Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNA ANALÝZA)

Foto: Depositphotos

  • Publicistika |  18.06.2024 |  JUDr. Marek Prítyi, JUDr. Martina Tymková

Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO, ktorý v printovej verzii dostali naši predplatitelia. Teraz článok prinášame online.

Pre pozorovateľov z radov občanov a súkromného sektora znamenajú snahy o zefektívnenie procesu EIA a nasledovných povoľovacích procesov okrem iného nutnosť zorientovať sa v množstve legislatívnych návrhov často meniacich právne predpisy, ktoré boli schválené a nadobudli účinnosť len nedávno. Legislatívne zmeny týkajúce sa procesu EIA a stavebnej legislatívy môžu mať vplyv aj na realizáciu projektov obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako napr. veterných elektrární.

Cieľom tohto príspevku je stručne opísať vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.1

EIA

Absolvovanie procesu EIA patrí medzi zásadné predpoklady realizácie projektu. EIA proces sa skladá z dvoch hlavných štádií, a to:

a) zisťovacieho konania a
b) posudzovania vplyvov na životné prostredie („veľká EIA“).

Zámer

V súčasnosti môžu byť obe štádiá EIA procesu iniciované prostredníctvom doručenia zámeru navrhovanej činnosti (resp. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti). Zámer musí byť zverejnený s cieľom pripomienkovania zo strany dotknutých orgánov, obce a verejnosti.2

V rámci novely zákona o EIA, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, sa navrhuje, aby bol zámer (resp. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti) zachovaný ako dokumentácia určená výlučne na zisťovacie konanie.3 Na účely posúdenia vplyvov na životné prostredie sa zavádza osobitná dokumentácia s názvom Informácia o navrhovanej činnosti (alebo jej zmene), ktorá bude predstavovať aj podklad na stanovenie rozsahu hodnotenia.4 Obmedzuje sa právo verejnosti pripomienkovať túto dokumentáciu.

Zisťovacie konanie

Primárnym cieľom zisťovacieho konania nie je posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie.5 Cieľom zisťovacieho konania je zistiť, či navrhovaná činnosť môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a či je potrebný aj ďalší krok v podobe komplexnejšieho posúdenia vplyvov na životné prostredie.

Výstupom zo zisťovacieho konania je rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V zmysle legislatívy účinnej od 1. 4. 2024 sa na zisťovacie konanie nevzťahuje Správny poriadok, avšak výnimku predstavujú ustanovenia o odvolacom konaní.6

V rámci novely zákona o EIA, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, sa navrhuje, aby bolo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní nahradené tzv. záväzným stanoviskom.7 Námietku proti záväznému stanovisku, ktorým príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť

a) bude posudzovať, môže podať len navrhovateľ;
b) nebude posudzovať, môže podať len dotknutá obec, na území ktorej sa má činnosť realizovať.8

V porovnaní s aktuálne účinným znením sa tak výrazným spôsobom obmedzuje možnosť napadnúť výstup zo zisťovacieho konania opravnými prostriedkami. Dotknutá verejnosť má mať právo podať správnu žalobu voči záväznému stanovisku, ktorým sa určilo, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.9

Zisťovacie konanie nemá presiahnuť 60 dní (90 dní pri zvlášť zložitých prípadoch) od podania zámeru (resp. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti).10

Prahové hodnoty

Nižšie je uvedený návrh zmeny Prílohy č. 8 týkajúci sa prahových hodnôt pre veterné elektrárne:

V dôvodovej správe k novele zákona o EIA, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, sa uvádza, že v budúcnosti bude možné očakávať ešte ďalšie návrhy na zmeny zákona o EIA s cieľom zrýchliť povoľovanie OZE.11

Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie

Podaním správy o hodnotení sa začína štádium posudzovania vplyvov na životné prostredie v režime Správneho poriadku. Správa o hodnotení obsahuje posúdenie vplyvov na životné prostredie a súvisiacich faktorov vykonané navrhovateľom o. i. aj na základe rozsahu hodnotenia. Príslušný orgán bezodkladne zverejní a zašle správu o hodnotení do 7 dní od jej doručenia povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a príp. dotknutej verejnosti.12

