Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako dokáže správca budovy znížiť spotrebu a náklady na energie? Mapovali sme možnosti

Viaceré opatrenia sa dajú zrealizovať rýchlo a efekt môžu priniesť už v najbližšej vykurovacej sezóne.

energie

Foto: Energie-portal.sk

Prudký nárast cien energií a s ňou spojené zvyšovanie nákladov na vykurovanie je veľkou výzvou pre každého správcu budovy. Zatiaľ čo štát hľadá riešenia, ako stlmiť nárast cien pre odberateľov v domácnostiach, bytové družstvá a výrobcovia tepla upozorňujú, že k plynu so zvýhodnenou cenou sa v praxi nedostanú všetci.

Aké sú možnosti správcov pri znižovaní nákladov na vykurovanie a elektrinu? Ktoré opatrenia sa dajú zrealizovať ešte pred zimou? A aké úspory môžu jednotlivé kroky priniesť? Zisťovali sme, čo o možnostiach správcov hovoria odborníci a aké odporúčania má pre nich štát.

V článku sa dozviete:

  • koľko tepla ušetrí zateplenie a aká časť bytov už je zateplená,
  • ako sa dá ďalej šetriť v dome, ktorý bol zateplený,
  • čo môže priniesť práca s dátami a aké výhody má diaľkové meranie,
  • aké rady dáva správcom budov štát.

Zateplenie domu je kľúčové

Profesorka Zuzana Sternová, ktorá vedie Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) a zároveň je predsedníčkou občianskeho Združenia pre zatepľovanie budov vysvetľuje (OZ ZPZ), vysvetľuje, že TSÚS sa venuje znižovaniu potreby energie v budovách od začiatku 90. rokov, kedy uplatňovanie rôznych úsporných opatrení overovali na pilotných a demonštračných projektoch. Výsledkom jedného z nich, projektu hĺbkovej obnovy bytového domu na Ulici P. Horova v Bratislave, bola úspora 74 % energie na vykurovanie.

„Výsledky sa uplatnili v návrhu technických noriem a legislatívnych predpisov,“ priblížila prof. Sternová pre Energie-portal.sk. V súčasnosti je podľa jej slov potrebné zabezpečiť obnovu bytového domu v rozsahu hĺbkovej obnovy správne navrhnutými postupnými krokmi. Najskôr v rozsahu „významnej obnovy,“ čo sa týka obalu budovy, a to od výmeny otvorových výplní so zabezpečením spätného získavania tepla, teda rekuperácie, až po zabudovanie regulácie v miestnostiach budovy s uplatnením útlmu počas neprítomnosti osôb a v noci.

„Dôležité je šetrenie teplou vodou, mať kvalitné batérie a uskutočniť odber iba v čase potreby,“ pokračuje prof. Sternová. „Po uskutočnení významnej obnovy treba uskutočniť zásahy do systémov technického zabezpečenia budovy, vrátane vybudovania malej fotovoltickej elektrárne.“

Ako predsedníčka OZ ZPZ prof. Sternová zároveň dodáva, že združenie, ktorého členmi sú najmä výrobcovia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a výrobcovia komponentov ETICS, podporuje procesy spracovania technických noriem (napríklad STN 73 2901, STN 73 2902, STN 73 0802/Z3) či vydávanie Technických informácií (TI). 

VSE

„Technické informácie poskytujú podrobné riešenia detailov ETICS, ale aj ich stykov s okolitými konštrukciami, riešenia detailov obnovy balkónov a lodžií a tak ďalej. Sú technickými pomôckami pre projektantov a najmä zhotoviteľov ETICS,“ uviedla Z. Sternová.

Z výsledkov analýz OZ ZPZ podľa jej slov vyplýva, že od roku 1992 do roku 2020 bolo na Slovensku s uplatnením ETICS obnovených 661 889 bytov, čo predstavuje približne 71 % bytov postavených do roku 1992.

Foto: Energie-portal.sk

„Významnou obnovou bytového domu, ktorej dôležitou súčasťou je uplatnenie ETICS, sa môže dosiahnuť úspora energie na vykurovanie 60 % a viac, a to v závislosti kvalite vykonanej obnovy a rozsahu uplatnených opatrení. Zabudovávať v ETICS by sa mali tepelné izolácie v hrúbkach 120 až 200 mm hrúbky, podľa druhu tepelnej izolácie,“ podotkla prof. Sternová.

Domy, ktoré prešli zateplením, by sa podľa odborníčky v ďalšom kroku mali zamerať na tienenie. „V súčasnosti by sa do tepelnoizolačných systémov mali zabudovávať, s ohľadom na zlepšenie tepelnej pohody v lete, tieniace zariadenia ako žalúzie a rolety,“ uzavrela prof. Sternová. 

