Nabíjacie stanice pre elektromobily sa stávajú trendom súčasnosti | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Nabíjacie stanice pre elektromobily sa stávajú trendom súčasnosti

Počet nabíjacích staníc pre elektromobily na Slovensku postupne stúpa. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v októbrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/10.

Nabíjacie stanice pre elektromobily sa stávajú trendom súčasnosti

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  13.10.2021 |  Mag. Annamária Tóthová

Postupom času sa vynára stále viac praktických otázok a taktiež zákonodarca reaguje na potreby trhu.

Tento článok sa preto venuje všeobecnej úprave nabíjacích staníc, ich výstavbe, potrebe povolení a tiež plánovanej novele vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike1.

Legislatívny rámec

Smernica o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá2 bola zverejnená ešte v roku 2014 a tvorí základ pre politiky a strategické plány Slovenskej republiky ako „Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky“, „Národnú politiku zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky“ a „Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami“.

Na základe vyššie uvedených dokumentov bol na jar 2019 vládou schválený Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (ďalej ako „akčný plán“), ktorý navrhuje mnohé opatrenia s cieľom „zabezpečiť, aby spotrebitelia vnímali nízkoemisnú mobilitu ako bezproblémovú, a to i s aspektom zrýchlenia zavádzania príslušnej infraštruktúry“.

Medzi tieto opatrenia patrí napr. dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry, zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry alebo zavedenie povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest.

Čo sú nabíjacie stanice na elektromobily?

Novelou zákona o energetike boli v roku 20183 do nášho právneho poriadku doplnené nové pojmy z oblasti elektromobility. Dôvodom bola potreba transpozície vyššie spomínanej smernice o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Alternatívnymi palivami sú v zmysle vyššie uvedenej smernice „palivá alebo zdroje energie, ktoré slúžia, aspoň čiastočne, ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a ktoré majú potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka a vylepšujú environmentálne charakteristiky odvetvia dopravy.“ Okrem iných patrí medzi ne aj elektrická energia. 4

Nabíjacou stanicou je v zmysle zákona o energetike5 a v súlade s uvedenou smernicou jeden alebo viacero nabíjacích bodov, pričom nabíjacím bodom je rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla.

Pod pojmom elektrické vozidlo sa rozumie motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať.

Výstavba a prevádzkovanie nabíjacej stanice na elektromobily

Osoba, ktorá sa rozhodne nabíjaciu stanicu vybudovať a prevádzkovať, musí spĺňať viaceré zákonné povinnosti, ktoré nie sú sústredené v jednom predpise, ale uvedené vo viacerých čiastkových. Ide napr. o stavebný zákon6, zákon o energetike7 alebo zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci8.

Pre účely povoľovania výstavby nabíjacej stanice podľa stavebného zákona sa dá vychádzať z toho, že nabíjaciu stanicu v zásade tvorí zariadenie pozostávajúce zo spevnenej odstavnej plochy, na ktorej je počas dobíjania vozidlo odstavené, a elektrická prípojka k zdroju elektrickej energie.

V závislosti od vybudovania novej odstavnej plochy a elektrickej prípojky, alebo využitia existujúcej infraštruktúry, je v zmysle stavebných predpisov buď potrebné stavebné povolenie, alebo postačí len ohlásenie stavebného úradu.

Zákon o energetike jednoznačne upravuje, že prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel nie je podnikaním v energetike, a teda na túto činnosť nie je potrebné povolenie.9

V prípade, že ide o novú verejnú nabíjaciu stanicu10, je jej prevádzkovateľ povinný v lehote do 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti11.

Oznámenie musí obsahovať identifikačné údaje fyzickej, resp. právnickej osoby, miesto činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia činnosti a opis energetického zariadenia, ak sa na oznamovanú činnosť používa.

Pokiaľ sa má vybudovať a pripojiť do distribučnej sústavy nabíjacia stanica s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste, je odberateľ elektriny povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy.

Pokiaľ ide o pripojenie na novom odbernom mieste, je odberateľ povinný v žiadosti o pripojenie uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, pokiaľ ide o nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW.

V prípade nabíjacích staníc s nižším celkovým inštalovaným výkonom si odberateľ musí len vopred preveriť, či má dostatočnú maximálnu rezervovanú kapacitu na pripojenie nabíjacej stanice.

Povinnosti pre nové byty a nebytové priestory

Nové a významne obnovované existujúce nebytové a bytové budovy s viac ako 10 parkovacími miestami musia mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza vo vnútri budovy alebo v bezprostrednom susedstve budovy. 12

Táto povinnosť sa nevzťahuje na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie zmeny stavby bola podaná do 10. marca 2021, ako ani na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov obnovy budovy.

Od 1. 1. 2025 bude musieť mať každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.

Novela vyhlášky k cenovej regulácii v elektroenergetike

Aktuálne do 29. 9. 2021 sa v pripomienkovom konaní nachádza novela vyhlášky ÚRSO13, ktorá okrem iného plánuje zaviesť osobitnú sadzbu pre odberné miesta s nabíjacou stanicou elektromobilov, resp. využívanie sadzieb pre domácnosti, pričom sa bude vyžadovať blokovanie nabíjacej stanice v časoch vysokého pásma.

Vyhláška tiež plánuje zavedenie výpočtu miery využitia rezervovanej kapacity odberného miesta s pripojenou nabíjacou stanicou, ako aj cenu za prístup do distribučnej sústavy.


1 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov, legislatívny proces LP/2021/513, https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/513
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá
3 Zákon č. 162/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 Čl. 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá
5 § 2 písm. b) body 29, 30 a 31 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
7 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
9 § 4 ods. 5 zákona o energetike
10 Verejne prístupnou nabíjacou stanicou je taká nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup všetkým používateľom. Nediskriminačný prístup môže pritom zahŕňať rôzne spôsoby autentifikácie používateľa a platby.
11 § 4 ods. 7 zákona o energetike
12 Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
13https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/513

Mag. Annamária Tóthová, partnerka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako ďalej s lokálnymi zdrojmi v roku 2024? (PRÁVNY POHĽAD)

Advokáti vysvetľujú, ako bude prebiehať pripájanie lokálnych zdrojov.

Editoriál. Nezamýšľané dôsledky radikálnych politík

Editoriál. Nezamýšľané dôsledky radikálnych politík

Úvodník Radovana Kazdu vyšiel v septembrovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 07-09/2023 s prílohou ENERGO.

Pribudlo ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť teplo. Slovensko obstálo lepšie ako priemer EÚ (+mapa)

Pribudlo ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť teplo. Slovensko obstálo lepšie ako priemer EÚ (+mapa)

Zaplatiť si dostatočné vykúrenie domácnosti je problém najmä pre obyvateľov južnej Európy, ukazuje štatistika Eurostatu.