VSE
VSE
Belimo 2

Čo prinesie Európsky ekologický dohovor

Európska komisia predstavila 11. decembra 2019 The European Green Deal (Európsky ekologický dohovor – „EED“). EED obsahuje akýsi plán, prostredníctvom ktorého by sa mal dosiahnuť veľmi ambiciózny cieľ – stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Akým spôsobom sa to má dosiahnuť? Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/02.

Čo prinesie Európsky ekologický dohovor

Foto: Dreamstime

Komplexný prístup

Na otázku, akým spôsobom sa má dosiahnuť tento ambiciózny cieľ, nachádzame odpovede v EED prostredníctvom opatrení, ktoré sa dotýkajú mnohých oblastí. Počnúc znižovaním emisií z dopravy, cez oblasti priemyslu, výroby, spotreby, plošnej infraštruktúry, potravinárstva, poľnohospodárstva, výstavby, zdaňovania a sociálnych dávok.

Oblasť emisií skleníkových plynov

Z oblasti znižovania emisií skleníkových plynov sa vytýčil nový cieľ, a to dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050.1 Na dosiahnutie tohto cieľu predloží Komisia do marca 2020 prvý európsky právny predpis v oblasti klímy, ktorý by sa mal stať právne záväzným. Tým sa legislatívne zakotví cieľ klimatickej neutrality do roku 2050.

Od roku 1990 do roku 2018 EÚ znížila emisie skleníkových plynov o 23 %. Ďalším cieľom, ktorý by mal byť súčasťou právneho predpisu, je zníženie emisií skleníkových plynov do konca roka 2030 aspoň na 50 až 55 % v porovnaní s rokom 1990.

VIESSMANN

Opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov sa dotýkajú rôznych odvetví hospodárstva. V oblasti energetiky tvorí výroba a využívanie energie celkovo viac ako 75 % emisií skleníkových plynov a opatrením na zníženie emisií skleníkových plynov je dekarbonizácia sektoru energetiky. 40 % našej spotreby energie pripadá na budovy a možným riešením je renovácia budov s cieľom pomôcť ľuďom znížiť ich účty za energiu a zredukovať spotrebu energie.

Keďže doprava predstavuje až 25 % všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ, EED navrhuje znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy až o 90 %, a to najmä zavádzaním ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy.

Napríklad podstatná časť (až 75 %) vnútrozemskej nákladnej cestnej dopravy sa realizuje po cestách, a preto bude prvoradé, aby sa presunula na železnice a vnútrozemské vodné cesty. V prípade vozidiel so spaľovacím motorom navrhne Komisia prísnejšie normy pre emisie látok znečisťujúcich ovzdušie.

Oblasť poľnohospodárstva

Z oblasti poľnohospodárstva sa predstavila nová stratégia s pútavým názvom „z farmy na stôl“. Vo všeobecnosti výroba potravín spôsobuje znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, prispieva k strate biodiverzity a zmene klímy a spotrebúva nadmerné množstvo prírodných zdrojov a taktiež sa vyrobenými potravinami plytvá.

Opatrenia z dielne tejto stratégie by mali najmä podstatne obmedziť používanie chemických pesticídov a riziká spojené s ich používaním, ako aj používanie hnojív a antibiotík. Komisia na základe dialógu so zainteresovanými stranami určí opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie tohto obmedzenia a ktoré budú zahŕňať aj legislatívne opatrenia.

Stratégia „z farmy na stôl“ by mala napomôcť udržateľnej spotrebe potravín a podporovať cenovo dostupné zdravé potraviny pre všetkých. V neposlednom rade stratégia „z farmy na stôl“ bude obsahovať aj návrhy na zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci.

Zachovanie a obnova ekosystémov a biodiverzity

Narúšanie biodiverzity je spôsobené predovšetkým zmenami v spôsobe využívania pôdy a mora, priamym využívaním prírodných zdrojov a zmenou klímy ako tretím najvýznamnejším faktorom straty biodiverzity. Na zastavenie straty biodiverzity Komisia predloží do marca 2020 stratégiu biodiverzity, pričom v súvislosti s ňou sa v roku 2021 prijmú konkrétne opatrenia.

Stratégia biodiverzity by mohla zahŕňať ciele, ako je napríklad zvýšenie plochy chránených pôd a morských oblastí bohatých na biodiverzitu vychádzajúc zo sústavy Natura 2000.

V súvislosti s členskými štátmi EÚ by sa mala posilniť cezhraničná spolupráca s cieľom účinnejšie chrániť a obnoviť oblasti, ktoré sú zahrnuté do sústavy Natura 2000. Komisia určí, ktoré legislatívne opatrenia by pomohli členským štátom zlepšiť a obnoviť poškodené ekosystémy.

Samotné nové opatrenia v EED však na dosiahnutie cieľov nepostačia, a preto Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na zintenzívnení úsilia EÚ o presadzovanie a účinné vykonávanie existujúcej legislatívy a politík nadväzujúcich na EED.


1 Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Za zachytávače uhlíka možno považovať všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré pohlcujú viac uhlíka, ako ho vyprodukujú. Napríklad pôda, lesy a oceány.

Mgr. Timea Tóthová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X