VSE
VSE
Belimo

Europarlament prijal revíziu smernice o priemyselných emisiách

Prísnejšie emisie musí ešte schváliť Rada.

emisie

Foto: Energie-portal.sk

Európsky parlament dnes prijal dohodu s členskými štátmi o revízii smernice o priemyselných emisiách (IED) 393 hlasmi za, 173 bolo proti a 49 sa hlasovania zdržalo, a nové nariadenie o portáli pre priemyselné emisie 506 hlasmi za, 82 členov hlasovalo proti a 25 sa hlasovania zdržalo.

Nové pravidlá majú znížiť aj škodlivé emisie z priemyselných zariadení.

  • Najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií sa stanú povinnými pre zahrnuté odvetvia 
  • Pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy prinášajú významné prínosy pre zdravie a životné prostredie 
  • Verejnosť bude mať lepší prístup k povoleniam EÚ a miestnym znečisťujúcim činnostiam prostredníctvom nového portálu EÚ pre priemyselné emisie 
  • Komisia v roku 2026 preskúma, či by sa mali zahrnúť poľnohospodárske podniky s chovom dobytka 

Priemyselné zariadenia

Nové pravidlá stanovia povinne najprísnejšie dosiahnuteľné úrovne emisií pre príslušné odvetvia. S cieľom bojovať proti nedostatku vody sa environmentálne ciele stanú povinnými pre spotrebu vody. Pokiaľ ide o odpad, efektívne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a využívanie surovín, ciele budú stanovené v rámci rozsahu a pre nové techniky budú orientačné.

Revidovaná smernica o priemyselných emisiách sa teraz bude vzťahovať aj na zariadenia ťažobného priemyslu (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií.

Účasť verejnosti, pokuty a kompenzácie

Transparentnosť a účasť verejnosti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení sa zlepší, pretože Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok sa zmení na portál EÚ o priemyselných emisiách, kde budú mať občania prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.

Spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá, môžu čeliť sankciám vo výške najmenej 3 % ročného obratu prevádzkovateľa v EÚ za najzávažnejšie porušenia. Krajiny EÚ poskytnú občanom, ktorých sa nedodržiavanie pravidiel dotkne, právo požadovať náhradu škody na zdraví.

Ďalší postup

Pred uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti o 20 dní neskôr musí zákon prijať aj Rada. Členské štáty budú mať potom 22 mesiacov na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Súvislosti

Smernica o priemyselných emisiách je hlavným nástrojom EÚ regulujúcim znečistenie ovzdušia, vody a pôdy z priemyselných zariadení vrátane intenzívnych chovov dobytka, ktoré môže viesť k zdravotným problémom, ako je astma, bronchitída a rakovina. Reguluje tiež tvorbu odpadu, využívanie surovín, energetickú efektívnosť, hluk a prevenciu nehôd.

Táto legislatíva reaguje na očakávania občanov v súvislosti so zásadou znečisťovateľ platí, urýchľuje ekologickú tranzíciu a podporuje ekologickejšie výrobné procesy, ako je vyjadrené v návrhoch 2 ods. 2, 3 ods. 1, 11 ods. 1 a 12 ods. 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X