Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Aký vývoj čaká spoločné nákupy plynu na úrovni EÚ?

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland o návrhu nariadenia, ktorým sa má dočasne zabezpečiť energetická bezpečnosť EÚ vyšiel v prílohe ENERGO v júnovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/06.

Spoločné nákupy plynu na úrovni EÚ

Foto: Depositphotos

Jedným z priamych dôsledkov vojenskej invázie Ruska na Ukrajine bolo výrazné zvýšenie maloobchodných cien zemného plynu o 65 % oproti predošlému roku1.

Ešte významnejšie sa však ukázali možné nepriame konzekvencie tohto útoku. Vzhľadom na sankcie uvalené zo strany Európskej únie voči Rusku sa čoraz viac začalo hovoriť o ešte skoršej potrebe odpojenia sa od ruského plynu, od ktorého sú členské štáty EÚ viac-menej závislé. Rovnako nemožno vylúčiť hrozbu zastavenia dodávok zemného plynu zo strany Ruska, ako sa už stalo v prípade Poľska či Bulharska.

V nadväznosti na uvedené bolo prijaté oznámenie Komisie REPowerEU2 s cieľom znížiť závislosť Únie od dodávok zemného plynu, keďže dovoz z Ruska predstavuje 45,3 % celkovej spotreby plynu v EÚ3.

V nadväznosti na uvedené sa vedúci predstavitelia EÚ vo Versailles v dňoch 10. – 11. marca 2022 dohodli na čo najrýchlejšom ukončení závislosti EÚ od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia. Súčasťou vyhlásenia z Versailles4 bola požiadavka na zaistenie bezpečnosti dodávok a dostupných cien energie.

Dňa 23. marca 2022 predložila Komisia návrh nariadenia, ktorého cieľom je zabezpečenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (ďalej ako „Nariadenie“)5. Nariadením sa má dočasne zabezpečiť energetická bezpečnosť EÚ a jej jednotlivých členských štátov, a to najmä povinným plnením zásobníkov plynu na požadovanú úroveň. Nariadenie by malo zmeniť dve existujúce nariadenia6, pričom má slúžiť ako „poistka“ v prípade narušenia dodávok plynu z plynovodov.

Tri piliere Nariadenia

Nariadenie predpokladá tri základné zmeny: (i) povinné plnenie zásobníkov plynu, (ii) certifikácia zásobníkov a (iii) tarifné zľavy.

Povinné plnenie zásobníkov plynu

Základným opatrením, ktoré má predísť hrozbám neočakávaného a náhleho zastavenia dodávok plynu z Ruska, je jeho včasné a dostatočné skladovanie. Ako uvádza dôvodová správa Nariadenia: „Skladovanie plynu prispieva k bezpečnosti dodávok energie tým, že v časoch veľkého dopytu alebo narušenia dodávok poskytuje dodatočné dodávky. Skladovanie pokrýva 25 % až 30 % spotreby plynu v zime.“

Nevyhnutným predpokladom skladovania je dostatočné a včasné plnenie zásobníkov plynu. Zásobovanie je potrebné na zabezpečenie primeranej ochrany spotrebiteľov a hospodárstva pred nedostatočnými dodávkami plynu.

Tu sa záväzne navrhuje, aby do 1. novembra 2022 boli zásobníky naplnené na 80 %, pričom sa stanovili aj priebežné ciele kontroly na mesiace august, september a október 2022.

Pre rok 2023 a nasledujúce sa stanovil ešte vyšší cieľ, a to naplnenie aspoň na 90 % svojej kapacity k 1. novembru 2023, s priebežnými cieľmi na február, máj, júl, september nasledujúceho roka. V prípade určitých technických problémov je možné splnenie cieľa aj neskôr, najneskôr však k 1. decembru daného kalendárneho roka.

Komisia môže pritom pre rok 2024 určiť iný cieľ plnenia zásobníkov, ako je uvedený v Nariadení.

Členské štáty nie sú povinné splniť ciele naplnenia v prípade stavu núdze v celej EÚ, t. j. v čase extrémneho nedostatku plynu alebo počas stavu núdze na regionálnej úrovni.

Trajektória plnenia

Pre splnenie týchto cieľov je dôležitá kontrola plnenia priebežných cieľov (trajektória plnenia), ktoré zabezpečujú jednotlivé regulačné orgány7. V prípade nižšej úrovne naplnenia o viac ako 2 %, ako je stanovený cieľ plnenia, Komisia upozorní členský štát na neplnenie priebežného cieľa a odporučí mu vhodné opatrenia. Ak do 1 mesiaca nedôjde k odstráneniu odchýlky, Komisia môže uložiť štátu povinnosť prijať určité opatrenia.

Motivačné nástroje na plnenie zásobníkov

Keďže povinné skladovanie a plnenie zásobníkov plynu môže mať nepriaznivý ekonomický vplyv na prevádzkovateľov zásobníkov, s cieľom „motivovať“ ich k splneniu tohto cieľa, môžu členské štáty prijať rôznorodé opatrenia, a to napr. (i) uložením povinnosti dodávateľom plynu skladovať v zásobníkoch minimálne objemy plynu; (ii) uložením povinnosti vlastníkom zásobníkov predkladať ponuky na svoje kapacity účastníkom trhu; (iii) poskytovaním finančnej pomoci na krytie vzniknutých nákladov alebo výpadkov príjmov.

