INNOGY
INNOGY
Belimo

Otázky v súvislosti s právnou úpravou lokálnych zdrojov a výrobcami elektriny v nich

Musí byť pre lokálne zdroje uzavretá zmluva o prístupe? A ako je to s ich zodpovednosťou za odchýlku? Článok vyšiel v prílohe pre energetiku ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo 2019/12.

Otázky v súvislosti s právnou úpravou lokálnych zdrojov a výrobcami elektriny v nich

Foto: Dreamstime

  • Publicistika |  15.12.2019 |  Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová

Lokálne zdroje boli do zákona o OZE1 zavedené novelou účinnou od 1. januára 20192

Ide o zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré vyrábajú elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorých celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.

V súvislosti s právnou úpravou lokálnych zdrojov však už v praxi vzniklo niekoľko sporných otázok, a to predovšetkým ohľadom aplikácie všeobecných povinností výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vo vzťahu k výrobcom elektriny v lokálnych zdrojoch.

1. Povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny („zmluva o prístupe“), tzv. G-komponent, je zmluva, ktorá už dlhodobo vyvoláva v energetickej obci negatívne emócie a spory.3 Zdalo by sa, že po novelizovaní zákona o energetike4 tomu bude koniec a nová právna úprava jednoznačne zadefinuje práva a povinnosti spojené s touto zmluvou.

Prax však ukazuje, že zákonodarcovi sa to podarilo len čiastočne. Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav zastávajú názor, že zmluvu o prístupe sú povinní uzatvoriť aj výrobcovia elektriny v lokálnych zdrojoch. S týmto názorom sa však podľa nášho názoru nemožno jednoznačne stotožniť.

Zo zákona o energetike5 vyplýva (akémukoľvek) výrobcovi elektriny povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe za predpokladu, ak výrobca elektriny dodáva elektrinu do sústavy (§ 27 ods. 2 písm. b)). Prístupom do distribučnej sústavy sa pritom rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu do distribučnej sústavy (§ 2 a) bod 12.2 zákona o energetike).

Podľa zákona o OZE možno výrobcov elektriny v lokálnych zdrojoch rozdeliť na dve skupiny.

a.) Výrobcovia elektriny, ktorí nemajú oprávnenie na dodávku elektriny

Prvou sú tí výrobcovia, ktorí nemajú oprávnenie na dodávku elektriny (právo podnikať v energetike), a teda zo zákona nie sú dodávateľmi elektriny (§ 4b ods. 12 zákona o OZE).

Títo výrobcovia nedodávajú elektrinu do sústavy a zo zákona ani nemajú právo ju dodávať. Preto nie je splnená zákonná podmienka na uzatvorenie zmluvy o prístupe, ktorou je dodávka elektriny do sústavy (fyzický tok). Keďže títo výrobcovia nielenže nedodávajú elektrinu do sústavy, ale nemajú ani právo ju dodávať, zo zákona títo výrobcovia nemajú ani prístup do sústavy, keďže prístupom do sústavy je právo dodávať elektrinu do sústavy.

Z uvedeného dôvodu podľa nášho názoru títo výrobcovia nemajú povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe.

Uvedené podporuje aj znenie § 4b ods. 12 zákona o OZE, podľa ktorého „využitie distribučnej kapacity výrobcom elektriny, ktorý nie je dodávateľom elektriny, v rozsahu najviac 10 % z celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja v najviac dvoch po sebe idúcich štvrťhodinách z dôvodu technických problémov lokálneho zdroja alebo odberného miesta sa nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy“.

Uvedené ustanovenie svedčí o tom, že prípadné využitie distribučnej kapacity výrobcom v lokálnom zdroji, ktorý nie je dodávateľom elektriny, je možné len na prechodné obdobie a výlučne v prípade technických problémov. Uvedené ustanovenie nezakotvuje právo na dodávku elektriny, ale výnimku z neoprávnenej dodávky.

Taktiež treba upozorniť na skutočnosť, že ak by mala v tomto prípade platiť povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe, práva a povinnosti prameniace z tejto zmluvy (povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy umožniť výrobcovi prístup do sústavy) by boli vo výslovnom rozpore so zákonom o OZE, pretože prístup do sústavy je v tomto prípade nežiaduci a zákonom zakázaný stav. Ak by aj došlo k uzatvoreniu zmluvy o prístupe, podľa nášho názoru by mala byť pre rozpor so zákonom neplatná.

Pre úplnosť možno upozorniť aj na to, že v súvislosti s týmito výrobcami zákon ani nepoužíva pojem maximálna rezervovaná kapacita, ale len pojem 10 % inštalovaného výkonu, nakoľko v danom prípade sa žiadna kapacita nerezervuje.

b.) Výrobcovia elektriny, ktorí majú oprávnenie na dodávku elektriny

Čo sa týka druhej skupiny výrobcov, ide o výrobcov, ktorí majú oprávnenie na dodávku elektriny (disponujú oprávnením na podnikanie v energetike). Povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe zo strany takýchto výrobcov však tiež nie je úplne jednoznačná.

