Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Kam smerujú eurofondy a kam dotácie z plánu obnovy v energetike? (PREHĽAD)

Grantové výzvy čakajú výrobcov zelenej energie, ale aj priemyselné podniky.

peniaze

Foto: Depositphotos

Zelené témy a energetika patria v programovom období 2021 až 2027 ku kľúčovým oblastiam podpory z eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti SR. Z plánu obnovy bude na dotácie v rámci priority Zelená ekonomika vyčlenených 2,3 miliardy eur. Z fondov EÚ by mali byť na „zelené dotácie“ určené takmer štyri miliardy eur.

Cieľom pomoci je prechod ku klimatickej neutralite, znižovanie energetickej náročnosti podnikov a budov, rozvoj zelenej mobility či podpora obnoviteľných zdrojov energie. V tomto článku vám priblížime niektoré oblasti dotačnej podpory.

Dekarbonizácia priemyslu

Jedným z kľúčových cieľov Slovenska pri transformácii ekonomiky na nízkouhlíkovú je zníženie emisií skleníkových plynov z priemyselnej výroby a priemyselných procesov. Pilierom prechodu k uhlíkovej neutralite do roku 2050 by malo byť zvýšené využívanie BAT (Best Available Technologies).

Z grantových výziev budú financované napríklad tieto opatrenia: podpora uskladňovania energie za účelom efektívneho využívania zdrojov, vytvorenie možností pre aktívne zapájanie koncových užívateľov do procesu optimalizácie a znižovania ich energetických nárokov a nákladov, ako aj zlepšenia energetickej efektívnosti a znižovania energetických strát.

Na Slovensku sa nachádza množstvo prevádzok, ktoré sú energeticky a materiálovo náročné. Práve dotácie majú byť dôležitým zdrojom modernizácie firiem, zavádzania inovácií a prechodu na spôsoby výroby energie a produktov prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií skleníkových plynov. Dôležitou súčasťou dekarbonizácie priemyslu budú obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Podpora obnoviteľných zdrojov energie

Plán obnovy ráta s významnými investíciami do podpory výstavby nových kapacít OZE a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE. Grantové výzvy budú zamerané napríklad na podporu výstavby zariadení využívajúcich veternú, slnečnú a geotermálnu energiu, energiu z okolia, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn a biomasu.

Z programu Slovensko bude možné získať dotácie napríklad na tieto opatrenia:

 • zvýšenie využívania OZE v MSP a inštalácia zariadení využívajúcich OZE vo veľkých podnikoch
 • podpora prechodu na účinné systémy CZT prostredníctvom využívania OZE pri zásobovaní teplom a chladom, vrátane vyvedenia odpadového tepla a tepla z existujúcich bioplynových staníc pomocou výstavby tepelných rozvodov do miesta spotreby,
 • inštalácia vzdialeného zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) využívajúceho bioplyn z existujúcich bioplynových staníc za účelom dodávky využiteľného tepla v sústave zásobovania teplom,
 • rekonštrukcia a výstavba zdrojov tepla a zariadení KVET z biomasy,
 • podpora zvyšovania podielu OZE v energonosičoch prostredníctvom:
 •  technológií úpravy bioplynu na biometán (napr. biometánové stanice) a výstavby prípojok na plynovú infraštruktúru;
 • výstavby zariadení na výrobu zeleného vodíka s využitím OZE a biometánu a ich využitie v energetických systémoch, vrátane diaľkového vykurovania a chladenia;
 • podpora projektov vyhľadávania, prieskumu a overovania zdrojov geotermálnej energie využiteľných pre energetické účely vrátane využitia v tepelných čerpadlách (štúdie, geofyzikálne prieskumy, prieskumné vrty, reinjektážne vrty, hydrodynamické skúšky, záverečné správy a ďalšie geologické práce).

V novom programovom období by mal byť spustený aj pilotný projekt „Zelená podnikom“. Ten bude zameraný na poskytovanie poukážok na inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE v MSP.

Dotácie na zlepšenie energetickej efektívnosti v podnikoch

Slovensko patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny Európskej únie. Produkcia emisií slovenských firiem je zároveň vyššia ako je priemer EÚ. Vo všeobecnosti platí, že v rámci ekonomických sektorov patrí priemysel k tým energeticky najnáročnejším.

Zlepšenie energetickej efektívnosti podnikov je jednou z dôležitých ambícií v rámci grantovej podpory na najbližšie roky. V rámci opatrenia 2.1.1 (Zlepšenie energetickej efektívnosti podnikov) by malo získať dotácie z eurofodnov približne 200 podnikov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Českým odoberateľom urýchlia prechod na inteligentnú energetickú sieť

Český dodávateľ integruje nemecký softvér Envelio. Softvér nemeckého scaleupu má pomôcť spoločnosti EG.D digitalizovať a automatizovať energetickú distribučnú sieť.