VSE
VSE
Belimo 2

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

EXKLUZÍVNE. Prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 o podpore OZE a VÚKV

redakcia (ilustračné)

Červenou farbou sú vyznačené časti, ktoré vláda zrušila, modrou tie, ktoré doplnila. Zelenou farbou je doplnený vysvetľovací komentár MH SR z osobitnej časti dôvodovej správy.


Čl. I

...

§ 2 Základné pojmy

...

(3) Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie

a) technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba elektriny v zariadení výrobcu elektriny, a spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
Komentár Vlády SR: Ustanovenie upresňuje pojem ,,technologická vlastná spotreba elektriny“, ktorou je znížený doplatok v súlade s § 4 ods. 1 písm. c), a to podľa § 2 písm. v) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov.

b) elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá výrobcom elektriny vrátane technologickej vlastnej spotreby elektriny,

c) zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou,

d) celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny, ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,
Komentár Vlády SR: Ustanovenie upresňuje hodnotu inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.

e) časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia výrobcu elektriny alebo kedy bola úspešne vykonaná funkčná skúška pripojenia zariadenia výrobcu elektriny do sústavy (ďalej len "funkčná skúška") podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr,
Komentár Vlády SR: Ustanovenie upresňuje doklad preukazujúci čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.

f) spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom výroby elektriny na území Slovenskej republiky, vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny,

g) účelne využitou elektrinou v mieste výroby spotreba elektriny výrobcom elektriny, ktorý nie je pripojený k distribučnej sústave a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy, a ktorá pokrýva dopyt, ktorý by bol uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inou výrobou,
Komentár Vlády SR: Ustanovenie upresňuje výrobu elektriny v ostrovnej prevádzke, ktorá je nesprávne zamieňaná s výrobou elektriny pre vlastné využitie v zariadení výrobcu elektriny pripojeného k distribučnej sústave.

h) diaľkovým zásobovaním teplom distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie priestorov alebo procesov,

i) diaľkovým zásobovaním chladom distribúcia tepelnej energie vo forme vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na ochladzovanie priestorov alebo procesov.

j) časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, kedy bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu.
Dopĺňa sa definícia pojmu času uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky.

...

§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny

(1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje

a) prednostným
1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do regionálnej distribučnej sústavy, 4)
2. prístupom do sústavy, 5)
3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny, 6)

b) odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy7) za cenu elektriny na straty,
Komentár Vlády SR: Ustanovenie upravuje spôsob odberu elektriny za cenu na straty, ak výrobca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej distribučnej sústavy, v doterajšej praxi je v mnohých prípadoch nemožné právo dodávky elektriny za cenu na straty uskutočniť vzhľadom na všeobecnú platnosť právnych predpisov pre oblasť vysporiadania odchýlky resp. prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.

X
X
X
X