Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Nadácia SPP prostredníctvom grantu „SPPravmeTo“ podporí ďalšie vzdelávacie projekty

Podpora bude určená pre inovatívne vzdelávanie takmer 14 000 detí, pedagógov a dobrovoľníkov.

Nadácia SPP prostredníctvom grantu „SPPravmeTo“ podporí tento rok sto inovatívnych vzdelávacích projektov

Ilustračné foto: Photudune

  • Aktuality |  19.11.2021 |  TS SPP / (ave)

Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu „SPPravmeTo“ podporí tento rok 100 projektov, ktoré prinášajú inovatívne a kreatívne metódy vzdelávania detí v rôznych častiach Slovenska.

Suma 110 000 eur bola prerozdelená medzi úspešných žiadateľov z radov základných a stredných škôl, umeleckých škôl a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi týchto vzdelávacích inštitúcií.

„V rámci grantu spájame tento rok ideovo obrovskú komunitu, spolu až 13 808 ľudí. Zatiaľ čo Nadácia SPP je finančným garantom, veríme, že 911 zapojených pedagógov a 1978 dobrovoľníkov, budú zasa odbornými garantmi toho, že projekty podporujúce osobnostný, ale i sociálny rozvoj detí a mládeže, ktoré sú úzko spojené s osvojením si kritického myslenia a zvládania rôznych životných situácií, budú úspešne zrealizované,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Hodnotiaca komisia detailne posúdila každý predložený projekt, a to nielen z pohľadu samotnej idey , ale aj možnosti jeho realizácie, časového plánu, či personálneho zabezpečenia.

Zelenú tak dostali nielen aktivity spojené so zatraktívnením vyučovacieho procesu, ale aj dobré nápady spojené s vytvorením rôznych diskusných klubov, krúžkov, či aktivity orientované na dobrovoľníctvo a pomoc sociálne znevýhodneným a zdravotne hendikepovaným ľuďom, ale aj zvieratkám v útulkoch.

„Súčasná doba prináša množstvo informácií. Mladí ľudia sú atakovaní množstvom správ a tlak na ich vedomosti sa zvyšuje. Myslíme si, že je dôležité, aby vedomosti a poznanie išli ruka v ruke so zodpovednosťou voči sebe, aj voči svojmu okoliu. Je dôležité vedieť informácie triediť, rozlišovať ich pravdivosť, dať im správnu prioritu. Zároveň by nám získané vedomosti mali umožniť pozitívne vplývať na dianie okolo nás. To je dôvod, prečo existuje grant „SPPravmeTo“ a prečo podporujeme posilňovanie vzťahových väzieb medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a blízkymi komunitami netradičnými formami vzdelávania,“ dodáva na záver správkyňa Nadácie SPP.

Zoznam podporených projektov z grantového programu „SPPravmeTo“ je dostupný na webovej stránke Nadácie SPP.

Nadácia SPP vznikla v roku 2002 a vo svojej verejnoprospešnej činnosti sa zameriava predovšetkým na podporu vzdelávania, ochranu kultúrneho dedičstva Slovenska, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, dobrovoľníctvo a podporu regiónov či ochranu zdravia.

Všetky informácie o podporených projektoch v rámci jednotlivých grantových programov sú verejne dostupné. Nadácia SPP je držiteľom certifikátu Asociácie firemných nadácií za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

O spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie.

SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest.

SPP sa, okrem dodávky energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám.

Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny výrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zdroj: SPP

SPP je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu

Vydali prvé zelené dlhopisy. EPH má za sebou veľkú emisiu

V rámci dlhopisového programu vydali dlhopisy za tri miliardy eur.

X
X
X
X