Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Foto: Energie-portal.sk

  • Aktuality |  27.03.2023 |  TS JAVYS | redakcia

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a množstvá vypustených skleníkových plynov (CO2) boli za rok 2022 porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, pričom spoločnosť JAVYS meria neaktívne emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia automatizovaným meracím systémom aj v prevádzkovaných jadrových zariadeniach, ktoré nie sú podľa zákona o ovzduší kategorizované ako zdroje znečisťovania ovzdušia.

V roku 2022 nebol prekročený žiaden z emisných limitov všetkých sledovaných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Spoločnosť JAVYS vypustila v roku 2022 do ovzdušia veľmi nízke množstvo znečisťujúcich látok z prevádzky stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, preto jej nevznikla povinnosť za vypustené emisie zaplatiť poplatok.

V oblasti vodného hospodárstva pri akreditovanom odbere a analýze vzoriek vypúšťaných odpadových vôd dodržala spoločnosť JAVYS limitné hodnoty ukazovateľov znečisťujúcich látok, aj limity objemovej aktivity rádionuklidov stanovených v povolení na vypúšťanie vôd.

V spoločnosti JAVYS je pravidelne kontrolovaná aj kvalita pitnej vody, pričom v roku 2022 bolo v akreditovanom laboratóriu vykonaných jedenásť minimálnych a dva úplné rozbory pitnej vody. Vo všetkých prípadoch boli analyzované vzorky v súlade s limitnými hodnotami a k prekročeniu limitných hodnôt ukazovateľov znečisťujúcich látok nedošlo ani v odpadových vodách.

Produkcia ostatných a nebezpečných odpadov závisela v roku 2022 od vykonávaných činností pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, rekonštrukčných, stavebných a iných prác, pričom celková produkcia odpadov bola v roku 2022 nižšia ako v roku 2021.

Správa za rok 2022 preukazuje, že prevádzkovanie jadrových zariadení a vyraďovanie jadrových elektrární vykonáva spoločnosť JAVYS v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, výsledkami poprojektovej analýzy a kladnými záväznými stanoviskami MŽP SR k jednotlivým povoleniam.

Správu o životnom prostredí, ktorá sumarizuje komplexné informácie o ochrane ovzdušia, vodnom hospodárstve, o zaobchádzaní s chemikáliami, o procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a ostatných aktivitách na ochranu životného prostredia spracováva spoločnosť JAVYS každoročne. Zasielaná je orgánom štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia a Úradu jadrového dozoru SR. 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.


JAVYS je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Monitoring energetiky | 14. - 20. 6. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Prešetrili ceny LNG a CNG. Protimonopolný úrad dostal podnet na dcéru SPP

Úrad si posvietil na ceny alternatívnych palív na čerpacích staniciach.

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

Bude to 51 000 panelov a 88 striedačov. Stavajú najväčšiu solárnu elektráreň v Nemecku

V projekte sa rozhodli pre inovatívnu metódu.

X
X
X
X