Eversheds Sutherland
VSDS
INNOGY

Ústavný súd sa bude opäť zaoberať ústavnosťou odňatia podpory

Okresný súd Košice podal ďalší návrh.

podpora

Foto: Fotolia

Aj napriek tomu, že nálezom zo dňa 22. 3. 2017 pod sp. zn. PL. ÚS 50/2015 Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu § 4 ods. 3 Zákona č. 309/2009 o OZEÚstavou a Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Okresný súd Košice I doručil dňa 30. 3. 2017 na Ústavný súd ďalší návrh na vyslovenie nesúladu § 4 ods. 3 Zákona o OZE s Ústavou a Dohovorom.

Podľa zákona č. 38/1993 o organizácii Ústavného súdu môže Ústavný súd odmietnuť návrh, ktorý sa týka veci, o ktorej Ústavný súd už rozhodol.

Je však otázne, či je táto podmienka pri novom návrhu Okresného súdu Košice I splnená, keďže tento návrh je širší ako pôvodný návrh skupiny poslancov.

Podľa návrhu Okresného súdu Košice I je ustanovenie § 4 ods. 3 Zákona o OZE taktiež v rozpore s článkom 6 Dohovoru, ktorým skupina poslancov v pôvodnom návrhu neargumentuje.

Čo hovorí zákon o podpore OZE?

§ 4 odst. 3

(3) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosti podľa odseku 2, si nemôže na elektrinu vyrobenú v danom zariadení na výrobu elektriny uplatniť právo podľa odseku 1 písm. b) a c) na nasledujúci kalendárny rok.

Čo hovorí článok 6 Dohovoru?

Čl.6 - Právo na spravodlivé súdne konanie

1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Rozsudok musí byť vyhlásený verejne, ale tlač a verejnosť môžu byť vylúčené buď po dobu celého, alebo časti procesu v záujme mravnosti, verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti v demokratickej spoločnosti, alebo keď to vyžadujú záujmy maloletých alebo ochrana súkromného života účastníkov alebo, v rozsahu považovanom súdom za úplne nevyhnutný, pokiaľ by, vzhľadom na osobitné okolnosti, verejnosť konania mohla byť na ujmu záujmom spoločnosti.

2. Každý, kto je obvinený z trestného činu, a považuje za nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom.

3. Každý, kto je obvinený z trestného činu má tieto minimálne práva:

a) byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia proti nemu;

b) mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby;

c) obhajovať sa osobne alebo pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá prostriedky na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti vyžadujú;

d) vyslúchať alebo dať vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch svedkov vo svoj prospech za rovnakých podmienok, ako svedkov proti sebe;

e) mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí.

Je otázne, či je možné toto konanie považovať za druhú šancu pre výrobcov elektriny, keďže Ústavný súd by musel zmeniť názor na časť svojich argumentov, na základe ktorých bol zamietnutý pôvodný návrh skupiny poslancov.

Taktiež je otázne, ako sa k tomuto novému konaniu pred Ústavným súdom postavia všeobecné súdy, ktoré by v danom prípade mali podľa ustanovenia § 162 ods. 1 Zákona č. 160/2015 - Civilného sporového poriadku, prerušiť prebiehajúce konania o nároku na podporu a počkať na rozhodnutie Ústavného súdu.

Mgr. Mária Sadloňová
Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o.

(tabuľka - redakcia)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Stĺpček. Je jadrová energia nebezpečná? Odlišujme mýty od faktov

Stĺpček. Je jadrová energia nebezpečná? Odlišujme mýty od faktov

Nemecká protijadrová stratégia má vplyv na viac ako tisíc predčasných úmrtí ročne.

Tepelné čerpadlá posúvajú budovy do kategórie A0

Tepelné čerpadlá posúvajú budovy do kategórie A0

Pomer vyrobenej a spotrebovanej energie v budove sa počas roka mení. Najpresnejšie vie potrebu energií vyjadriť hodinová metóda, ktorá ju presnejšie vypočíta a tiež rozlíši, či ide o potrebu chladenia alebo vykurovania.

Má zelená regionálna energetika na Slovensku zmysel a je udržateľná?

Má zelená regionálna energetika na Slovensku zmysel a je udržateľná?

Kľúčom k rozvoju regionálnych energetických centier je dostatok kvalitných ľudí. To môže byť na Slovensku problém.