Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Ako postupovať pri výbere budúceho dodávateľa na zariadenie OZE pri výzve z Plánu obnovy

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v júlovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/07 a približuje postupy, ktoré žiadateľ o dotáciu musí vykonať pred podaním žiadosti o príspevok z Plánu obnovy.

Ako postupovať pri výbere budúceho dodávateľa na zariadenie OZE pri výzve z Plánu obnovy

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.07.2022 |  JUDr. Katarína Majtásová

Prvá výzva na predkladanie žiadostí o príspevok na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov z Plánu obnovy (ďalej len „výzva“) s alokáciou 18 mil. EUR bola zverejnená Ministerstvom hospodárstva SR („MH SR“)1.

Pri výbere budúceho dodávateľa alebo subdodávateľa musia záujemcovia postupovať podľa novej Príručky MH SR k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty implementované v rámci Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „príručka“)2.

Osoby, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi, pokiaľ obstarávajú tovary a získali na realizáciu svojej podnikateľskej činnosti dotáciu viac ako 50 % finančných prostriedkov (tzv. dotované osoby), nemajú od 31. 3. 2022 povinnosť postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania. V zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní3 boli dotované osoby vyňaté z veľkej časti spod zákona o verejnom obstarávaní.

Pravidlá podľa príručky MH SR

Napriek tomu však MH SR zaviedlo pri projektoch financovaných z Plánu obnovy vlastné pravidlá pre obstarávanie na základe príručky. Príručka upresňuje postup pre podnikateľov, ktorí nemusia uskutočniť verejné obstarávanie. Títo podnikatelia, ktorí môžu byť budúcimi prijímateľmi príspevku, musia dodržať určené postupy a požiadavky podľa príručky. Uvedené postupy majú slúžiť účelu overenia hospodárnosti výdavkov. 

IPESOFT

Postup podľa príručky stanovuje pravidlá pre prijímateľa, ktoré pozostávajú z týchto krokov pred podaním žiadosti o príspevok:

a) Príprava opisu predmetu zákazky,

b) Prieskum trhu alebo zabezpečenie odborného alebo znaleckého posudku,

c) Predloženie dokumentácie na kontrolu a kontrola obstarávania zo strany MH SR.

Dôležitým bodom je postup prieskumu trhu, na základe ktorého prijímateľ pripraví svoju žiadosť a vyčísli výšku investície, ako aj žiadaného príspevku. Celý proces sa musí uskutočniť podľa príručky a vzorov k nej (výzva, záznam z prieskumu trhu, čestné vyhlásenie).

Prieskum trhu pozostáva z týchto krokov:

1) Stanovenie navrhovanej zmluvnej ceny alebo predpokladanej hodnoty zákazky.

2) Stanovenie podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3) Identifikácia minimálne troch potencionálnych dodávateľov prostredníctvom vyhľadania na internete alebo priamym oslovením známych dodávateľov.

4) Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potencionálnym dodávateľom s cieľom získať ich cenové ponuky. Minimálna lehota na predkladanie ponúk dodávateľov je 10 pracovných dní.

5) Vyhodnotenie ponúk, ak boli doručené aspoň dve ponuky. V prípade doručenia len jednej ponuky, vykonanie internetového prieskumu, ktorým sa nahradia chýbajúce ponuky.

6) Hodnota stavebných prác bude určená podľa rozpočtu stavby vypracovaného a overeného autorizovanou osobou (napr. architekt, stavebný inžinier).

7) Príprava objednávky na tovar.

Tento proces podľa kapitoly 3 príručky si môže uchádzač zabezpečiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Postup obstarávania bude zo strany MH SR kontrolovaný v neskoršom štádiu, ktorý nasleduje po podpise a po nadobudnutí účinnosti zmluvy s úspešným dodávateľom.

Prijímateľ sa musí v čestnom vyhlásení zaručiť voči MH SR, že celý postup obstarávania vykonal v súlade s danými pravidlami a že na kontrolu predloží kompletnú dokumentáciu.

Pri zadávaní zákazky je potrebné sa vyhnúť konfliktu záujmov a kolúznemu správaniu v obstarávaní. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh obstarávania a má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s obstarávaním. Konflikt záujmov môže nastať napríklad v prípadoch:

  • Zainteresovaná osoba sa podieľa na príprave alebo realizácii obstarávania, zabezpečuje proces obstarávania a vyhodnotenie ponúk, podieľa sa na vypracovaní opisu predmetu zákazky, návrhu podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk a zmluvných podmienok.Zainteresovanou osobou môžu byť aj zamestnanci obstarávateľa podieľajúci sa na vyššie uvedených činnostiach, ako aj tretie osoby, ktoré externe zabezpečujú podporné činnosti (napr. prípravu podkladov, projektovú štúdiu, projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu atď.).
  • Medzi členom štatutárneho orgánu úspešného uchádzača a členom štatutárneho orgánu obstarávateľa existuje určitá forma prepojenosti alebo spolupráce na iných projektoch.

Kolúzne správanie v obstarávaní4 znamená určitú protisúťažnú formu spolupráce medzi uchádzačmi v obstarávaní, osobami zapojenými do procesu obstarávania, ďalšími aktérmi a prijímateľom. Napríklad môže ísť o situácie:

  • dohody o cenách,
  • dohody o víťaznej ponuke.

Na záver dodávame, že cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní5 bolo odstrániť v prípade tzv. dotovaných subjektov pri nadlimitnom verejnom obstarávaní národný goldplating, čo znamená národnú úpravu nad rámec toho, čo vyžaduje legislatíva EÚ a zosúladiť slovenskú legislatívu s úpravou čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní. MH SR však príručkou stanovilo vlastné pravidlá.

Pre úplnosť dodávame, že aj subjekty, ktoré sú verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi, musia taktiež postupovať podľa príručky, aj keď sa na nich už vzťahujú pravidlá zákona o verejnom obstarávaní.

V praxi môže prísť k interpretačným problémom, napr. ako vykladať pojmy, ktoré príručka používa, ale nie sú dostatočne definované (napríklad pojem zainteresovanej osoby).

Tu si dovoľujeme poznamenať, že príručka nemá výkladové pravidlá, dôvodovú správu, judikatúru ani odborné komentáre, o ktoré by sa pri nejasnosti v interpretácii pravidiel dalo oprieť, takže jej uplatnenie a výklad bude závisieť len od posúdenia MH SR.


1 Výzva je otvorená do 12. 7. 2022 a zverejnená na webovom sídle: Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie | Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev | Plán obnovy | Podpora podnikateľov | MHSR (gov.sk)
2 Príručka bola vydaná MH SR dňa 12. 5. 2022 a je zverejnená na webstránke MH SR: Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov | Dokumenty | Plán obnovy | Podpora podnikateľov | MHSR
3 Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
4 § 4 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 Zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

JUDr. Katarína Majtásová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Ak bude možné zdieľať elektrinu, ktorá je lacnejšia ako dodávka zo siete, aj na Slovensku vzniknú stovky energetických spoločenstiev, myslí si riaditeľ SAPI.

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Je to jeden z najväčších počinov v ére moderného slovenského teplárenstva, hovorí odborník.

Neplatí, že ruský plyn je zázračne lacný. Aj Gazprom si účtuje podľa ceny na burze

Neplatí, že ruský plyn je zázračne lacný. Aj Gazprom si účtuje podľa ceny na burze

Zo Slovenska každý mesiac smerujú do Ruska stovky miliónov eur. Hlavnú časť tvoria dovozy surovín.