V rámci novely zákona o EIA, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, sa o. i. navrhuje lehota 30 dní na overenie úplnosti správy o hodnotení.13 Správu o hodnotení nebude možné nahradiť zámerom predloženým v zisťovacom konaní.14 Príslušný orgán má do 40 dní upovedomiť o začatí konania (formou verejnej vyhlášky), zverejniť správu o hodnotení a zaslať ju povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Najneskôr do 5 dní po vykonaní týchto krokov má určiť spracovateľa odborného posudku.15

Záverečné stanovisko

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je ukončený vydaním záverečného stanoviska. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti môže navrhovateľ iniciovať následné povoľovacie konanie. Lehota na vydanie záverečného stanoviska je 30 dní.16

V rámci novely zákona o EIA, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, sa lehota na vydanie záverečného stanoviska predlžuje na 60 dní od doručenia odborného posudku. Zároveň sa stanovuje, že záverečné stanovisko musí byť vydané do 6 mesiacov od doručenia správy o hodnotení.17

Územné konanie

Územné konanie sa začína na písomný návrh navrhovateľa. Okrem iného je súčasťou žiadosti aj výstup z procesu EIA, t. j. rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo záverečné stanovisko.18 Od 1. 4. 2024 je podkladom na vydanie územného rozhodnutia aj záväzné stanovisko orgánu územného plánovania v zmysle zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Orgán územného plánovania – hl. obec alebo samosprávny kraj – v záväznom stanovisku potvrdí súlad so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.19

Stavebné konanie po starom a po novom

Stavebné konanie sa od 1. 4. 2024 zásadnejšie nezmenilo. Účinnosť nového zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe, ktorý mal byť jedným z pilierov reformy stavebnej legislatívy, bola posunutá na 1. 4. 2025.

V zmysle novej právnej úpravy má konanie o výstavbe pozostávať o. i. z vypracovania stavebného zámeru a jeho prerokovanie, rozhodnutia o povolení stavby, vypracovaní a overení projektu stavby. Konanie má byť ukončené vydaním kolaudačného osvedčenia.

Zefektívnenie procesu by malo nastať hl. prostredníctvom obmedzenia aplikácie Správneho poriadku na konanie o stavebnom zámere a rozhodnutie o povolení stavby, ako aj postupným obmedzením práva podávať pripomienky a stanoviská v jednotlivých štádiách konania.


1 Hl. vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk). Účinnosť sa navrhuje od 1. 7. 2024.
2 § 22-23, Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
3 § 3, 29, Dôvodová správa, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
4 § 22, Tamtiež.
5 Katrlík, R., Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie: Komentár (2016), str. 28.
6 § 64 ods. 1 písm. h), zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
7 § 29 ods. 10, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
8 § 29 ods. 16, Tamtiež.
9 § 29 ods. 20, Tamtiež.
10 § 29 ods. 11, Tamtiež.
11 Bod 79, Dôvodová správa, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
12 § 33, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
13 § 31 ods. 5, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
14 § 32, Dôvodová správa, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
15 § 33, Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
16 § 37, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
17 § 37, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ČPT 230, Dokumenty : Parlamentné tlače : Parlamentná tlač 230 - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk).
18 § 35, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
19 § 37, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku; § 24, zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

JUDr. Marek Prítyi, JUDr. Martina Tymková
Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Batérie súťažia o podporné služby. Ale najväčší trh sa otvára inde, vraví expert

Každý business case poskytuje inú návratnosť, vysvetľuje Tomáš Rajčan.

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Názor. Jadrová energia je kľúčom k dekarbonizácii, argumenty Greenpeace nedávajú zmysel

Prírodné podmienky neumožňujú, aby slnko vyrábalo elektrinu spôsobom, ako to požadujú zákazníci teda 24/7, píše Andrej Hanzel.

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Názor. Holjenčíkove „nízke“ ceny energií zaplatíme dvakrát

Kým krátkodobo sa ceny energií možno zastabilizujú, súčasne sa v energetike na Slovensku prestane investovať, píše Karol Galek.

X
X
X
X