Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Názor. Cenový pomer elektriny a plynu sa zlepšil. Ako je to s tarifami pri tepelných čerpadlách?

Čím vyššia spotreba elektriny v nízkej tarife (NT) DD5, tým vyššie sú úspory voči sadzbe DD2, píše doc. Peter Tomlein.

tepelné čerpadlo

Foto: Viessmann

 • Publicistika |  04.12.2023 |  Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

Sadzby možné pre domácnosť s tepelným čerpadlom sú dve, a to DD2 a DD5.

DD2 sadzba pre jednotarifné odberné miesta s väčším odberom (ktorých ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1 851 kWh).

DD5 sadzba s 2-tarifným meraním je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním. Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT. Pásmo nízkej tarify sa poskytuje minimálne 20 hodín denne.

VIESSMANN

Platí, čím vyššia spotreba elektriny v DD5 v NT, tým vyššie sú úspory voči DD2.

Existuje hranica spotreby elektriny, od ktorej bude sadzba DD5 ekonomická voči DD2. Hranica je daná najmä vyššou fixnou sadzbou pre DD5. Úsporami s využitím nižšej sadzby variabilnej zložky v DD5 sa najskôr vykompenzujú vyššie fixné náklady, tiež prevádzka vo VT a až potom ďalšou spotrebou elektriny v DD5 sa dosahujú úspory voči DD2. Spotreba 5 000 kWhe je približne hranica, od ktorej sadzba DD5 začína byť ekonomicky zaujímavejšia ako DD2.

Tepelné čerpadlo výhodnosť sadzby DD5 pri výrobe tepla zníži, pretože spotrebuje približne 3x menej elektriny.

Dôležitým je tiež pomer ceny tepla z plynu a elektriny. Mal by sa perspektívne blížiť ku hodnote 2. Na Slovensku sa pohybuje okolo hodnoty 3. To znamená, že ak TČ má byť ekonomické, jeho energetická efektívnosť musí byť významne nad hodnotou 3, inak sa nedá preukázať ekonomická výhodnosť tepelného čerpadla.

Vzťah ceny tepla z plynu a elektriny vplýva na ekonomiku tepelného čerpadla.

Pomer ceny tepla z plynu a elektriny je dôležitý pre posudzovanie hospodárnosti výroby tepla elektrickým kotlom (EK), plynovým kotlom (PK) a tepelným čerpadlom (TČ).

Na obrázku je vidieť ceny elektriny a plynu v štátoch EÚ. Ceny elektriny a plynu podľa Eurostatu pre domácich zákazníkov 06/2014 (€/kWh). Porovnané sú Slovensko (červená elipsa) a Švédsko (zelená elipsa) ako príklad pre porozumenie rozdielnosti cien plynu a elektriny.

Švédsko má výrazne výhodnejšiu cenu elektriny. Slovensko má naopak výhodnejšiu cenu plynu a to podstatne nižšiu ako je priemer EÚ. Z grafu vyplýva výhodnosť PK na Slovensku a výhodnosť TČ vo Švédsku, kde prevádzkovanie PK je ekonomický nezmysel.

Atraktívnosť trhu na tepelné čerpadlá závisí od pomeru ceny tepla z elektriny a plynu. Fialovou farbou sú na mape Európy vyznačené krajiny s najhorším cenový pomerom (De Boer, 2020). Je vidieť, že najatraktívnejší trh na tepelné čerpadlá je severných krajinách s pomerom ceny tepla z elektrina plynu pod hodnotou 1.

Cenový pomer elektrina/plyn

Ceny elektriny podľa Eurostatu v EÚ. Spotrebitelia, čo sú odkázaní na elektrinu sú podľa grafu v ekonomickej nevýhode napr. v krajinách v Dánsku (DK), Belgicku (BE), Nemecku (DE)

Všetko o plyne

Slovensko má súčasnú cenu elektriny €/kWh nižšiu ako je EU priemer. V minulosti však cena elektriny na Slovensku patrila medzi najvyššie v EÚ a cena plynu medzi najnižšie a tým cenový pomer medzi teplom z elektriny teplom z plynu patril medzi najvyššie s EÚ. Tento pomer sa vďaka dotovaniu ceny elektriny štátom pri takmer rovnakej cene ZP v súčasnosti zlepšil. Dá sa očakávať, že ceny elektriny a plynu budú ďalej nepredvídateľne rásť.

