VSE
VSE
Belimo 2

Na modernizáciu a prestavbu bioplynových staníc sa má prerozdeliť až 20 miliónov eur

Článok Kataríny Majtásovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v októbrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/10.

Na modernizáciu a prestavbu bioplynových staníc sa má prerozdeliť až 20 miliónov eur

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  12.10.2022 |  JUDr. Katarína Majtásová

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 3. augusta 2022 výzvu1 z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice.

Celkovo je možné v rámci výzvy prerozdeliť až 20 mil. eur, pričom z tohto balíčka môže ísť 10 mil. eur na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10 mil. eur je určených na transformáciu bioplynových staníc na biometánové stanice.

Oprávnené projekty

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 h výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 h výroby elektriny. Počet hodín výroby elektriny sa vypočíta ako podiel hodnoty množstva vyrobenej elektriny za príslušné obdobie a hodnoty inštalovaného výkonu.

Ministerstvo hospodárstva SR bude overovať spolu s OKTE2, či daná bioplynová stanica bola prevádzkovaná a vyrobila za roky 2021, resp. 2022 požadovaný počet hodín elektriny.

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu (projekty typu A) a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice) (projekty typu B).

Realizáciou projektu typu A nesmie dôjsť k zníženiu inštalovaného výkonu modernizovanej bioplynovej stanice o viac ako 5 %. Predmetom projektu môže byť modernizácia alebo transformácia výlučne jednej bioplynovej stanice, pričom bioplynovou stanicou sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy.

Pre účely tejto výzvy nebudú podporované zariadenia získavajúce bioplyn z kalov v čistiarňach odpadových vôd a zo skládkových plynov.

Výsledkom realizácie projektu musí byť v prípade projektov typu A inštalovaný výkon minimálne na úrovni 95 % inštalovaného výkonu pred modernizáciou, a zároveň predĺženie životnosti modernizovanej bioplynovej stanice.

Výsledkom realizácie projektu musí byť v prípade projektov typu B prestavané zariadenie na výrobu biometánu, ktoré taktiež musí vykazovať životnosť v určenej dĺžke. Na konci projektu bude musieť žiadateľ dokázať výsledok realizácie prostredníctvom inštalovaného výkonu v MWe alebo predĺženú životnosť o počet rokov.

Vecná realizácia projektu sa musí skončiť najneskôr do 31. marca 2026. Pre účely tejto výzvy sa za ukončenie vecnej realizácie projektu považuje v prípade projektov typu A úspešné vykonanie funkčnej skúšky príslušným prevádzkovateľom distribučnej/prenosovej sústavy.

V prípade projektov typu B to je podpísanie odovzdávajúceho protokolu prevádzkovateľom príslušnej distribučnej siete a výrobcom biometánu, ktorým dochádza k prevodu vlastníckeho práva k prípojke zariadenia na výrobu biometánu na prevádzkovateľa príslušnej distribučnej siete.

Výška príspevku

Výška nenávratnej finančnej podpory zo strany štátu na jeden projekt je max. 1 milión eur na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a max. 1,5 milióna eur na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán.

Projekty sa môžu realizovať na celom území SR, ale maximálna intenzita štátnej pomoci bude odstupňovaná v závislosti od regiónu. Bratislavský kraj bude mať nárok najviac na 45 % podpory, ostatné kraje na 60 % podpory z celkových oprávnených výdavkov projektu. Rozdiel medzi výškou podpory a celkovými investičnými výdavkami musí žiadateľ financovať z vlastných zdrojov alebo z úveru. Podmienky výzvy tak vychádzajú z existujúcej schémy štátnej pomoci, ktorá bola schválená zo strany Európskej komisie.

Financovať možno najmä výdavky na technológie, ako sú napríklad fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky na núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie, technológie čistenia bioplynu na biometán, propanizácie a nádrže na propán, kompresor, kyslíkový generátor.

Súčasťou investičných výdavkov môžu byť aj nevyhnutné stavebné práce a obstaranie softvéru. Lehota na nákup technológie, resp. použitie výdavkov z Plánu obnovy je do 31. 3. 2026.

Rozpočet projektu si pripraví žiadateľ sám na základe trhových (reálnych) cien, a to napr. prostredníctvom prieskumu trhu, odborného posudku alebo ukončeného verejného obstarávania. Po stanovení celkovej výšky investície si žiadateľ sám vypočíta výšku príspevku podľa vzorca stanoveného vo výzve.

Upozorňujeme, že každý žiadateľ, vrátane tých žiadateľov, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, musí pri prieskume trhu a výbere budúceho dodávateľa postupovať podľa „Príručky MH SR k procesu verejného obstarávania/obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy“.

Aukcia

Žiadatelia budú medzi sebou súťažiť o príspevok, keďže výzva je koncipovaná ako aukcia. Ministerstvo hospodárstva SR bude pri vyhodnocovaní žiadostí rozhodovať podľa toho, ktorá žiadosť dosiahne najnižšiu hodnotu nákladovej efektívnosti.

Dokumenty k žiadosti

K žiadosti je potrebné priložiť projektový zámer modernizácie, resp. transformácie bioplynovej stanice, a účelnosť oprávnených výdavkov musí zdokumentovať na základe správy energetického audítora.

Môže pritom ísť len o energetického audítora zapísaného v zozname energetických audítorov3. Energetický audítor musí potvrdiť, že investičné výdavky, ktoré žiadateľ deklaruje v rozpočte projektu, sú nevyhnutné a nepredstavujú výdavky na bežné opravy a údržbu.

Žiadateľ musí byť vlastníkom a zároveň prevádzkovateľom bioplynovej stanice. Žiadateľ musí priložiť aj inventárne karty. Ďalšie prílohy k žiadosti sú stanovené v podkladoch výzvy.

Žiadateľ, všetci dodávatelia a subdodávatelia v rámci projektu sú povinní zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu podľa zákona4.

Žiadateľ musí postupovať podľa zákona5, ako aj Príručky MH SR pre prijímateľa k implementácii projektov financovaných z Plánu obnovy, a podľa ďalších právnych predpisov.

Po úspechu vo výzve uzatvorí MH SR s úspešným žiadateľom zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Druhú výzvu na modernizáciu bioplynových staníc MH SR plánuje zverejniť v apríli 2023, ale tento termín je iba indikatívny.


1 Výzva je otvorená do 31. 10. 2022 a zverejnená na webovom sídle: Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice | Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev | Plán obnovy | Podpora podnikateľov | MHSR (gov.sk)
2 OKTE, a.s., je Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
3 Zoznam energetických audítorov v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
4 § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
5 Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a ďalšie

JUDr. Katarína Majtásová, advokátka
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Vplyvy veterných elektrární na okolie sú známe. Treba iba zjednotiť požiadavky, tvrdí EIA expert

Ak k jednému zámeru veternej elektrárne prídu tri pripomienky od verejnosti a k druhému až 200, ministerstvo by malo zvážiť, čo prenesie do rozsahu hodnotenia, myslí si Peter Socháň.

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Ako rozvíjať veterné elektrárne? V severskej krajine nešli cez „go-to” zóny

Príkladom pre Slovensko pri výstavbe veterných parkov môže byť Fínsko, kde pripájajú tisíc megawattov nových zdrojov ročne.

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Oceliarne, rafinéria, cementárne. Ktoré podniky na Slovensku vlani vypustili najviac emisií (+grafy)

Poradie najväčších producentov emisií sa premiešalo. Pozreli sme sa, aké hodnoty firmy nahlásili za rok 2023.