INNOGY
INNOGY
INNOGY

Vyúčtovanie nákladov na teplo. Čo by ste mali vedieť?

Ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok musí byť vlastníkom bytov dodané do 31. mája.

rozpočítavanie tepla

Foto: Fotolia

Správcovské spoločnosti a spoločenstvá vlastníkov bytov v najbližších týždňoch budú spracovávať podklady pre ročné zúčtovanie, do ktorých patria údaje a náklady na prevádzku bytových domov. Najvyššou položkou vo vyúčtovaní býva zvyčajne náklad na teplo. Môže sa vyšplhať na tretinu až polovicu celkových nákladov na byt.

Ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok musí byť v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predložené vlastníkom bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka.

Ako čítať vyúčtovanie za teplo na vykurovanie?

Vo väčšine bytových domov na Slovensku sa náklady na teplo rozúčtovávajú na základe odčítaných údajov nameraných na pomerových rozdeľovačoch tepla alebo meračoch tepla. Celkové náklady na teplo v bytovom dome sa rozdeľujú medzi konečných užívateľov na dve zložky – základnú a spotrebnú.

Pomer jednotlivých zložiek je určený vyhláškou, ale tá dáva aj možnosť, aby si vlastníci bytov iný pomer odsúhlasili na domovej schôdzi.

  • Základná zložka predstavuje náklady za spotrebované teplo rozpočítané na plochu bytu či nebytového priestoru. Pokrýva tiež fixné náklady na pohotovostný výkon vykurovacej sústavy, prestupy tepla, tepelné straty a vykurovanie spoločných priestorov domu.

  • Spotrebná zložka zahŕňa náklady na teplo, ktoré sú vypočítané na základe údajov odčítaných z meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré zobrazujú spotrebu tepla pre konkrétnu bytovú jednotku. Výšku spotrebnej zložky môže užívateľ bytu ovplyvniť reguláciou teploty v byte.

INNOGY

Aký je ideálny model pomer základnej (ZZ) a spotrebnej zložky (SZ)?

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok a metodiku na rozpočítavane tepla na vykurovanie definuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2017. Vyhláška odporúča pomer 60 % ZZ a 40 % SS.

Odborníci zo spoločnosti ista Slovakia, ktorá poskytuje služby rozpočítania nákladov spojených s s užívaním nehnuteľností pre viac ako 120 000 slovenských domácností, uvádzajú tieto najčastejšie používané pomery základnej a spotrebnej zložky v praxi:

  • Najčastejšie využívaný 30 % ZZ a 70 % SZ

  • Často využívaný 40 % ZZ ku 60 % SZ

  • Menej využívaný 60 % ZZ ku 40 % SZ

  • Najmenej využívaný 50 % ZZ ku 50 % SZ.


„Vo všeobecnosti odporúčame nastavenie pomeru základnej a spotrebnej zložky 60/40. Ideálne je však postupovať na základe odborného posudku tepelnoizolačných vlastností a konštrukcie objektu, a v neposlednom rade odporúčame zohľadniť aj spotrebiteľské správanie užívateľov bytov. Pokiaľ sa chcú vlastníci dohodnúť na inom pomere je potrebné, aby si zmenu odsúhlasili v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Nový pomer si budú môcť uplatniť až vo vyúčtovaní za nasledujúci rok,“ uvádza Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia.

regulátor tepla

Čo zobrazujú údaje na pomerových rozdeľovačoch tela?

Pomerové rozdeľovače tepla nie sú určeným meradlom. Prístroje vyhodnocujú rozdiel teplôt medzi povrchom vykurovacieho telesa a teplotou okolitého priestoru.

K určeniu ceny za nameraný údaj ( tzv. dielik) je potrebné poznať odpočty z pomerových rozdeľovačov tepla namontovaných v dome a celkové náklady bytového domu vyfakturované dodávateľom tepla.

Cena za dielik sa určí ako podiel celkových nákladov v eurách a celkového počtu dielikov v objekte.