IPESOFT

Úspory prinesie práca s dátami

Podľa Ing. Jozefa Ilčíka, konateľa spoločnosti Perfect Home, ktorá sa zaoberá odhaľovaním únikov tepla prostredníctvom termovízie, by vlastníci a správcovia budov mali k stavebným zásahom pristupovať na základe konkrétnych dát. Zdôrazňuje, že ku každej budove treba pristupovať individuálne.

„V praxi sa stretávame s veľkou variabilitou energetických strát, naivnými pokusmi o šetrenie a nesprávnymi opravami. Marketingové kampane alebo laické názory na tému zatepľovanie, či šetrenie energiami nikdy nedosiahnu úroveň odborných meraní,“ upozorňuje J. Ilčík. 

Zdroj: www.kvalitnatermovizia.sk

Prvým krokom pri hľadaní možností úspor by podľa neho mala byť termovízna diagnostika. Vykonávať by ju mal špecializovaný inžinier, ktorý dokáže správne vyhodnotiť infračervený nález. Ďalším dôležitým pravidlom je, merací prístroj používaný pri vyhotovovaní termogramov, teda snímok, by mal mať citlivosť na úrovni najviac 60 mK. Inak hrozí riziko interpretačného omylu.

„Termogramy poskytnú fyzikálny dôkaz o stratách tepla vedením, vetraním, upozornia na poruchy fasád, striech, pivničných priestorov. Zároveň pomáhajú eliminovať rôznorodosť názorov na schôdzach vlastníkov a objasnia aj príčiny tvorby plesní, zdroje zatekania či „pocity chladu“ obyvateľov,“ vysvetlil J. Ilčík.

Dáta však nie sú pri hľadaní možností úspor dôležité iba z pohľadu únikov. Správa každého bytového domu, ako aj meranie a rozúčtovanie energií, sú komplikované procesy, kde sa pracuje s množstvom údajov. Nároky na ich ukladanie, spracovanie a zabezpečenie sa zároveň neustále zvyšujú, takže digitalizácia a automatizácia sa pri správe budov postupne stávajú nevyhnutnosťou.

Diaľkové meranie tieto procesy môže zjednodušiť a správcovi priniesť lepší prehľad o energetickom hospodárení v budovách v jeho správe.

„Systém diaľkového merania zbernicou dát je neustále monitorovaný, takže na prípadné chyby, manipuláciu s prístrojmi alebo neštandardné spotreby sa príde už v priebehu roka,“ hovorí Jana Machková zo spoločnosti ista, ktorá na Slovensku poskytuje služby merania a rozpočítania spotreby tepla a vody viac ako 200 000 bytom. V roku 2021 sme u našich zákazníkov zaregistrovali až 20-tisíc hlásení. Týkali sa prevažne nulových spotrieb a spätných prietokov na vodomeroch a v 4 680 prípadoch išlo o úniky vody cez vodovodné batérie alebo toalety. Tieto čísla sú rozhodne zaujímavé aj z hľadiska úspor cenných zdrojov a nákladov.“

Bytové domy prechádzajú na diaľkový odpočet zbernicou dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch budovy a s meracími prístrojmi komunikuje prostredníctvom rádiovej siete. Automatizácia znamená, že odpočet si nevyžaduje výjazd technika k bytovému domu, čo znižuje náklady. Výhodou tiež je, že dáta sa spracovávajú efektívnejšie a rozpočítanie je digitalizované.

Zbernica dát dokáže odčítať dennú spotrebu energií aj vody. Následne softvér dáta analyzuje a zobrazuje pre potreby energetického manažmentu prostredníctvom internetu. Jednoduchý online prístup k údajom o spotrebe pomáha správcom aj vlastníkom bytového domu včas odhaliť nežiaduce stavy a rýchlejšie ich napraviť.

Správcom môže pomôcť elektronické hlasovanie

Aktuálny vývoj cien sa neustále dynamicky mení a je nevyhnutné na to reagovať. Obyvatelia bytových domov majú vo svojich rukách možnosti na rýchle reagovanie na danú situáciu a to v podobe rozhodovacích práv. Pre rýchle rozhodovanie môže pomôcť aj elektronické hlasovanie. Veľmi jednoducho a rýchlo dokážu urobiť hlasovanie s cieľom zmeniť spotrebu energií v spoločných priestoroch, napr. osadením rôznych úsporných riešení.

Jedným s používateľov platformy resitech je aj správca bytových domov z Nitry, ktorý dodáva: „Elektronické hlasovanie, podobne ako písomné, je možné rozložiť do viacerých dní a v pokoji s každým vlastníkom odkomunikovať jeho postrehy a otázky k bodom hlasovania. Veľkou výhodou je aj to, že ľudia môžu hlasovať odkiaľkoľvek – niektorí vlastníci v našom dome nežijú, iba tu vlastnia byt a ich ochota prísť na prezenčné hlasovanie je, prirodzene, nižšia. “ vysvetľuje jeden z používateľov resitechu.

