Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako je to s odvodom z nadmerných príjmov v energetike? (PRÁVNY POHĽAD)

Odvod z nadmerných príjmov bol zavedený novelou zákona o energetike zákonom č. 433/2022 Z. z. účinným od 8. 12. 2022. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v marcovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 2023/01.

Ako je to s odvodom z nadmerných príjmov v energetike? (PRÁVNY POHĽAD)

Foto: Depositphotos

Odvod z nadmerných príjmov (ďalej aj len „odvod“), ktorý je z procesného hľadiska spravovaný ako daň, má dočasný charakter2 a týka sa výrobcov elektriny z inframarginálnych zdrojov3.

Schválením odvodu sa zabezpečila čiastočná implementácia nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Platiteľom odvodu sú tuzemské aj zahraničné fyzické a právnické osoby vyrábajúce na území SR elektrinu na základe povolenia alebo splnenia oznamovacej povinnosti, ale aj osoby, ktoré elektrinu na území SR nakupujú a predávajú na základe povolenia na dodávku elektriny, sú priamo alebo nepriamo prepojené s výrobcom elektriny a zároveň dodávajú elektrinu vyrobenú výrobcom na veľkoobchodný trh s elektrinou. Platí, že povinnosť platiť odvod vzniká len poslednému článku prepojených osôb, ktorý dodáva túto energiu na veľkoobchodný trh.4

Zároveň platiteľ odvodu, ktorý vyrobil elektrinu následne dodanú na veľkoobchodný trh s elektrinou iným platiteľom odvodu, ktorý je s ním priamo alebo nepriamo prepojený, ručí za odvod z nadmerných príjmov alebo preddavok k tomuto odvodu hradený platiteľom odvodu, ktorý dodal túto elektrinu na veľkoobchodný trh s elektrinou.5

Z odvodovej povinnosti sú vyňatí

(i) výrobcovia elektrickej energie v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 0,9 MW vrátane;

(ii) výrobcovia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ktorí si uplatňujú podporu doplatkom, zároveň si uplatňujú podporu výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny pre toto zariadenie,

(iii) výrobcovia elektrickej energie vyrobenej v prečerpávacích vodných elektrárňach a 

(iv) výrobcovia elektriny vyrobenej z biometánu6.

Podľa Nariadenia EÚ členské štáty majú zabezpečiť, aby sa strop trhových príjmov vzťahoval na všetky trhové príjmy výrobcov a v relevantných prípadoch aj sprostredkovateľov, ktorí sa zapájajú do veľkoobchodných trhov s elektrinou v mene výrobcov.7

Zároveň v súlade s Nariadením EÚ sa strop trhových príjmov nevzťahuje na výrobcov, ktorých príjmy za MWh vyrobenej elektriny už sú obmedzené v dôsledku vnútroštátnych opatrení alebo opatrení zo strany orgánov verejnej moci.8 SR sa rozhodla zdaniť subjekty, ktoré si uplatňujú podporu doplatkom, ale neuplatňujú si podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

Naopak, subjekty, ktoré si uplatňujú podporu doplatkom, podporu výkupom elektriny za ceny vykupovanej elektriny a podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku, z povinnosti platiť odvod vylúčila.

Odvod predstavuje 90 % nadmerného príjmu, pričom nadmerným príjmom sa rozumie kladný rozdiel medzi trhovým príjmom a stropom trhového príjmu. Strop trhového príjmu sa určí buď spôsobom uvedeným v zákone o energetike (pre subjekty, ktoré si uplatňujú podporu doplatkom a zároveň si neuplatňujú podporu vo forme prevzatia zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny), alebo vyplýva z Nariadenia vlády SR č. 38/2023 Z. z.9, ktoré podrobne stanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu.

Rozhodujúce sú pritom trhové príjmy z predaja elektriny vyrobenej na území Slovenskej republiky a dodanej do sústavy. Do výpočtu nadmerných príjmov sú zahrnuté predaje a nákupy elektriny s fyzickou dodávkou elektriny aj bez fyzickej dodávky elektriny.

