Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Názor. Dlhoočakávaná reforma podpory OZE

V medzirezortnom pripomienkovom konaní máme dlhoočakávaný zákon roka v oblasti energetiky, slovenské Ministerstvo hospodárstva už vie, ako by chcelo zreformovať systém podpory obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚKVET) a novela zákona o podpore OZE/VÚKVET uzrela svetlo sveta.

Názor. Dlhoočakávaná reforma podpory OZE

Foto: Fotolia

Síce je priskoro konštatovať jej finálnu podobu vrátane podzákonných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a Ministerstva hospodárstva SR (MHSR), avšak v tomto článku ponúknem aspoň predbežné parametre tohto dlho-očakávaného zákona.

Nová schéma podpory OZE/VÚKVET má podporovať trhovo orientovaný prístup v tomto odvetví v súlade s usmernením EÚ o štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky. Treba poznamenať, že predmetná novela nerieši len zmenu systému podpory, ale zavádza o.i. aj inštitút lokálneho zdroja, kompenzáciu TPS pre veľkých priemyselných odberateľov nad 1 GWh ročnej spotreby, neoprávnenú dodávku do sústavy, legalizuje platenie G-komponentu a iné.

MHSR odôvodňuje zmenu systému podpory OZE/VÚKVET predovšetkým z dôvodu pokročilej fázy vývoja OZE/VÚKVET technológií a rovnako množstvom elektriny na straty, ktoré prevyšuje reálne straty v regionálnych distribučných sústavách.

Nová schéma podpory má prispieť predovšetkým k plneniu klimatických cieľov vytýčených zo strany EÚ (27% až 35% podiel OZE na hrubej spotrebe elektriny do 2030) a opätovne po niekoľkoročnej odmlke rozprúdiť OZE/VÚKVET odvetvie v Slovenskej republike.

Celý systém podpory OZE/VÚKVET má byť pod patronátom tzv. zúčtovateľa podpory, pričom za tohto „čierneho petra“ bol určený Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Jeden subjekt namiesto súčasných troch má zaručiť centralizáciu správy a financovania, zníženie administratívnych nákladov, nákladov na predikciu a spravovanie odchýlky.

Za súčasného zachovania prednostného pripojenia, prístupu a distribúcie elektriny, vo všeobecnosti možno reformu schémy podpory OZE/VÚKVET rozčleniť na:

1) Doplatok + výkup elektriny + prevzatie zodpovednosti za odchýlku: pre zariadenie výrobcu elektriny s inštalovaným výkonom do 250 kW vyrábajúci elektrinu z vody, geotermálu, bioplynu, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd a VÚKVET.

Tzv. „staronový“ typ podpory sa bude uplatňovať najneskôr do 31. decembra 2033, najviac však po dobu 15 rokov odo dňa uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.

Zmluva o výkupe elektriny sa bude uzatvárať s výkupcom, zmluva o prenesení zodpovednosti za odchýlku s určeným subjektom zúčtovania a zmluva o doplatku s OKTE.

1) Doplatok (Feed in tariff): pre zariadenie výrobcu elektriny s inštalovaným výkonom od 251 do 500 kW vyrábajúci elektrinu z vody, geotermálu, bioplynu, skládkového plynu, plynu z čističiek odpadových vôd a VÚKVET (do 1 MW).

Títo tzv. „doplatkári“ síce budú mať nárok na doplatok, ale vyrobenú elektrinu budú musieť sami umiestňovať na trh (predaj elektrinu zvolenému obchodníkovi) vrátane vlastnej zodpovednosti za odchýlku.

Tento typ podpory sa bude uplatňovať po dobu 15 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.

Zmluva o doplatku sa uzatvára s OKTE.

Výška doplatku bude tak ako doteraz predstavovať rozdiel medzi cenou elektriny v cenovom rozhodnutí a cenou vykupovanej elektriny každoročne stanovenou zo strany URSO do 30. júna.

MHSR bude každoročne zverejňovať do 30. júna možný/potencionálny inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a VÚKVET, ktoré možno postaviť, pričom ak by bol na trhu prekročený daný stanovený limit, URSO bude oprávnené prerušiť cenové konanie s výrobcom elektriny, a tým pádom mu neschváliť rozhodnutie o schválení pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku. Obdobné platí aj pre bod 1) vyššie.

3) Príplatok (Feed in premium) - nový systém: sa má vzťahovať na zariadenie výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW ako výsledok aukcie vyhlásenej zo strany MHSR. Detaily výberového konania upraví vyhláška MHSR. MHSR teda bude rozhodovať o tom, akú technológiu uprednostní a o aký objem elektriny z OZE/VÚKVET bude mať záujem.

Tento typ podpory sa bude uplatňovať 15 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.

Výška príplatku bude predstavovať rozdiel medzi víťaznou cenou v MHSR aukcii a stanovenou cenou vykupovanej elektriny.

Zmluva o príplatku sa uzatvára s OKTE.

Rovnako ako pri tzv. doplatkárov, aj títo výrobcovia elektriny budú musieť samostatne umiestňovať elektrinu na trh – predaj elektriny zvolenému obchodníkovi a vlastnú zodpovednosť za odchýlku.

