Najväčšie udalosti slovenskej energetiky v roku 2018 (anketa) | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
Konferencia EES
Belimo

Najväčšie udalosti slovenskej energetiky v roku 2018 (anketa)

Zdražovanie energií, nová energetická legislatíva či koniec uhlia na Hornej Nitre. V koncoročnej ankete Energie-portal.sk bilancujú rok 2018 Jana Kiššová, Ľubomír Jahnátek, Peter Žiga či Karol Galek.

rok 2018 v energetike

Foto: Jana Kiššová, Ľubomír Jahnátek, Peter Žiga, Karol Galek

Čo považujete za najvýznamnejšiu udalosť v slovenskej energetike v roku 2018? S takouto otázkou sme sa obrátili, napríklad, na dodávateľov energií, ministrov hospodárstva a životného prostredia či opozičných poslancov.

Ľubomír Janátek, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Jednou z najzásadnejších udalostí roka 2018 z pohľadu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol určite mimoriadny nárast cien komodít na burzách. V cenových konaniach sme sa museli vyrovnať s medziročným nárastom silovej elektriny o 27 %, plynu o 24 %, či emisných povoleniek o viac ako 200 %.

Napriek tomu sa nám podarilo zabezpečiť pre slovenské domácnosti, malých podnikateľov, ale zároveň pre všetkých účastníkov trhu na rok 2019 optimálne a spravodlivé ceny energií. Platí, že keby sme napríklad v plnej miere zohľadnili len návrhy od dodávateľov elektriny, cena elektriny by pre slovenské domácnosti stúpla v roku 2019 výrazne viac.

Úrad stále pripomína, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla, či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, tá sa nemôže prekročiť - nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však môžu ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií.

Karol Galek, poslanec NR SR (SaS)

Rok 2018 bol mimoriadne bohatý na témy spojené s energetikou, obzvlášť jeho druhá polovica. Žiaľ niektoré nepotešili, no najmä nepotešia ani na budúci rok. Ide napríklad o zvyšovanie cien energií. Toto jednak kvôli vývoju cien komodít na trhu, no najmä kvôli neochote vlády odstrániť z účtov vlastné nesystémové a neúnosné politické zásahy.

Negatívny vplyv bude mať taktiež nevydarené vládna novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Koncovú cenu elektriny bude do budúcnosti zvyšovať najmä nová podpora rekonštruovaným teplárňam s kogeneráciou. Súčasne nejasnou definíciou aukcií pre nové zdroje sa vytvoril priestor na klientelizmus podľa vzoru kauzy 120 MW kapacity pre fotovoltiku, rozdanej počas víkendu na SEPS v roku 2009.

Do ďalšieho roka si tiež prenášame nedostatočne zodpovedané otázky ohľadom bezpečnosti a opätovne odsúvaného termínu dostavby elektrárne Mochovce.

Čo sa však podarilo a z čoho mám mimoriadnu radosť je stanovenie pevného termínu na ukončenie dotovania elektriny z domáceho uhlia. Tlak, ktorý sme ako strana SaS v tejto súvislosti od volieb vyvíjali sa napokon vyplatil, a okrem nami navrhnutého roku 2023 vláda uznala a prebrala všetky naše návrhy na transformáciu regiónu hornej Nitry, vrátane Jaguar expresu.

Skvelý pocit mám taktiež z novej definície biomasy ako obnoviteľného zdroja, ktorou sa nám aspoň čiastočne podarilo ochrániť naše lesy a zdravé stromy pred spálením na účel výroby dotovanej elektriny.

Peter Žiga, minister hospodárstva

MH SR presadilo v roku 2018 komplexnú reformu podpory obnoviteľných zdrojov energie, ktorá dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne modernizuje celý systém podpory výroby zelenej energie. Pravidlá sú nastavené v súlade s európskymi trendmi a priniesť by mali nižšie náklady na podporu výroby energie z OZE. V oblasti energetiky sú práve tieto zmeny považované za najzásadnejšie za posledných desať rokov.

Táto novela tiež zavádza úľavu na zníženie nákladov za elektrinu pre energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú definované kritéria. Zníženie tarify za prevádzkovanie systému je krokom k vyššej konkurencieschopnosti priemyslu.

V septembri 2018 vo Veľkých Kapušanoch MH SR a spoločnosť Eustream slávnostne začala výstavbu slovensko-poľského plynárenského prepojenia, ktoré významným spôsobom posilní energetickú bezpečnosť SR a regiónu strednej Európy.

MH SR v spolupráci s MF SR presadilo Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb a novelu zákona o energetickej efektívnosti, ktorá umožní vykonať komplexnú modernizáciu verejných budov a verejného osvetlenia v SR, čím sa zabezpečí systémové energetické zhodnotenie majetku verejnej správy a plnenie európskych cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, ktorými je SR viazaná.

