03.

Pravidlá aukcie na nové zdroje na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Foto: Fotolia

1. Predmet aukcie

Predmetom aukcie bude nová dostupná kapacita v objeme 30 MW inštalovaného výkonu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Výberové konanie sa vzťahuje výlučne na nasledovné nové zdroje:

a.) zariadenia využívajúce slnečnú energiu s maximálnym inštalovaným výkonom od 100 kW do 2 MW vrátane (umiestnenie len na streche, obvodovom plášti budov alebo na pozemku, ktorý nie je poľnohospodárskym pozemkom),

b.) zariadenia využívajúce biomasu, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, veternú energiu, vodnú energiu alebo geotermálnu energiu s maximálnym inštalovaným výkonom od 500 kW do 10 MW vrátane.

2. Podpora formou príplatku

Úspešní záujemcovia budú mať nárok na podporu formou príplatku, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi ponúknutou cenou v aukcii a cenou vykupovanej elektriny.

Výpočet ceny vykupovanej elektriny je špecifikovaný vo vyhláške č. 18/2017 Z. z., a to ako súčet trhovej ceny elektriny a koeficientu, ktorý zohľadňuje náklady za činnosť výkupcu elektriny.1 Podpora je garantovaná 15 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.

Ministerstvo stanovilo maximálne ceny, ktoré je možné v aukcii ponúknuť a vysúťažiť. Pre slnečnú a veternú energiu je maximálna cena 84,98 EUR/MWh a pre všetky ostatné zdroje energie je maximálna cena 106,80 EUR/MWh.

S ohľadom na tieto cenové limity viacerí výrobcovia elektriny poukazujú na skutočnosť, že je problematické urobiť kalkuláciu cenovej ponuky do budúcna, keď sú zaťažení poplatkom za prístup do sústavy (tzv. G-komponent), ktorého výpočet nie je transparentný a nevedia, s akou výškou G-komponentu môžu v budúcnosti počítať.

3. Iné formy podpory a otázka spojená s pripojením

Úspešný záujemca v tomto prípade nebude mať nárok na podporu formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku ani formou povinného výkupu elektriny zo strany výkupcu elektriny.

Úspešný záujemca však bude mať právo na prednostné pripojenie a prístup zariadenia do sústavy. V tejto súvislosti sa otvára základná otázka, či bude úspešným záujemcom umožnené pripojenie aj napriek existujúcemu stop-stavu ohľadom pripájania.

Vo výzve Ministerstva sa vyslovene uvádza, že predložením ponuky do výberového konania nie je garantovaná možnosť výrobcu na pripojenie jeho zariadenia do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa Ministerstvo vyjadrilo v tom zmysle, že uvedená výhrada obsiahnutá vo výzve bola myslená tak, že príslušný výrobca musí naďalej spĺňať všetky technické a právne podmienky na pripojenie, ale ak ich bude spĺňať, pripojenie by mu malo byť umožnené.2

K tejto otázke sa na svojich webových stránkach vyjadrujú aj distribučné spoločnosti, a to spôsobom, že stop-stav by na úspešných záujemcov nemal platiť, avšak to, či v konkrétnom prípade skutočne dôjde k pripojeniu, negarantujú.

Východoslovenská distribučná v tejto súvislosti napr. sprístupnila indikatívnu a orientačnú informáciu o lokalitách, v ktorých je možné pripojiť zdroje prevyšujúce inštalovaný výkon 500 kW.3

4. Lehota uvedenia do prevádzky a zmluvná pokuta

Vo výzve Ministerstvo ukladá podmienku, že úspešný záujemca je povinný uviesť zariadenie na výrobu elektriny do prevádzky v stanovenej lehote.

Pri zariadeniach využívajúcich slnečnú energiu je stanovená lehota do 21 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov výberového konania, pri veternej energii je lehota 39 mesiacov a pri ostatných zariadeniach je lehota do 51 mesiacov odo dňa zverejnenia výsledkov výberového konania.