Čo motivuje k výberu tepelného čerpadla napriek pomeru ceny tepla z plynu a elektriny

 • Ak na pozemok nie je privedený plyn
 • Zavedenie plynu je drahé a vyžaduje si čas
 • Ak sa chceme vyhnúť závislosti na plyne
 • Ak uprednostňujeme ekologické riešenia
 • Ak chceme posunúť budovu do vyššej energetickej triedy až do A0
 • Ak chceme nielen vykurovať, ale aj chladiť aktívne i pasívne
 • Ak chceme nízkoteplotne sálavo vykurovať a chladiť
 • Ak máme inštalované fotovoltaické panely a akumuláciu elektriny
 • Ak chceme využívať nárazovú lacnejšiu elektrinu z OZE
 • Ak chceme byť sebestační a nezávislí od zvyšujúcich sa fixných sadzieb
 • Ak chceme znížiť prevádzkové náklady (potenciál vo zvýšení prenájmov z fixných nákladov)
 • Ak chceme zvýšiť trhovú hodnotu domu alebo lepšie zhodnotiť peniaze v banke
 • Dotácie a dlhodobá ekonomická výhodnosť zhodnotenia vložených peňazí

Čo nemotivuje k výberu tepelného čerpadla je vysoký pomer ceny tepla z elektriny a plynu, výrazne vyšší ako 2,5

Obrázok pomeru ceny tepla z elektriny voči teplu z plynu na Slovensku, ktorý je na obrázku, platí pre:

 • VT elektriny v sadzbe DD5 (modrá čiara) je v rokoch 2016 -2023 nad hodnotou 3, čo znamená, že SPF TČ musí byť podstatne vyšší ako 3, aby sa mohli vypočítať ekonomické prínosy TČ.
 • NT elektriny v sadzbe DD5 (hnedá čiara) je v rokoch 2020 -2023 na hodnote 3, čo znamená, že SPF TČ musí byť vyšší ako hodnota 3, aby sa mohli vypočítať ekonomické prínosy TČ.
 • Elektrina v sadzbe DD2 (šedá čiara) je v rokoch 2020 -2023 nad hodnotou 3, čo znamená, že SPF TČ musí byť vyšší ako hodnota 3, aby sa mohli vypočítať ekonomické prínosy TČ.

Poznámka: Nie sú započítané fixné poplatky pre domácnosti, ktoré by pozíciu sadzby DD2 s nižšími fixnými poplatkami voči DD5 s vyššími fixnými poplatkami mierne zlepšili.

Pomer ceny tepla z plynu a elektriny so započítanými fixnými poplatkami sadzby DD2 a DD5 s pomerom VT/NT 20/80 pri spotrebe 5000 a 10000 kWhe

Na obrázku nižšie sú do pomeru ceny tepla z elektriny a plynu započítané fixné poplatky pre spotrebu elektriny 5000 a 10000 kWhe v sadzbe pre domácnosti DD2 a pre vykurovanie v sadzbe DD5, ktorá má vysokú a nízku tarifu VT a NT. Spotreba v sadzbe DD5 bola rozdelená do vysokej a nízkej tarify v pomere 20/80.

Obrázok ukazuje, že pri spotrebe 5000 kWhe ročne a pomere VT/NT 20/80 od roku 2017 prevádzka v sadzbe DD5 neprináša nižšie náklady na elektrinu voči použitiu sadzby DD2.