„Elektronickým hlasovím bežne dosahujeme úspešnosť hlasovania aj 95%”, dopĺňa riaditeľ spoločnosti resitech Tomáš Paciga.

Čo sa správcovi oplatí urobiť hneď?

S vlastnými návrhmi pre správcov budov v uplynulých dňoch a týždňoch prišiel aj štát. Kým niektoré z navrhovaných riešení si na realizáciu vyžadujú čas, čas z nich sa dá zrealizovať rýchlo. Odborníci však zdôrazňujú, že univerzálne pravidlá pri zavádzaní týchto krokov neplatia a každá budova predstavuje osobitný prípad.

„Možnosti, ako znížiť spotrebu energie v bytových domoch, majú svoje limity a mnohé závisia od ochoty a vytrvalosti správcov, zástupcov vlastníkov a predsedov spoločenstiev,“ reagoval Michal Ilovič, vedúci oddelenia poradenstva ŽIŤ ENERGIOU v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA).

Najväčšie úspory aj podľa odborníkov SIEA prinesie komplexná obnova budovy, zaizolovanie rozvodov tepla a teplej vody, prípadne vybudovanie úplne nových rozvodov, ktoré znížia straty energie. Existujú však aj opatrenia, ktoré sa dajú realizovať v kratšom časovom horizonte.

„Aj keď ste v minulosti nechali vyregulovať vykurovaciu sústavu, treba ju pravidelne kontrolovať. Vyregulovanie je nutné preveriť najmä po zateplení a výmene okien. Pri správnom vyregulovaní sa teplo dostáva rovnomerne do všetkých bytov a vykurovacie telesá reagujú na zmeny rýchlejšie,“ radí M. Ilovič zo SIEA.

K opatreniam, ktoré si nevyžadujú veľa času, patrí tiež správne zabezpečenie vchodových dverí. Ak je ich mechanizmus nastavený správne, dvere sa vždy zatvoria, vďaka čomu sa dá predísť únikom tepla a zbytočnému podchladeniu spoločných priestorov bytového domu. Pomôcť pri tom môže aj úplne v jednoduché upozornenie na dverách, napríklad v podobe: „Zatvárajte, prosím. Šetríme.“

V prípade elektriny môže byť priestor pre relatívne rýchlo dosiahnuteľné úspory pri osvetlení. „Namiesto klasických vypínačov používajte pri osvetlení spoločných priestorov senzory. Snímače reagujú na pohyb, aj na denné svetlo a je pri nich možné nastaviť dobu svietenia, sklon snímača, môže vám priniesť úsporu 50 % oproti ovládaniu osvetlenia len vypínačmi,“ vysvetľuje odborník SIEA.

Okrem toho sa oplatí aj výmena starých svetelných zdrojov v spoločných priestoroch za úspornejšie. „Keď nahradíte klasické svetelné zdroje v spoločných priestoroch za LED, môžete usporiť až 80 % elektriny spotrebovanej na osvetlenie,“ doplnil M. Ilovič. Ďalšie užitočné tipy pre správcov budov SIEA zverejnila na svojom webe.

Zdroj: Energie-portal.sk

V prípade verejných budov prišla s vlastnými tipmi pre ich správcov aj národná implementačná a koordinačná autorita na Úrade vlády SR, ktorá pripravila návrh desiatich riešení, ako rýchlo znížiť spotrebu energií.

Okrem už spomínaných opatrení tento materiál navrhuje napríklad osadenie termostatických hlavíc na radiátoroch všade tam, kde takéto riešenie zatiaľ nie je. „Tak ako hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, aj osadenie termostatických ventilov a hlavíc je zo zákona povinné pre všetky budovy nad 1000 m2. Časť verejných budov, pre ktoré je toto opatrenie povinné, však stále nemá osadené termostatické hlavice na všetkých radiátoroch, poprípade je časť z už vymenených nefunkčná,“ píše sa v dokumente s tým, že toto opatrenie môže ušetriť rádovo dve až štyri percentá energie.

Veľký potenciál úspor môže v neposlednom rade predstavovať správne nastavenie teploty. „Tam, kde to hygienické požiadavky na minimálnu teplotu dovoľujú, je možné znížením teploty v miestnosti o 1°C znížiť spotrebu energie na vykurovanie o 6 - 7 %,“ píše sa vo vládnom materiáli. „Pri energetických auditoch sa často konštatuje, že teplota v jednotlivých miestnostiach je o 1 až 4°C nad optimálnou teplotou.“

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou resitech.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Produkty z plechu pochádzajúce z Poľska si v posledných rokoch získali významné postavenie na medzinárodnom trhu.

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.