Negatívne v oblasti energetiky bolo viac ako trojnásobné zvýšenie cien emisných povoleniek za ostatný rok. To ovplyvnilo emisne náročné odvetvia, konkrétne výrobu elektriny a tepla, ale aj viaceré oblasti ťažkého priemyslu. Zároveň to malo vplyv aj na zvyšovanie cien elektriny na trhu.

Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energií

Najvýznamnejšie udalosti v slovenskej energetike boli bezpochyby dve. Prvou je rozhodnutie ukončiť dotovanie výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia do roku 2023. Toto sa prijalo najmä pod tlakom Európskej komisie, ktorá začala dotačnú schému skúmať z pohľadu možnej nedovolenej štátnej pomoci.

Druhou bola novelizácia zákona č. 309/2009 o podpore elektriny z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby. Tu je však potrebné povedať, že okrem prenesenia úlohy výkupcu z prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav na iný subjekt (viaceré subjekty?) ostáva aj na konci roka v legislatíve príliš veľa neznámych premenných, ktoré určia konečnú podobu procesov a na konci dňa aj nákladov systému podpory.

Ministerstvu hospodárstva SR sa od jari predošlého roka 2017 nepodarilo dať dokopy text, ktorý by bol vyvážený. Novela zákona bola preto schválená v podobe pripúšťajúcej flexibilitu a voľnosť v dôležitých procesných otázkach. Tieto by mali zodpovedať ministerské vykonávacie vyhlášky. Odborná verejnosť sa ich počas celej jesene 2018 aj napriek prísľubom na korektný pracovný dialóg zo strany ministerstva nedočkala a nedostala ich, nadnesene povedané, ani do čižmy od Mikuláša.

Ide o zásadnú legislatívu, pričom zákonodarcovia opäť raz v praxi dokazujú, že kvalita legislatívneho procesu nemusí byť nevyhnutne prioritou. Formálne pripomienkové konanie totiž už nie je priestorom na hlbšiu diskusiu, jeho podstatou by malo byť skôr iba vyladenie drobných aspektov pred tým, ako sa vyhlášky ocitnú v Zbierke zákonov.

László Sólymos, minister životného prostredia

Osobne za najvýznamnejšiu udalosť vnímam tohtoročný posun v oblasti transformácie uholného regiónu hornej Nitry.

Čisto z pohľadu ministerstva životného prostredia bol historicky prvýkrát podporený nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom. Oprávnenými žiadateľmi boli obce alebo samosprávne kraje a svoje žiadosti o dotáciu mohli predkladať od marca do mája a podporili sme 35 projektov za takmer milión eur.

Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

Pre nás bol tento rok mimoriadne významný. Konečne sa novelizovala, pre nás veľmi podstatná, legislatíva - zákon o podpore OZE. Množstvo rokovaní, ktoré sme k tejto téme s MH SR absolvovali hodnotíme ako úspešné a veci prospešné.

Pozitívnym výsledkom je centrálny výkupca a zavedenie inštitútu Lokálneho zdroja, od ktorého si sľubujeme konečne nejaký rozvoj OZE na Slovensku. V prospech výrobcov skončili aj súdne spory ohľadom tzv. G-komponentu na krajskom súde, ktoré potvrdzujú, že, aj napriek všetkému, žijeme stále v právnom štáte.

Negatívom je pokračujúca podpora ťažby uhlia na Slovensku a neprimerané kroky štátu na ochranu tohto zanikajúceho odvetvia. Slovenská vláda ide v ostrom protiklade s tým, k čomu sa, v rámci energetickej únie, zaviazala a znevýhodňuje technológie ochraňujúce životné prostredie, vhodné pre 21. storočie, ktoré sa tak musia dlho a namáhavo domáhať svojich základných práv súdnou cestou.

Ján Valko, predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP)

Najvýznamnejšou témou v energetike v roku 2018 bol bezpochyby výrazný medziročný 30-percentný nárast cien energií na medzinárodných trhoch a tým aj na Slovensku. Ceny energii v Slovenskej republike ovplyvnené globálnou situáciou na energetických trhoch, zaznamenali nárast, pričom SPP sa aj napriek tomu podaril zvýšiť trhový podiel v dodávke plynu pri zachovaní udržateľnej a priaznivej ceny energii pre našich zákazníkov.

Aj tento rok SPP zostal prvou voľbou pri zmene dodávateľa elektrickej energie a popri tom naša spoločnosť v súlade s vládnou energetickou politikou zabezpečila bezpečné dodávky plynu pre všetkých odberateľov pre nadchádzajúcu zimnú sezónu bez ohľadu na krízovú situáciu na Ukrajine.