V súvislosti s uvedeným vznikajú otázky, či je v slovenských podmienkach dodržanie uvedených lehôt realistické. Ide pritom o zásadnú otázku, nakoľko v prípade, ak nedôjde k dodržaniu týchto termínov, bude príslušný výrobca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 7 500 EUR za každý MW inštalovaného výkonu zariadenia, a to za každý deň omeškania (do maximálnej výšky 60 000 EUR).

Taktiež niektoré ďalšie omeškania úspešného záujemcu sú sankcionované zmluvnými pokutami. V prípade, ak sa výrobca omešká s uvedením zariadenia do prevádzky o viac než 40 dní, dôjde navyše k zániku zmluvy o príplatku, a teda aj zániku nároku na podporu formou príplatku.

5. Podmienky účasti v aukcii a preukázanie podmienok

Záujemca, ktorý má záujem o účasť v aukcii, je povinný zaslať ponuku na Ministerstvo najneskôr do 30. 4. 2020 do 15.00, pričom ponuka musí pozostávať zo žiadosti a cenovej ponuky vyplnených na formulároch Ministerstva. Cenových ponúk možno zaslať najviac 5, s tým, že práve ponúknutá cena (EUR/MWh) je jediným kritériom vyhodnotenia cenových ponúk (najnižšia cena vyhráva).

Záujemca musí byť právnickou osobou so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore, a nesmie mať žiadne nedoplatky na daniach, odvodoch, clách, pokutách, nesmie byť v konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii.

Záujemca je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je podnikom v ťažkostiach, ako aj vyhlásenie o predložení podpísaného návrhu zmluvy o príplatku s OKTE4.

Návrh zmluvy o príplatku musí záujemca predložiť OKTE, a to najneskôr do dátumu na predkladanie ponúk do 14:00. V prípade, ak pôjde o zahraničný subjekt, takýto bude musieť predkladať aj výpis z obchodného registra.

6. Postup vyhodnocovania ponúk

Po doručení ponuky Ministerstvo vyhodnotí, či žiadosť a cenová ponuka spĺňajú formálne náležitosti, ak nie, na ponuku nebude neprihliadať. Následne OKTE vyhodnotí, či je návrh zmluvy o príplatku správne vyplnený, ak nie, návrh zmluvy odmietne a na ponuku sa nebude prihliadať.

Ak je návrh zmluvy v poriadku, OKTE odošle záujemcovi spolu so zmluvou o príplatku výzvu na zloženie finančnej zábezpeky vo výške 75 000 EUR, a to vo forme (a) finančnej hotovosti, (b) bankovej záruky, (c) kombinácie finančnej hotovosti a bankovej záruky.

Finančná zábezpeka musí byť zložená v lehote 14 dní odo dňa doručenia výzvy. Pokiaľ záujemca v tejto lehote finančnú zábezpeku nezloží, Ministerstvo na jeho ponuku neprihliada.

Po vykonaní uvedených krokov Ministerstvo otvorí obálky obsahujúce cenové ponuky a tieto cenové ponuky vyhodnotí. Výsledky výberového konania zverejní na svojom webovom sídle.


1 Pozri ustanovenie § 10a vyhlášky č. 18/2017 Z. z.
2 Ministerstvo sa v tomto duchu vyjadrilo na informačnom a diskusnom stretnutí pre odbornú verejnosť, ktoré sa konalo dňa 12. 2. 2020.
3 Pozri <https://www.vsds.sk/edso/aktuality?page=2020-02-10-pripojenie-zdroja-nad-10>.
4 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, ktorý je zároveň zúčtovateľom podpory.

Mgr. Mária Sadloňová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Aké sú rozdiely na trhu s elektrinou na Slovensku a v Česku? Prečo sú podobné podmienky iba na veľkoobchodnom trhu?

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

Smart riešenia zjednodušia pripájanie nových zdrojov obnoviteľnej energie do sústavy, hovorí Martin Kečkéš z SPP.

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Vlastníci bytovky v Spišskej Novej Vsi postavili vlastnú plynovú kotolňu a inštalovali solárne kolektory. Náklady na bývanie sa nezvyšovali už 15 rokov.