Jednou z možností na dosahovanie uvedených cieľov je aj spoločný nákup LNG, s inými členskými štátmi, s cieľom maximalizovať využívanie LNG na napĺňanie zásobníkov a obmedziť prekážky spoločného využívania LNG na napĺňanie zásobníkov – teda spoločný nákup plynu. Spoločný nákup je jednou z možností, ako môžu členské štáty EÚ plniť stanovené ciele pri plnení zásobníkov.

Osobitné opatrenia sa vzťahujú na tie členské štáty, ktoré nemajú na svojom území zásobníky plynu. Tu sa predpokladá uzavretie dohôd s prevádzkovateľmi zásobníkov v iných štátoch a zabezpečenie aspoň 15 % objemu plynu.

Certifikácia prevádzkovateľov zásobníkov

Nakoľko niektoré najmenej naplnené zásobníky boli vo vlastníctve ruskej spoločnosti Gazprom, zavádza sa povinnosť certifikácie zásobníkov. Jej cieľom je zabezpečiť, aby prevádzkovateľom zásobníkov boli len osoby, ktoré neohrozujú bezpečnostné alebo hospodárske záujmy EÚ.

V prvom kole, teda do 100 pracovných dní od účinnosti Nariadenia, by mali byť certifikovaní tí prevádzkovatelia zásobníkov s kapacitou nad 3,5 TWh, ktoré boli k 31. marcu 2021 a 31. marcu 2022 naplnené na úrovni v priemere nižšej ako 30 % ich maximálnej kapacity. Ostatní prevádzkovatelia by mali byť certifikovaní do 18 mesiacov.

Pri certifikácii sa posudzuje bezpečnosť dodávok plynu, pričom sa prihliada najmä na vlastníctvo, dodávky alebo iné obchodné vzťahy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť motiváciu a schopnosť prevádzkovateľa zásobníka naplniť zásobník; alebo na medzinárodnoprávne záväzky EÚ či jej členských štátov (napríklad uvalené sankcie).

Regulátor zamietne certifikáciu, ak sa preukáže, že osoba, ktorá priamo alebo nepriamo kontroluje prevádzkovateľa zásobníka, môže ohroziť bezpečnosť dodávok alebo základné bezpečnostné záujmy ktoréhokoľvek členského štátu alebo Únie. V takomto prípade regulačný orgán požiada takúto osobu, aby sa vzdala podielu alebo práv, ktoré má vo vzťahu k prevádzkovateľovi zásobníka a určí príslušnú lehotu. Môže nariadiť predbežné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby takáto osoba nemohla vykonávať žiadnu kontrolu alebo právo vo vzťahu k tomuto prevádzkovateľovi zásobníkov až do vzdania sa podielu alebo práv a môže rozhodnúť o vhodných kompenzačných opatreniach.

Zľavy z prepravných taríf

Nariadenie zavádza 100 % zľavu na prepravnú tarifu na vstupe a výstupe pokiaľ a v rozsahu, v akom sa zásobník pripojený k viac než jednej prepravnej alebo distribučnej sieti nepoužíva na konkurovanie prepojovaciemu bodu. Táto zľava môže byť po 5 rokoch prehodnotená zo strany Komisie.

Nariadenie je aktuálne v legislatívnom procese, pričom v prípade jeho odsúhlasenia Európskym parlamentom a Radou EÚ by malo prednostne platiť do nadobudnutia účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o vnútornom trhu s obnoviteľnými plynmi a zemným plynom a vodíkom na základe návrhu Komisie z 15. decembra 2021.


1https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22b6b0f8-aac5-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
2 Oznámenie o REPowerEU: spoločné európske pravidlá pre cenovo dostupnejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu energiu, COM(2022) 108 final, (8. 3. 2022).
3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=EN
4https://www.consilium.europa.eu/media/54784/20220311-versailles-declaration-sk.pdf.
5 Ide o návrh nariadenia č. 2022/0090(COD). Dostupný na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0135&from=EN.
6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn
7 Priebežné ciele sú uvedené v prílohách Ia a Ib Nariadenia.

Mgr. Ján Macej, PhD.
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Názor. Plán REPowerEU má dva roky, obnoviteľné zdroje sú kľúčom k energeticky nezávislej Európe

Európa už nikdy nebude vystavená energetickému vydieraniu zo strany Ruska ani iného štátu, píše eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson.

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Vodíkové plány vs. realita. Bude čo prepravovať?

Európa rieši, odkiaľ vziať vodík. Môžeme mať potrubia, no chýba zdroj. Harmonogramy vodíkových stratégií sú mimo realitu, upozorňuje vedec.

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štvrť miliardy eur za dva mesiace. Koľko stojí dotovanie plynu pre domácnosti v roku 2024

Štát okrem toho dotuje aj elektrinu a plyn. Zo schém pritom neprofitujú len domácnosti.