U elektronických prístrojov, ktoré sú presnejšie, sa ročný súhrn nameraných hodnôt zobrazuje v stovkách až tisíckach dielikov, pričom u odparovacích prístrojov je to len v jednotkách či desiatkach.

Neodčítané byty sa vyúčtujú v zmysle vyhlášky náhradnou spotrebou.

„Metodika rozpočítavania sa riadi legislatívou. Zásadné rozhodnutie, akým je určenie pomeru základnej a spotrebnej zložky ostáva na vlastníkoch. Cieľom pomerového merania je spravodlivejšie rozdelenie nákladov medzi všetkých užívateľov v bytovom dome a malo by slúžiť hlavne spotrebiteľom, ktorí využívajú energie efektívne, vykurujú primerane svojim potrebám a naopak znevýhodniť tých, ktorí sa úmyselne nechávajú vykurovať od susedov, prípadne teplom plytvajú,“ dodáva manažérka oddelenia rozúčtovania spoločnosti ista Slovakia, Sylvia Martinkovičová.

Odčítaná hodnota z pomerového rozdeľovača tepla sa prepočítava koeficientmi, ktoré zohľadňujú výkon vykurovacieho telesa a koeficient prestupu tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač tepla.

Stanovenie týchto koeficientov závisí od rozmerov, konštrukcie, typu a spôsobu zapojenia vykurovacieho telesa, a taktiež typu pomerového rozdeľovača tepla, ktorý je namontovaný na radiátore v presne definovanej polohe.

Ďalším dôležitým koeficientom je poloha miestnosti v objekte. Zohľadňuje znevýhodnenú polohu miestnosti napr. pod strechou, nad terénom, krajné, severné, západné a podobne.

Nová vyhláška

V roku 2017 začala platiť nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z.z., ktorá nadobudla platnosť od 1. januára 2017. Vyhláška ustanovuje teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a pravidlá rozpočítavania množstva tepla.

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania sa rozdelia tak, ako ostatné roky, na základnú zložku a spotrebnú zložku. Zásadnou zmenou v pravidlách rozpočítavania je navýšenie základnej zložky z 10 % na 20 %, spotrebnú zložku tvorí 80 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.

Slováci vykurujú viac ako je v Európe štandard

V slovenských domácnostiach bežne nameriame až o štyri stupne viac ako je európsky štandard. Vyplýva to z interného prieskumu spoločnosti ista Slovakia, ktorá zrealizovala odpočty údajov o spotrebe tepla pre viac ako 110 000 domácností.

Jednoduchým opatrením, ako môže užívateľ nehnuteľnosti ušetriť až 6 % energie, je zníženie teploty v interiéry o 1 stupeň Celzia. Zachovanie tepelnej pohody je do veľkej miery ovplyvnené aj vlhkosťou vzduchu.

Prečítajte si viac opatrení na úsporu tepla.


Mohlo by vás zaujímať

V Košiciach vzniklo nové inteligentné laboratórium

V Košiciach vzniklo nové inteligentné laboratórium

Východoslovenská distribučná v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach uviedla v priestoroch Katedry elektroenergetiky do prevádzky nové testovacie laboratórium – Smart Industry Lab (SIL), modelujúce distribučnú sústavu nízkeho napätia.

Tipy a triky kedy a ako správne čistiť klimatizačnú jednotku

Tipy a triky kedy a ako správne čistiť klimatizačnú jednotku

Vzduchotechnické zariadenie bez nečistôt prispieva k optimálnemu fungovaniu HVAC systému. Aké znaky signalizujú potrebu údržby klimatizácie?

Pozvánka na kurz: Manažér pre energetiku 2019

Pozvánka na kurz: Manažér pre energetiku 2019

SNOPK štartuje v apríli 2019 piaty ročník kurzu Manažér pre energetiku - European EnergyManager. Kurz pozostávajúci zo 6 vyučovacích blokov a vypracovania projektovej práce, bude ukončený písomnou skúškou a obhajobou projektu v novembri 2019.