Pre všetky vyššie uvedené tri spôsoby podpory OZE/VÚKVET je rozhodujúca výška výkupnej ceny, od ktorej závisí výška doplatku a rovnako príplatku. Výkupnú cenu bude stanovovať každoročne ÚRSO ako predpokladanú trhovú cenu elektriny (upravenú o koeficient) a nie ako dnešnú cenu na straty - aritmetický priemer ceny elektriny na straty troch regionálnych PDS.

Jedným z rizík pre výrobcov je zavedená možnosť nevyplácania doplatku a príplatku v prípade ak počas dvoch obchodných hodín na veľkoobchodnom trhu sú záporné ceny. Rovnako podpora sa nebude poskytovať pre výrobcov, ktorí predstavujú ostrovnú prevádzku, a teda sú trvale odpojené od distribučnej sústavy. Zároveň by regulačný úrad mohol naďalej zmeniť cenu elektriny pre stanovenie doplatku, a tiež cenu ponúknutú v úspešnom tendri, a to na základe zmeny ceny vstupných surovín použitých na výrobu elektriny (dosiaľ tzv. kladný alebo záporný palivový príplatok).

Určite pozitívnou skutočnosťou pre výrobcov elektriny je, že „zabudnutie“ si plnenie si svojich oznamovacích povinností nebude predstavovať sankciu v podobe nemožnosti uplatnenia si podpory na nasledujúci kalendárny rok, teda tzv. strata podpory sa už nenachádza v predkladanej novele. Pribudnú však povinnosti nové povinnosti voči OKTE a povinnosti s inštaláciou priebehového merania.

Pre súčasných výrobcov elektriny predmetná novela znamená, že najneskôr do konca roka 2018 budú musieť uzatvoriť (i) s výkupcom elektriny zmluvu o povinnom výkupe (nahrádzajúc zmluvu o výkupe elektriny na straty) a (ii) zmluvu o doplatku s OKTE a (iii) zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku s určeným subjektom zúčtovania. Zabezpečiť priebehové meranie pre zariadenia s inštalovaným výkonom nad 100 kW na svorkách generátora, technologickú vlastnú spotrebu. Rovnako súčasní výrobcovia majú možnosť vystaviť sa trhovým signálom v podobe práva na zmenu systému podpory, teda prechodu z práva na doplatok a výkupu na príplatok, pričom stanovená cena elektriny v cenovom rozhodnutí predstavuje akoby ponúknutú cenu v aukcii, pričom príplatok sa zvyšuje o cenu odplaty pre výkupcu elektriny a určeného subjektu zúčtovania.

Na prvý pohľad to vyzerá tak, že všetky dotknuté subjekty sú spokojné, podporovatelia OZE/VÚKVET a investori dostanú lokálny zdroj a nové možnosti investícii do výrobných zariadení a priemyselníkom roky volajúcich po nižšej TPS bude vykompenzovaná časť zaplatenej TPS. Vyzerá to až príliš pozitívne, ktovie či rovnaké nadšenie má aj štát – MHSR, resp. OKTE. Aj z toho dôvodu novela zaviedla možnosť MHSR financovať deficit OKTE na vyplácanie podpory.

Možno predpokladať, že zavedením aukčného systému sa zvýši konkurencieschopnosť výrobcov elektriny, pretože sa zintenzívni súťaž medzi nimi. Z hľadiska nákladov, ako aj správy elektrizačnej sústavy je forma aukcie určite výhodnejší systém ako garantovaná cena vopred neurčitému počtu výrobcov elektriny. Štát tým získa pevnejšiu kontrolu nad rozvojom tohto priemyslu, otázne je ako si s tým poradí. Dôležité bude stanoviť aukčný objem v súlade s očakávaným dopytom a neklásť zbytočné bariéry, ktoré bránia rozvoju súťaže. V zmysle skúseností zo západnej EU, u aukčných schém sa predbežne potvrdzuje vyššia efektívnosť a finančné úspory v porovnaní so systémom pevných garantovaných cien.

Rovnako treba veriť, že MHSR si splní svoje povinnosti v oblasti hospodárskej súťaže a na rozdiel od pôvodnej schémy podpory, túto už notifikuje Európskej komisii.

JUDr. Matej Slezák
ius aegis s.r.o.

(Advokátska kancelária spolupracuje s poslancom NR SR Karolom Galekom.)


Pozn. red.: Príspevok je autorským článkom zaslaným redakcii. Názory prezentované v ňom môžu, ale nemusia vyjadrovať názor redakcie Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Každý business case poskytuje inú návratnosť, vysvetľuje Tomáš Rajčan.

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Prírodné podmienky neumožňujú, aby slnko vyrábalo elektrinu spôsobom, ako to požadujú zákazníci teda 24/7, píše Andrej Hanzel.

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Kým krátkodobo sa ceny energií možno zastabilizujú, súčasne sa v energetike na Slovensku prestane investovať, píše Karol Galek.

X
X
X
X