Výhodnosť sadzby DD5 určenej na vykurovanie tepelnými čerpadlami

Sadzby možné pre domácnosť s tepelným čerpadlom sú dve a to DD2 a DD5. Z predchádzajúcich výsledkov vyplýva, že DD5 sa oplatí (záleží od veľkosti ističa) pri 25A pri spotrebe 5000 kWhe a viac. Výsledky sa môžu líšiť podľa cenníkov dodávateľov elektriny. Do výpočtu môžu vstupovať aj HDO časy, v ktorých sa mnohé domácnosti nezvyknú obmedzovať a tak podiel vysokej tarify môže byť rôzny.

Väčšinou sa odblokuje bojler, tepelné čerpadlo, .., ale obvykle sa nečaká na NT na vysávanie, pranie, umývanie riadov, pozeranie televízora, žehlenie, klimatizovanie, atď.

Platí, čím vyššia spotreba elektriny v DD5 v NT, tým vyššie sú úspory voči DD2.

Existuje hranica spotreby elektriny, od ktorej bude sadzba DD5 ekonomická voči DD2. Hranica je daná vyššou fixnou sadzbou pre DD5. Úsporami s využitím nižšej sadzby variabilnej zložky v DD5 sa najskôr vykompenzujú vyššie fixné náklady a až potom ďalšou spotrebou elektriny v DD5 sa dosahujú úspory voči DD2.

Tepelné čerpadlo výhodnosť sadzby DD5 pri výrobe tepla 5000 kWht zníži, pretože spotrebuje približne 3x menej elektriny. V číslach to znamená zníženie úspory s cca 50 €/rok pri elektrickom vykurovaní na 8 €/rok pri vykurovaní tepelným čerpadlom.

Výhodnosť sadzby DD5 tepelné čerpadlo pri výrobe tepla 10000 kWht zníži tiež, keďže spotrebuje 3x menej elektriny. V číslach to znamená zníženie úspory z cca 140 €/rok pri elektrickom vykurovaní v roku 2023 na cca 50 €/rok pri vykurovaní tepelným čerpadlom.

Úspory vo výške 50 €/rok alebo 750 € za 15 rokov sú nízke v porovnaní s cenou inštalovaného split TČ vzduch/voda v hodnote nad 10 000 €.

Ceny plynu podľa Eurostatu v EÚ

Spotrebitelia, čo sú odkázaní na plyn sú podľa grafu v ekonomickej nevýhode v krajinách Švédsko (SE), Dánsko (DK), Holandsko (NL), Estónsko (EE), Česko (CZ), ...

Slovensko má súčasnú cenu plynu €/kWh nižšiu ako je EU priemer. V minulosti cena plynu na Slovensku patrila medzi najnižšie v EÚ a cena elektriny medzi najvyššie a tým cenový pomer medzi teplom z elektriny teplom z plynu patril medzi najvyššie v EÚ. Tento pomer sa vďaka dotovaniu ceny elektriny štátom pri takmer rovnakej cene ZP v súčasnosti zlepšil. Dá sa očakávať, že ceny elektriny a plynu budú ďalej nepredvídateľne rásť.

Dôležitým cieľom je tiež znižovanie pomeru ceny tepla z elektriny a plynu. Ten by mal byť perspektívne 2. Na Slovensku sa pohybuje v okolo hodnoty 3 a v severských krajinách pod hodnotou 1. To znamená, že ak má byť TČ pri súčasných cenách elektriny a plynu ekonomické, jeho energetická efektívnosť musí byť významne nad hodnotou 3, inak sa nedá preukázať ekonomická výhodnosť.

O SZ CHKT

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá reprezentuje 800 členov, 1500 certifikovaných firiem takmer 5000 odborníkov s osvedčením, s celkovým obratom 1 566 089 800 €, s 12 000 zamestnancami. Zabezpečuje vzdelávanie na chladivá a akreditované školenie pre inštalatérov tepelných čerpadiel

O SV IIR

Slovenský výbor pre spoluprácu s medzivládnou organizáciou - Inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži.

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT


Pozn.: Článok je názorovým príspevkom. Postoje prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X