Platiteľ odvodu je povinný podať oznámenie o odvode z nadmerných príjmov a odvod zaplatiť za jednotlivé odvodové obdobia do 25. kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí odvodového obdobia. Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov je povinný podať aj platiteľ odvodu, ktorému nevznikla v odvodovom období povinnosť na úhradu odvodu. Oznámenie o odvode z nadmerných príjmov sa považuje za daňové priznanie podľa Daňového poriadku.10

Prvé odvodové obdobie sa začína dňom nasledujúcim po dni účinnosti Nariadenia 38/2023, t. j. dňom 4. 2. 202311. Platiteľ odvodu z nadmerných príjmov je teda povinný prvýkrát podať oznámenie o odvode z nadmerných príjmov a odvod z nadmerných príjmov zaplatiť za mesiac február 2023, a to najneskôr do 25. 3. 2023.

Nariadením 38/2023 boli zároveň stanovené pevné ceny elektriny na stanovenie stropu trhového príjmu na rok 2023 pre výrobcov vyrábajúcich elektrinu z bioplynu, biomasy alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla zo spaľovania inframarginálnych zdrojov, ktorých pevná cena elektriny uvedená vo vykonateľnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je nižšia ako hodnota stropu trhového príjmu uvedená v § 2 Nariadenia 38/2023 znížená o 8 eur na MWh.

V súvislosti so zavedením odvodu z nadmerných príjmov si dovoľujeme poukázať aj na schválenie Nariadenia vlády č. 39/2023 Z.z., ktorým vláda SR stanovila pre rok 2023 pevné ceny elektriny na stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou pre výrobcov nachádzajúcich sa v povinnom výkupe.

Vláda SR uplatnila rozdielny prístup k výrobcom vyrábajúcim elektrinu z OZE a hnedého uhlia nachádzajúcim sa v povinnom výkupe oproti výrobcom, ktorí z povinného výkupu vystúpili, pričom nijako neodôvodnila, prečo výrobcom nachádzajúcim sa v povinnom výkupe na rok 2023 zvýšila pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny a výrobcom, ktorí z povinného výkupu vystúpili, pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny nezvýšila. Výrobcovia elektriny nachádzajúci sa v povinnom výkupe sú teda jednak oslobodení z platenia odvodu z nadmerných príjmov z predaja elektriny a zároveň im bola na rok 2023 zvýšená pevná cena elektriny pre stanovenie podpory oproti cene stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.


1 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“)
2 Podľa zákona o energetike odvodovými obdobiami sú jednotlivé kalendárne mesiace v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2024, hoci Nariadenie EÚ hovorí o časovom obmedzení uplatniteľnosti článku 6, 7 a 8 Nariadenia EÚ do 30. 6. 2023.
3 obnoviteľné zdroje energie, jadrová energia a hnedé uhlie
4 Dôvodová správa k 25d zákona o energetike
5 § 25d ods. 2 zákona o energetike
6 Biometán považuje Nariadenie EÚ za zdroj energie nahrádzajúci zemný plyn.
7 Čl. 6 ods. 2 Nariadenia EÚ
8 Čl. 7 ods. 2 Nariadenia EÚ
9 Nariadenie vlády SR č. 38/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „Nariadenie 38/2023“)
10 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11 Nariadenie 38/2023 nadobudlo účinnosť dňa 3. 2. 2023.

Mgr. Sylvia Berová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako zabránené emisie prispejú k dekarbonizácii. Analýza na Slovensku zmapovala tri oblasti

Ako zabránené emisie prispejú k dekarbonizácii. Analýza na Slovensku zmapovala tri oblasti

Slovensko môže ku klimatickej neutralite posunúť energetické zhodnocovanie odpadov, využívanie geotermálnej energie aj rozvoj zelenej infraštruktúry, ukazuje analýza.

Názor. Cenový pomer elektriny a plynu sa zlepšil. Ako je to s tarifami pri tepelných čerpadlách?

Názor. Cenový pomer elektriny a plynu sa zlepšil. Ako je to s tarifami pri tepelných čerpadlách?

Čím vyššia spotreba elektriny v nízkej tarife (NT) DD5, tým vyššie sú úspory voči sadzbe DD2, píše doc. Peter Tomlein.

Ján Karaba: Vyššie ceny energií zastavili politický hon na obnoviteľné zdroje

Ján Karaba: Vyššie ceny energií zastavili politický hon na obnoviteľné zdroje

Hoci podiel obnoviteľných zdrojov sa za desať rokov výraznejšie nezmenil, aspoň prístup distribučiek je iný, hodnotí vývoj odvetvia riaditeľ SAPI.