Miroslav Kulla, obchodný riaditeľ VSE

Rok 2018 nám ukázal, že koncept inteligentnej domácnosti čoraz viac preniká aj na Slovensko. Správnym využitím moderných technológií získavajú zákazníci lepší užívateľský komfort a môžu znížiť svoje výdavky na energie. My vidíme najväčší potenciál v oblasti zónovej regulácie vykurovania, preto tento produkt ponúkame aj našim zákazníkom. Teší ma, že zákazníci oceňujú tento produkt, rovnako aj ďalšie naše rady a služby.

Pozorujeme trend nárastu spotreby u našich zákazníkov, hlavne nárast v spotrebe elektrickej energie. Medzi hlavné dôvody patrí zmena v správaní domácností a s tým súvisiace zvyšovanie počtu spotrebičov v domácnostiach zákazníkov. Zákazníkom sme preto aj v tomto roku odporúčali venovať pozornosť energetickej efektívnosti, ktorá má na šetrenie a znižovanie spotreby oveľa väčší dopad ako cena energií, či obmedzovanie sa, vypínanie kúrenia a pod.

Rok 2018 poznačil nárast veľkoobchodných cien komodít. Výsledkom bol nárast cien elektriny aj zemného plynu a to vo všetkých krajinách EÚ. Pod vysoký nárast cien sa podpísal predovšetkým globálny dopyt po energiách, nárast podielu OZE na výrobe, ceny emisných povoleniek pre uhoľné elektrárne či cena ropy. Slovenským zákazníkom vzrástli ceny zemného plynu od decembra 2018, ceny elektriny od januára 2019.

Juraj Krajcár, predseda predstavenstva ZSE Energia

Ako najvýznamnejšiu a najviditeľnejšiu zmenu oproti minulým rokom vnímam rast cien komodít. Cena silovej elektriny na burze medzi rokmi 2016 a 2017 stúpla o 18 percent, v tomto roku je očakávaný nárast komodity o až o 30 percent, čo je najväčší nárast za ostatných osem rokov a predznamenáva medziročné zvýšenie ceny aj pre koncových zákazníkov. Toto je hmatateľná zmena, hlavne pre spotrebiteľov, na to, ako sa prejavia podstatné zmeny pre energetikov, si ešte musíme počkať.

Som rád, že bola schválená novela zákona o OZE, pretože súčasný model podpory OZE a VÚKVET (vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla) nezodpovedá stavu rozvoja obnoviteľných zdrojov. Od roku 2009 došlo k významnému nárastu inštalovanej kapacity OZE a VÚKVET a celková produkcia takejto elektriny v súčasnosti prevyšuje reálne straty sústavy, na krytie ktorých sa má používať.

Takisto súčasný spôsob podpory – zafixovaná cena, neodráža vývoj na trhu, deformuje ho a systém podpory dnes ani nie je v súlade s právom EÚ v oblasti štátnej podpory. Preto vítam zmenu systému na viac trhovo orientovaný typ podpory.

Jana Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti (SaS)

Z môjho pohľadu bol tento rok dosť bohatý na zmeny v energetike, no za najvýznamnejšie spomeniem dve, jednu pozitívnu a jednu negatívnu.

Rozhodnutie vlády o skrátení obdobie dotácií výroby elektriny z domáceho uhlia. Toto je obrovský problém s mnohými negatívnymi dopadmi a my v SaS dlhodobo na ukončenie týchto dotácií tlačíme. Preto ma veľmi teší, že k tomu dôjde, pretože tieto nezmyselné dotácie navyšujú ceny elektriny, poškodzujú životné prostredie a v neposlednom rade ponúkajú baníkom veľmi zlé a zdraviu škodlivé pracovné podmienky. Táto zmena ma veľmi teší.

Za negatívum považujem zmenu v zákone o obnoviteľných zdrojoch energie a kombinovanej výrob elektriny a tepla (KVET). Cenu energií bude totiž navyšovať ďalšia podpora, ktorú vláda prenesie na spotrebiteľa – a to je podpora rekonštruovaným teplárňam s kogeneráciou.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Česi a Rakúšania chystajú nové prečerpávacie elektrárne

Česi a Rakúšania chystajú nové prečerpávacie elektrárne

V oboch prípadoch ide o projekty, ktoré sa skloňujú už roky.

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Aké povinnosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokátka Sylvia Berová z Eversheds Sutherland vysvetľuje, aké náležitosti treba splniť pri pripájaní domácej fotovoltiky, resp. malého zdroja na výrobu elektriny.

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.