Ako bolo uvedené vyššie, povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe je naviazaná na dodávku elektriny do sústavy (nie na právo ju dodávať). Ak výrobcovia elektriny disponujú oprávnením na dodávku elektriny, avšak túto elektrinu nedodávajú (nedochádza k fyzickému toku elektriny do sústavy), nemali by mať ani povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe.

Je síce pravda, že prístupom do distribučnej sústavy sa rozumie právo dodávať elektrinu, nie jej reálne dodanie (čo spôsobuje nejednoznačnosť tejto úpravy), tu však možno argumentovať tým, že títo výrobcovia síce majú prístup (právo dodávať), ale tento prístup (právo dodávať) nevyužívajú.

Tento záver podporuje aj prechodné ustanovenie § 96f zákona o energetike, ktoré upravuje povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe vo vzťahu k tým výrobcom elektriny, ktorí využívajú prístup (teda, ktorí využívajú právo dodávať elektrinu).

2. Zodpovednosť za odchýlku

Ďalšou spornou otázkou v súvislosti s výrobcami elektriny v lokálnych zdrojoch je otázka, či sú títo výrobcovia povinní uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlky, zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku („zmluva o odchýlke“).

Tento záver podľa nášho názoru nevyplýva zo zákona jednoznačne. Je síce pravdou, že zákon výslovne nezakotvuje v prospech výrobcov elektriny v lokálnych zdrojoch výnimku z povinnosti uzatvoriť zmluvu o odchýlke, takúto výnimku však možno vyvodiť z textu zákona interpretáciou.

Podľa zákona o energetike (§ 2 písm. b) bod 18) je odchýlkou účastníka trhu s elektrinou odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo odobratým množstvom elektriny v reálnom čase.

Z uvedenej definície vyplýva, že na to, aby vznik odchýlky vôbec prichádzal do úvahy, je nevyhnutná existencia zmluvy o dodávke elektriny, ako aj samotná dodávka elektriny.

Výrobcovia elektriny v lokálnych zdrojoch však nemusia vyrobenú elektrinu dodávať do sústavy a nemusia mať ani uzatvorené zmluvy o dodávke elektriny. Uvedené platí o to viac pri výrobcoch elektriny v lokálnych zdrojoch, ktorí nemajú oprávnenie na dodávku elektriny. Nakoľko v takomto prípade je vznik odchýlky pojmovo vylúčený, bola by povinnosť uzatvoriť zmluvu o odchýlke samoúčelná.

Uvedené podporuje aj znenie § 13 ods. 6 vyhlášky č. 24/2013 Z. z.6, podľa ktorého je podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o dodávke elektriny (...). Zákonodarca tak zmluvu o odchýlke podmieňuje súčasným uzavretím zmluvy o dodávke elektriny.

Z vyššie uvedených dôvodov zastávame názor, že príslušné právne predpisy sa dajú vyložiť aj tým spôsobom, že výrobcovia elektriny v lokálnych zdrojoch, ktorí nedodávajú vyrobenú elektrinu do sústavy, nemusia mať uzatvorenú zmluvu o odchýlke.

Doposiaľ sa však javí, že distribučné spoločnosti zastávajú rozdielny názor a pripájanie lokálnych zdrojov je podmieňované uzatváraním vyššie uvedených zmlúv.


1 Zákon č. 309/2009 Z. z.

2 Zákon č. 309/2018 Z. z.

3 Pozri napr. MACEJ, J.: G-komponent dostal zelenú aj na západnom Slovensku. Odpadové hospodárstvo 9/2019.

4 Zákon č. 309/2018 Z. z.

5 Zákon č. 251/2012 Z. z.

6 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Michal Hudec: Českí politici sa nebáli deregulovať dodávku elektriny aj pre domácnosti

Aké sú rozdiely na trhu s elektrinou na Slovensku a v Česku? Prečo sú podobné podmienky iba na veľkoobchodnom trhu?

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

SPP má projekt, ktorý prepojí elektroenergetiku a plynárenstvo. Kľúčom je vodík

Smart riešenia zjednodušia pripájanie nových zdrojov obnoviteľnej energie do sústavy, hovorí Martin Kečkéš z SPP.

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Bytový dom po odpojení od CZT znížil náklady na teplo o 50 %

Vlastníci bytovky v Spišskej Novej Vsi postavili vlastnú plynovú kotolňu a inštalovali solárne kolektory. Náklady na bývanie sa nezvyšovali už 15 rokov.