Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Foto: JAVYS

  • Aktuality |  23.03.2023 |  TS JAVYS | redakcia

Takisto nebol zaznamenaný žiaden prípad mimoriadnej expozície (ožiarenia) pracovníka a výpuste do atmosféry a hydrosféry boli na úrovni jednotiek percent z povolených limitov.

Spoločnosť JAVYS, a. s., monitoruje vplyv jadrových zariadení na pracovné a životné prostredie celoročne v oboch v lokalitách, Jaslovské Bohunice a Mochovce. Podľa záverov za rok 2022 bola prevádzka všetkých zariadení stabilná a výpuste do atmosféry a hydrosféry mimoriadne nízke.

V spoločnosti JAVYS, a. s., sa nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária a nebol zaznamenaný ani jeden prípad mimoriadnej expozície. Súhrnná správa za rok 2022 poukazuje na dlhodobé trendy vybraných monitorovaných veličín v životnom prostredí a v okolí jadrových zariadení a porovnáva stav nameraných hodnôt s definovanými autorizovanými limitmi.

Na základe výsledkov ročnej správy za rok 2022 zosumarizovanej a prerokovanej v marci 2023, ktorú spoločnosť JAVYS zasiela Úradu jadrového dozoru SR, nedošlo v priebehu roku 2022 k žiadnej udalosti s vplyvom na pracovné a životné prostredie a všetky jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., boli prevádzkované v súlade s rozhodnutiami štátnych a dozorných orgánov.

Ročný plán:

Efektívna dávka zamestnanca profesionálne pracujúceho s ožiarením je:

  • V zmysle zákona o radiačnej ochrane 20 mSv / rok.
  • V spoločnosti JAVYS je internými predpismi stanovená (znížená) na max. 13 mSv /rok.
  • Dosiahnutá hodnota na jedného zamestnanca v roku 2022 bola 11,226 mSv / rok.

Kolektívna ekvivalentná dávka

  • Interne usmernená hodnota je 2 500 mSv
  • V JAVYS v roku 2022 z pohľadu radiačnej ochrany čerpaná na úrovni 64,4%, čo predstavuje 1 610 mSv.

Spoločnosť JAVYS prijíma nepretržite opatrenia na maximálnu optimalizáciu prác, aby dosiahla čo najnižšiu úroveň individuálnych dávok a čo najnižšie hodnoty kolektívnej dávky. A to napriek tomu, že v súčasnosti je optimalizovanie mimoriadne náročné, nakoľko v rámci vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a vyraďovania JE A1 sú vykonávané práce priamo v priestoroch kontrolovaného pásma a v primárnych okruhoch oboch jadrových zariadení.

Priemerný počet vstupov do kontrolovaného pásma JAVYS, a. s., (zamestnancov spoločnosti JAVYS a dodávateľských organizácií) bol 622 / deň.

Mimoriadne nízke boli v roku 2022 aj výpuste do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni jednotiek percent zo smerných čísel určených štátnym a dozorným orgánom, Úradom verejného zdravotníctva SR, čiže bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.


JAVYS je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

Najnovšie stanice pribudli v Košiciach.

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pod rast sa podpísala najmä elektromobilita.